Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 1. Davvi Girji 2005.

Hans Rønbeck:

Nei til Samisk Råd

Hans Rønbeck
(Foto: Ságat)

I 1953 oppretta Finnmark fylkesting på forslag fra fylkesmannen et "Samisk råd for Finnmark". Blant dem fylkesmannen hadde tenkt seg som medlemmer av rådet var kontorsjef i Karasjok kommune, Hans Rønbeck. Men Rønbeck ønska ikke å delta i noe slikt råd, og skreiv et brev til fylkesmannen der han argumenterte mot oppretting av rådet.

Hans Rønbeck (1912-1994) var oppvokst i Hammerfest, og hadde landbruksskole og handelsskole. Han flytta i 1932 til Karasjok, for å drive nyrydningsbruk. Der blei han i 1934 leder for Arbeiderpartiets lokallag. Han hadde en rekke verv og stillinger i Karasjok kommune, bl.a. ligningssjef, kontorsjef, skolestyreformann og medlem av kommunestyret. 1972-75 var han ordfører. Rønbeck markerte seg som en sterk tilhenger av fornorsking og motstander av samisk språk i skolen.

Samisk råd for Finnmark eksisterte fram til 1964, da det blei avløst av det landsomfattende Norsk sameråd.

Karasjok kommunalkontor.

Herr fylkesmannen i Finnmark.
Vadsø.

Samisk Råd.

Jeg viser til radiomelding den 15/6-1953 og telefonsamtaler i går ved­rørende Deres påtenkte forslag til fylkestinget om opprettelsen av et "Samisk Råd".

I radiomeldingen ble det opplyst at det "Samiske Råd" ville få til oppgave å arbeide med den samiske befolknings økonomiske, kulturelle og sosiale problemer. I telefonsamtalen opplyste De også at De ville foreslå bl.a. som medlem av rådet, og at De ville foreslå for fylkestinget at det ble bevilget kr. 25.000,- til bestridelse av utgiftene i forbindelse med ansettelsen av en konsulent for samiske spørsmål.

Flertallet av den samisktalende befolkning anser seg som en del av det norske folk, og er derfor bitre motstandere av alle tiltak som er egnet til å skape et skille, og dermed fremelske minoritetsfølelsen som nå er i ferd med å forsvinne helt. Jeg er derfor dypt uenig i Deres påtenkte forslag om både opprettelsen av et "Samisk Råd" og ansettelsen av en konsulent for samiske spørsmål. Jeg beklager også at De ikke har funnet det nødvendig å drøfte spørsmålet med noen representanter fra de 3 innlandskommunene Kautokeino, Karasjok og Polmak, og jeg vil også meddele at jeg ikke ønsker å bli medlem av det påtenkte "Samiske Råd".

Som herr fylkesmannen kjenner til så arbeider de 3 innlandskommunene med et utbyggingsprogram for Indre Finnmark, og har i den anledning opprettet Skolerådet for Indre Finnmark. Dette rådet har alt lagt fram sin plan for utbyggingen av skolevesenet i Kautokeino, Karasjok og Polmak.

Av fylkesrådet er det nedsatt et utvalg som skal legge fram en plan for utviklingen av reindriftsnæringen, og det er også nedsatt et utvalg som alt har lagt fram sin plan for utviklingen av jordbruksnæringen, bl.a. i Indre Finnmark.

Så snart reindriftsutvalget har lagt fram sin innstilling vil formennene i de kommunale tiltaksrådene i Kautokeino, Karasjok og Polmak komme sammen for i fellesskap å legge opp en plan for de øvrige tiltak som anses nødvendig i Indre Finnmark. Hele planen vil så bli behandlet av tiltaksrådene og herredsstyrene i de 3 innlandskommunene.

I Utbyggingsprogrammet for Indre Finnmark vil bl.a. bli tatt med de tidligere framsatte forslag om opprettelse av en konsulentstilling i samisk husflid, og opprettelsen av en yrkesrettleierstilling for Indre Finnmark. Noen ytterligere konsulentstillinger anser jeg ikke nødvendig. Ønsker derfor Finnmark fylkesting å yte et bidrag til gavn for den samiske befolkning, så vil jeg foreslå at den påtenkte bevilgning blir gitt som stipend til samisk ungdom som søker videre utdannelse. Undertegnede er av den oppfatning at den vesentligste del av det som vanligvis kalles "det samiske problem" nettopp omfatter Indre Finnmark.

Herav følger at et eventuelt "Samisk Råd" også må få dette område som sitt arbeidsfelt, og derfor også må komme til å gripe inn i det arbeide som blir utført av de kommunale organer i Kautokeino,Karasjok og Polmak.

Jeg ønsker personlig ikke at Indre Finnmark skal bli satt under formynderskap av et fylkesorgan, og at krefter utenfra skal bli gitt anledning til å være med å bestemme hvordan de enkelte spørsmål i Indre Finnmark skal løses. Det jeg ønsker er at folket i Indre Finnmark,gjennom sine kommunale organer, selv skal bestemme over sine egne saker på samme måte som folket ellers i landet.

Gjenpart av dette brev blir sendt ordførerne i Kautokeino, Karasjok og Polmak.

Karasjok, den 18. juni 1953.

Hans Rønbeck

Samisk skolehistorie 1