Sámegillii

Samisk skolehistorie 6

Sámi skuvlahistorjá 6

Samien skuvle-vaajese 6

Sámij skåvllåhiståvrrå 6

Omtaler og bokanmeldelser

Forsideillustrasjon: Bjørg Monsen Vars

Boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget Davvi Girji.

Forord

Med dette sjette bindet avslutter vi serien med fortellinger, dokumenter og artikler fra samisk skolehistorie i Norge.

I dette bindet ser vi særlig på høgskoler og universiteter, samt noen former for skole og opplæring utafor det ordinære offentlige skoleverket, slik som folkehøgskole, voksenopplæring og språksenter. Videre har vi flere fortellinger fra grunnskolen, og vi ser på lærerorganisasjonenes rolle i samisk opplæring.

Som tidligere bøker er også denne et resultat av samarbeid mellom mange personer og institusjoner. Vi vil takke hjertelig alle som har bidratt; forfattere, fortellere, oversettere, korrekturlesere, fotografer, personale ved bibliotek, arkiv, museum og skoler. Vi vil ikke minst takke de institusjonene som har bidratt til å finansiere utgivelsen. De er oppgitt sist i boka.

Sjøl om vi ikke har planlagt flere bind i bokserien, så vil vi ennå ei tid fortsette å legge artikler inn i internettutgava. Så om du som leser dette har ei fortelling, en artikkel eller et bilde som burde vært med i Samisk skolehistorie, så send det til redaksjonen.

Vi vil også gjerne ha korrigeringer og utfyllende opplysninger til dette bindet. Får vi det, vil vi gjøre endringer i internettutgava etter hvert og i et eventuelt nytt opplag av boka.

Artikler, tips, kritikk og korrigeringer kan du sende til forlaget:
Davvi Girji
Postboks 13
N–9735 Kárášjohka
davvi@davvi.no
eller til leder for redaksjonskomiteen:
sveilund@online.no

Med hilsen redaksjonskomiteen:
Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Svein Lund, Siv Rasmussen

Innhold

Innledning: Samisk skolehistorie-prosjektet i mål?

HØGERE UTDANNING
Eivind Bråstad Jensen: Lærerutdanning med samisk fram til 1973
Per Erik Saraksen: Har du lyst til å lære – og bli lærer?
Jostein Hansen: Samisk avdeling og samiske studenter på Lærerutdanninga i Alta
Solveig Kristine Hætta: Dårlig samarbeid mellom høgskolene i Finnmark
Randi C. Bratland: Samiske tilbud innenfor sykepleierutdanningen i Finnmark
Sara Ellen J. Eira Heahttá: Samisk høgskole – en students erfaring
Elisabeth Johansen: Desentralisert utdanning i Kåfjord
Elle Sofe Henriksen: Tanker og erfaringer fra jobben som samisk veiviser
Anders Kintel: Lulesamisk høgskoleutdanning
Nora Marie Bransfjell: Sørsamisk fra førskole til høgskole

FOLKEHØGSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE
Svein Lund: Folkehøgskolen og samane
Elle Marit Eira: Elevene kan mindre enn før

OPPLÆRING UTAFOR SKOLEN
Karen Marie Eira Buljo: Opplæring fra mor til barn
Marit Kirsten Guttorm Graven: Nå kan jeg skrive morsmålet mitt
Lene Antonsen og Siri Broch Johansen: Kåfjord samiske språksenter – erfaringer og minner

SØR-VARANGER
Svein Lund: Skoltesamisk skolehistorie i Norge
Marie Kristine Bekkala: Skoleminner fra Neiden

BERLEVÅG
Kåre Larsen: Skolegang langt hjemmefra

NESSEBY
Berit Ballari: Min samiskspråklige hverdag

TANA
Hans J. Eriksen: – Hele livet forsvart samisk språk

KARASJOK
Mary Laila Rasmus ja Helga Sofie Sollien: Skole i Karasjok og Beaivvášgieddi
Ann-Silje Guttorm: Fortellinger fra grunnskolen i Karasjok på 1950–90-tallet

ALTA
«En af de bedste Finnefjorder»
Mary Thomassen: Lydige små mus
Johan Thomassen: Måtte sitte igjen på skolen fordi han snakket samisk
Greta Skuterud: Den nye «lær’inna» i Lerresfjord
Bente Sjursen: Skolegang i Lerresfjord
Heidi Persen: Min erfaring med samisk i skolen i Alta
Silje Karine Muotka: – Se til å lære seg norsk ...

