Sámegillii In English

Samisk skolehistorie 1

Sámi skuvlahistorjá 1

Samien skuvle-vaajese 1

Omtaler og bokanmeldelser

Forsideillustrasjon ved Bjørg Monsen Vars

Boka kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra forlaget Davvi Girji.

Forord

Samisk skolehistorie er historia om samiske elevers møte med en skole de forsto lite eller ingenting av, om foreldrenes fortvilelse over å måtte sende bort ungene til et ukjent miljø i 7-årsalderen, om lærere som ikke hadde noe felles språk med elevene. Det er også historia om samiske læreres, foreldres, elevers og politikeres kamp for en skole med elevenes språk og kultur som grunnlag. Det er historia om myndighetenes hardnakka kamp gjennom et hundreår for å utrydde samisk språk og kultur og om strevet i nyere tid for å bruke skolen til å gjenvinne samisk språk og kultur i fornorska områder. Og mye, mye mer.

Boka er et resultat av samarbeid mellom svært mange mennesker. Vi vil rette en hjertelig takk til forfattere, fortellere, oversettere og korrekturlesere, fotografer og kunstnere, ansatte i forlaget samt personalet ved bibliotek, arkiv, museum og skoler som har hjulpet til med å leite fram stoff. Og ikke minst de institusjonene som har gitt økonomiske bidrag til utgivelsen. De er oppført sist i boka.

Samisk skolehistorie er tenkt som et verk i flere bind, og vi håper å kunne gi ut ei bok for året i noen år framover. Forlag og redaksjonskomite er interesserte i kontakt med alle som kan gi utfyllende opplysninger og korrigeringer, samt fortellinger, dokumenter og bilder som vi kan bruke i seinere bind.

Har du noe å bidra med, ta kontakt med forlaget:
Davvi Girji, Postboks 13, N-9735 Kárášjohka
tel 78469500, davvi@davvi.no
eller med leder for redaksjonskomiteen: sveilund@online.no

Innhold

FORNORSKING
Innledning: Skoleeventyret fram i lyset

Henry Minde: Fornorskinga av samene - hvorfor, hvordan og hvilke følger?
Hans Lindkjølen: Kirkens rolle i samisk opplæring

KAUTOKEINO
Edel Hætta Eriksen: Skolearbeid
Inger Seierstad: Fra erstatningslærer til spesiallærer og lærebokforfatter
Svein Lund: Samer uten utdanning - 20 års kamp
Sara Tornensis Bongo, Elmine Valkeapää, Ole Larsen Gaino: Tre liv med tapt skolegang

PORSANGER
Johan Johannessen: Egenfortelling om å vokse opp uten lese- og skrivekunnskaper
Hanna H. Hansen: Hans Hansens skolefortelling
Richard Bergh: Mine år på Skoganvarre skole
Sverre Hatle: Fra utkanten av Sameland i utkanten av Norge

TANA
Jon Ole Andersen - Hovudfagsensor med bare 7 års skolegang
Harald Eidheim: Kriselærar i Sápmi - opplevingar og refleksjonar
Ivar Skotte: Erfaringar som norsk lærar i Sameland - inntrykk frå skulen i Polmak på 1950-talet
Marit Aubert: Minner fra Sirma skole 1950-53
Einar Gullichsen: Guhkin davvin dávggaid vuolde - Minner fra Sirma 1953-62
Per Edvin Varsi: - Tenk at lærerne våre virkelig var mot fornorskinga!
Niillas A. Somby: Vonde og gode skoleminner

KARASJOK
Bjørn Aarseth: Internatet som sosialt bygdesentrum
Sigrunn Rønbeck: Tilbakeblikk fra Karasjok Arbeiderpartis virke 1934-83
Sitater fra intervju med Hans Rønbeck
Sigmund Steenbuch: Det heng nokre røter igjen i Karasjok
Anne Kirsten Østby: - Vanskelig å kutte internatforbindelsen
Kari Meløy: Samebarn på skole
Inez Boon: Tospråklig undervisning - for barnets skyld
Trygve Madsen: Om sameskolen i Norge

MÅSØY / NESSEBY
John Gustavsen: I Måsøy stammer folk fra Louis Philippe

ALTA
Ruth, Eva og Irja Marie Josefsen: Tre generasjonar som elev i Alta

KVÆNANGEN
Paula Simonsen: Oppvokst på ei løgn!

KÅFJORD
Anita Lervoll: Veien til bevissthet om det samiske

SKÅNLAND
Randi Nymo: "Sjøl om vi e sama, så duge vi"

SØRSAMISK OMRÅDE
Sofie Kappfjell og Ebba Westerfjell: Internat bedre enn bygdeskole
Jonar Thomasson: Berga av sørsamisk lærar
Thorbjørn Andersen: 17 år som rektor på sørsameskole
Albert Jåma: Mellom skolen og reindrifta


Tilleggsmateriale

Etter at Samisk skolehistorie 1 gikk i trykken har vi kommet over noen eldre tekster, som hadde passa godt inn i sammenheng med noen av artiklene i boka. Vi har da lagt dette ut her. Tilleggsmaterialet blir stort sett bare lagt ut på originalspråket. Artiklene er her sortert etter de emner de hører til.

FORNORSKING
Fornorskingsinstruks av 1898
Bjørn Aarseth: Samenes stilling i norsk skoleverk
Reglement for Statens skoleinternater i Finnmark
Thor With: Samiske skolespørsmål
Ronald Urheim: Fornorskningsskader

KAUTOKEINO
Edel Hætta Eriksen: Stort behov for samisktalende lærere
Edel Hætta Eriksen: Logi jagi bargu dahkko duššin

PORSANGER
Hans Hansen: Kast vrak på det norske språk, for det er bare noen millioner skandinaver som forstår det!

TANA
Erik Schytte Blix: Litt om skolen i Tana for 100 år siden
Samuel Mikkelsen: Må dålin skuv'lii jåđiimet
Chr. Brygfjeld: Klage over samisk lærer
To tredjedeler av elevene har samisk som hovedspråk ved linjedelte ungdomsskoler i Tana, Polmak og Nesseby

NESSEBY
John Gustavsen: Lærer-jegere til samiske land

KARASJOK
Inez Boon: Den første språkundervisning i språkblandingsdistrikter
Inez Boon: Et nytt undervisningsopplegg for folkeskolen i samisk-talende distrikter
John Ole Nilsen: Girkkoministar Sivertsen Finmarkkoi
Karasjok linjedelte ungdomsskole: Kort orientering om klasser, faggrupper og kursplanvalg for skoleåret 1966/67
Hans Rønbeck: Nei til Samisk råd

ALTA
Gunhild Øyaas: Finnefondssøknad fra Rafsbotn

SØRSAMISK OMRÅDE
Aarsberetning for Havikens hjem og skole for lappebørn - Namsos 1915-16
Ole Westfjell: Følte seg trakassert på sameskolen


Samisk skolehistorie 2
Samisk skolehistorie 3
Samisk skolehistorie 4
Samisk skolehistorie 5
Samisk skolehistorie 6
Samisk skolehistorie - felles startside