Sámegillii

Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 1. Davvi Girji 2005.

Karasjok linjedelte ungdomsskole

Kort orientering om klasser, faggrupper og kursplanvalg for skoleåret 1966/67

Dette brevet sendte Karasjok ungdomsskole til foreldrene for å fortelle hva slags tilbud elevene hadde ved ungdomssskolen da. Den 9-årige ungdomsskolen kom svært tidlig til Karasjok, allerede i 1958. I starten var det allmennfaglig og yrkesfaglige linjer, men på midten av 1960-tallet blei reglene endra, og det blei i stedet kursplaner, som elevene måtte velge. Da sendte skolen denne informasjonen til foreldrene på samisk og på norsk. Dette må ha vært et av de første breva som en skoleledelse sendte til foreldre på samisk.

Vi har funnet dette brevet i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø.

Karasjok linjedelte ungdomsskole

Til foreldrene

Karasjok, 28. april 1966

Kort orientering om klasser, faggrupper og kursplanvalg for skoleåret 1966/67

7. klasse
Skolene får tre 7.klasser neste år. Det er ikke kursplandeling av fagene i 7. klasse. Det kommer opp fire 6.-klasser fra barneskolen som skal fordeles på tre 7.klasser. De fleste elever kan regne med å få gå i 7. klasse sammen med de som de gikk sammen med i barneskolen.

8. klasse
Det vil bli fire 8.-klasser neste år, dersom skolens forslag blir godkjent. I 8. klasse kommer kursplanvalget inn. Det er 3 kursplaner i norsk, engelsk og matematikk. Kursplan 1 er den letteste og kursplan 3 er den som krever mest arbeid. I tysk er kursplan 2 vanskeligst. Vedlagt følger skjema for kursplanvalg i 8. klasse. For å gi foreldrene en hjelp i kursplanvalget, har lærerne skrevet sitt råd i firkanten lengst til høyre på skjemaet.
De elever som ikke får anledning til å treffe sine foreldre, har merket sitt ønske utenfor firkanten, men det er foreldrene som skal gjøre det endelige valg og underskrive skjemaet. En vil likevel råde foreldrene til å følge lærernes forslag til kursplanvalg.
Elever som velger tysk (5 t.pr..uke), må regne med stort arbeidspress og dette fag bør bare velges av elever som jevnt over har gode karakterer i de skriftlige fagene. Elever som ikke har tysk, kan i stedet få 1 time mer norsk, 1 t. kroppsøving, t. forming (tegning - håndarbeid) pr.uke. To av formingstimene kan byttes bort med 2 t. reindriftskunnskap eller jordbrukslære med maskinstell. Sett merke for hva som ønskes.
Elever som ikke vil ha engelsk (4 t. pr. uke) kan i stedet få 2 t. praktisk norsk og regning og 2 t. forming eller maskinstell for reindrift/jordbruk.

9. klasse
Det blir tre 9.-klasser neste år. Skolen kan tilby følgende faggrupper i 9.- klassene:
Verkstedfag
Heimkunnskapsfag
Kontor/butikkfag
Verkstedfag m/2 t. yrkesfag reindrift/jordbruk og motorlære/maskinstell
Allmenne fag
Faggruppen Allmenne fag tilsvarer det man tidligere kalte allmenn-teoretisk linje (g-linje).
Nederst på skjemaet over fag og faggrupper har faglærerne i noen tilfeller gitt råd om valg av kursplaner i 9. klasse.
Elever som velger allmenne fag, men uten tysk (5 t.pr.uke), får i stedet for tysk 1 time mer norsk og kroppsøving, 2 t. håndarbeid og 1 t. fritt arbeid.
Elever som ikke vil ha engelsk (4 t.pr.uke), kan i stedet få 2 t. praktisk norsk og regning og 2 t. forming eller maskinstell for reindrift/jordbruk.
Elever som velger kontor/butikkfag, må være flinke i matematikk (regning) for å kunne klare kravene.

Det blir ikke satt opp egen 10. klasse neste skoleår. Elever som vil gå om igjen i 9. klasse, kan snakke nærmere med klasseforstanderen og rådgiveren om dette. De må fylle ut skjema for kursplanvalg i 9. klasse.

Skolen står gjerne til tjeneste med opplysninger om klassene, faggruppene og kursplanvalgene. En minner også om at rådgiveren treffes utenom skoletiden torsdager kl. 17- 1830.

Vennlig hilsen

Bjørn Aarseth Eivind Tønnesen
skolestyrer rådgiver


Samisk skolehistorie 1