TROMS
Siv Rasmussen: Fra finnefond til språksenter
Rigmor Sjåberg: Mor og datter lærer samisk
Margareth Guttormsen: Samisk språksenter – for hvem?
Siri Broch Johansen: Sameskolen i Troms
Berit Oskal Eira: En annerledes internatskole
Anne Oskal Rørslett: Arbeidet går i arv
Anne Wuolab: Det var en gang en gang, et rom og ei jente

NORDLAND
Paul Gælok: Utan paraply og trikk

SØR-NORGE
Berit Johnskareng: Samisk i Oslo under skiftende forhold
Mardoeke Boekraad: Å lære samisk bak skjermen

LÆRERORGANISASJONER
Svein Lund: Frå forsvarar av fornorsking til talerør for samiske krav
Harde tak i lærerorganisasjonene
Osvald Guttorm: Vi ble overflødige
Arne Nystad: Tung kamp for alt samisk
Sylvi Johnsen: Jeg sto midt i stormen
Trygg Jakola; Vi er norske, vi er norske
Elfrid Boine: Isfront i Finnmark
Jens Petter Berg: Det samiske drukna i fusjonsprosessen

Sluttord: Seks bind – og veien videre

Tilleggsmateriale

I arbeidet med Samisk skolehistorie 6 har vi kommet over noen tidligere trykte tekster og også fått inn nyskrevet materiale, som vi gjerne ville hatt med i boka. Men dessverre blei det ikke plass til alt, og noen artikler måtte vi enten presentere bare utdrag av i boka eller kutte helt ut. Vi har likevel lagt dette ut her, slik at leserne får tilgang på det i tilknytning til boka. Tilleggsmaterialet blir først lagt ut på originalspråket, noe kan bli oversatt etterhvert.

HØGERE UTDANNING
Sami ossodaga oahpaheaddjit: Gáibidit sierra sámi oahpaheaddjiskuvlla
Magne Ove Varsi: Sámi oahpaheaddjit heitet go Oahpaheaddji Allaskuvla i beros buoridit dili
Jan Henry Keskitalo: Samisk forskning og utdanning

FOLKEHØGSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE
Peter Astrup: Folkehøiskole for lapper
Johannes Hidle: Den kristelige ungdomsskole
Kr. Andersen: Den samiske ungdomsskole i Finnmark blir virkelighet

ALTA
Egil Thorvaldsen: Fra misjonsskole til allmenndannende skole – Trekk av Altas skolehistorie fram til omtrent 1900
Aksel Strand: Internatlærer / styrer på Rognsund skole i tolv år
Ingen skole bedre enn en lappisk skole
Rognsund: Lærer og elever lærer samisk sammen
Lokalsamfunnet inn i skolestua på Rognsund

TROMS
Hans Ragnar Mathisen: Undervisning i samisk/norsk utkant

SØR-NORGE
Berit Nystad: Samegiella vuittii Oslos
Bibi Vance: Oslogielda iska skuvladárbbu sámegiel oahpahussii

LÆRERORGANISASJONER
Vestfinmarkens lærerlag støtter fornorskinga
Anders Larsen: Et misvisende referat
Julie Eira: Lærernes arbeidssituasjon
Karasjok lærerlag: Lønnstillegg til de lærere som kan samisk og bruker det i undervisningen

HISTORISKE DOKUMENTER

1945–1949
Hemmelig møte for ny samepolitikk
Samordningsnemnda for skoleverket: Tilråding om samiske skole- og opplysningsspørsmål
David Stubseid: Samisk i skolen = Samene utestengt
Karasjok skolestyre: Med fullstendig språklig fornorsking som mål

1950–1959
Lyder Aarseth: Samisk som undervisningsspråk
Minneord over skoledirektør Lyder Aarseth
Harald Lunde: Samisk som hjelpespråk
Lydolf Lind Meløy: Samisk som undervisningsspråk ved einskilde skolar i Finnmark og opplæring i samisk ved Tromsø lærarskole
Samisk råd for Finnmark: Undervisning i samisk språk og kultur ved folke- og framhaldsskolen og realskoler i samedistrikter
Samisk råd for Finnmark: Utdanningsstønad for sameungdom
Harald Lunde: Undervisning i samisk språk og kultur ved folke- og framhaldsskolen og realskoler i samedistrikter
Øyvind Bjorvatn: Uretten mot samene
Lydolf Lind Meløy: Blir det gjort urett mot samane i språkspørsmålet?
Lydolf Lind Meløy: Eit skoleprogram som høver for samebarn
Einar Boyesen: Samenes skole- og utdannelsesspørsmål
Skolerådet for indre Finnmark: Undervisning i samisk språk og kultur
Lydolf Lind Meløy: Samisk som hjelpespråk
Innstilling fra komiteen for å utrede samespørsmål
Lydolf Lind Meløy: Tilråding frå Samekomiteen
Ordføreren i Polmak og kontorsjefen i Karasjok gir kristenfolket skylden
Arthur Gjermundsen: Med mer skole kommer vårt store Finnmark for fullt...

1960–1969
Asbjørn Eidnes: Skolen og kulturlivet i Nord-Norge
Hans J. Henriksen: Komitea čielgadit sámegažaldaid
Skolerådet for indre Finnmark: Utbygningsprogram for skolen i Indre Finnmark
Henrik Ravna: Samekomiteens innstilling – et feilgrep
Arvid Dahl: Vi vil ikke ha et sameproletariat
Syversen, Kjell: "Vi leste uten å begripe – og lyttet uten å forstå"
Odd Mathis Hætta: Samane og måltvangen
Samenes vansker under sentralisering av skolene
Arthur Gjermundsen: Samene i Norge burde ha laget sin egen revolusjon
Samisk råd for Finnmark: Uttalelse om stortingsmelding 21 (1962-63)
Nils Jernsletten: Skolemiljø i Finnmark
Asbjørn Nesheim: Samisk dilemma
Gutorm Gjessing: Sameproblemet er ikke vårt raseproblem
Thor Frette: Med samisk som morsmål
Margrete Aamot Øverland: Ubrukelig norsk for samebarn
Folkeskolerådet: Samenes skolegang
Trygve Lund Guttormsen: Samespørsmålet: «Dei lokale styresmaktene forstår ikkje problema»
Trygve Jonsson: Samespørsmålet: "Dei lokale styresmaktene forstår ikkje problema"
Henrik Ravna: Fornorsking i Finnmark
Státta stipen'da skuvlaváz'ziide
Harald Eidheim: - Samene i Norge har alltid vært sett på som en kategori avvikere

1970–1979
Henrik Ravna: Innledningsforedrag
Odd Mathis Hætta: En samisk oppfatning
Tor Henriksen: På tide å imøtekomme samiske krav.

1980–1989
Lydolf Lind Meløy: Tjue år etter samekomiteen
Jan Henry Keskitalo: Samisk grunnskole på norske premisser?

SKJØNNLITTERATUR
Nils Jernsletten: Doddjon peanna
Ellen Marie Vars: Oahpaheaddji beana / Lærarhunden
Ellen Marie Vars: Kátjá
Mari Boine: Sånn ble jeg overbevist / Na dárvvanii jáhkku
Reidar Thomassen: Ulven blir aldri mett


Samisk skolehistorie 1
Samisk skolehistorie 2
Samisk skolehistorie 3
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 5
Samisk skolehistorie - felles startside