Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 1. Davvi Girji 2005.

Reglement for Statens skoleinternater i Finnmark

Fra brakkeinternatet i Kautokeino på 1950-tallet
(Tegning: Inger Seierstad)

Dette reglementet er gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet og gjaldt fra 13.05.1950. Vi har funnet det i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø.

Dersom noen av leserne kjenner til eldre eller nyere internatreglement, ta gjerne kontakt med Samisk skolehistorie.

A. Undervisning og internering.

§ 1.

Skoleinternatene mottar til undervisning alle skoleberettigede barn i internatkretsen. Internatkretsen opprettes og reguleres i henhold til landsskolelovens § 3. To eller flere herreder kan opprette en internatkrets i lag i henhold til lovens § 2.

§ 2.

Internatet tar i mot til internering og forpleining de barn som på grunn av vegens lengde eller beskaffenhet eller andre særlige forhold vanskelig kan søke skolen fra sine heimer. Oppstår det tvist om et barn kan kreves internert avgjøres dette av tilsynsnemnda og bestyreren. Blir ikke disse enige, avgjør skoledirektøren tvisten. På samme måte avgjøres hvilke barn som skal interneres hvis internatet på grunn av plassmangel ikke kan ta i mot alle barna som bør interneres. Har internatet spiseplass, men ikke sengeplass, kan barn som må innlosjeres utenom internatet, få spise der. Søknader om dette avgjøres på samme måte som når det gjelder interneringen, Barnas forsørgere kan innanke for skoledirektøren den avgjørelse som er truffet av tilsynsnemnda og bestyreren.

B. Lærerpersonale, husmor (husbestyrerinne) og hushjelp.

§ 3.

Lærerpostene kunnegjøres og besettes etter de alminnelige regler i landsfolkeskoleloven, lærerne står i alt som angår den vanlige skolegjerning, under skolestyret i samsvar med lovens bestemmelser.

§ 4.

Kirke- og Undervisningsdepartementet ansetter med 3 måneders gjensidig oppsigelse en av skolens lærere til internatbestyrer etter innstilling fra tilsynsnemnda for internatet og skoledirektøren. Skolens lærere er pliktig til å motta ansettelse som bestyrer, i lærernes ansettelsesvilkår skal det tas forbehold om dette. Bestyreren avlønnes etter internatets størrelse i samsvar med satsene i lønnsregulativet for offentlige bistillinger, Er det en lærer foruten bestyreren, deler disse tilsynet mellom seg og får forholdsvis godtgjøring, jfr, § 6,

Departementet kan oppsi bestyreren etter at bestyreren selv, tilsynsnemnda og skoledirektøren har avgitt uttalelse. For grove foreseelser kan departementet straks fjerne en bestyrer fra stillingen inntil fratredelse etter oppsigelse kan finne sted.

Styreren leder internatets drift, fører regnskapene, sørger for innkjøp som er nødvendig til driften, kontrollerer leveranser og sørger for at alt blir skaffet i høvelig tid og på beste måte, for så vidt felleskontrahering ikke foretas til flere internater under ett.

Han har til fastsatt tid å sende inn regnskapet for driftsåret og forslag til budsjett for neste. I samband hermed kommer han med forslag til anskaffelse og reparasjoner på bygninger og inventar. Han gjør seg nøye kjent med hva internatet trenger, og er ansvarlig for at driften er forsvarlig både hva stell og oppseding angår. Han lar utføre mindre reparasjoner og utbedringer på beste og billigste måte i samråd med tilsynsnemnda og innenfor bevilgningens ramme. Så fremt departementet ansetter en vedlikeholdssjef for internatet og skolebygget innenfor et bestemt område, skal bestyreren stå til tjeneste med alle ønskelige opplysninger og i det hele samrå seg med denne i alle spørsmål angående eiendommen, bygningenes drift og vedlikehold, planlegging av tilbygg og nybygg o.s.v.

Han skal påse at gjeldende bestemmelser blir overholdt, inntil han kan få vegledning av skoledirektøren, treffer han nødvendige avgjørelser i samråd med tilsynsnemnda etter beste skjønn. Han er de andre læreres og husmorens nærmeste overordnede og fører tilsyn med at alle etter evne bidrar til at barna får god opplæring og forpleining. Han påser at alle ved internatskolen bruker sømmelig tone og viser god orden. Ligger internatet slik til at barna om søndagene kan søke kirke, tilholder han dem dette, men bruker ikke tvang. Kan barna ikke komme til kirke, samles de om søndagene til andakt, foredrag og sang i skolen. Også til andre tider bør han søke å skaffe stoff til felles underholdning og hygge med opplesning o.l.

Bestyreren må ikke drive noen forretningsvirksomhet som vanskelig kan forenes med hans plikter som bestyrer.

§ 6.

Hvis det ved internatet er lærere foruten bestyreren, er de forpliktig til å gi barna den nødvendige hjelp ved forberedelsen til neste skoledag. De plikter dessuten å bistå bestyreren med å føre tilsyn med barna i deres fritid utenom undervisnings- og lekselesingstiden. For dette arbeidet fastsettes særskilt i godtgjøring av departementet. Er det minst to lærere foruten bestyreren, er denne fritatt for å delta i ettermiddagsinspeksjonen.

§ 7.

Husmoren tilsettes av departementet etter innstilling fra tilsynsnemnda for internatet og skoledirektøren og ellers i samsvar med de regler som gjelder for ansettelse i offentlig tjeneste. Fortrinsvis tilsettes en med utdanning ved husmorskole og helst også med noe pedagogisk utdanning. Vikarer og konstituerte for opp til et halvt år antas av skoledirektøren som sender melding til departementet, lønnen for husmoren fastsettes i lønnsregulativet for offentlige tjenestemenn. Husmoren har ansvaret for barnas kosthold og trivsel, Hun har å gjøre sitt til å oppdra dem til gode vaner, likesom hun i det hele sørger for at barna kan kjenne seg som heime.

Hvor det er hushjelp, antar hun denne i samråd, med bestyreren. Hun retter, seg etter de gitte bestemmelser, i samråd med bestyreren setter hun opp oppgave over hva det vil gå med i året eller halvåret, fører bok over hva hun tar i mot og bruker, og forvalter det slik at det helt ut tjener sin hensikt og at intet ødelegges.

Hun forestår husholdningen og er ansvarlig for at det lages god og tilstrekkelig mat i henhold til kostregulativet, serveringen skal være pen og høvelig. Hun er ansvarlig for alt reinhold -også for reinhold av klasserommene dersom internatet er blitt enig med kommunen om å overta dette reinholdet for en bestemt sum. Hun har ansvar for at både sengklær og barnas gangklær er hele og reine. Hun kontrollerer hushjelpenes arbeid, og gir denne, nødvendig rettledning og pålegg.

Til matlagning og borddekning, istandsetting av tøy samt reingjøring beskjeftiger hun de internerte skolepiker, så de derved får lære praktisk husholdning - dog ikke i slik utstrekning at den skolemessige opplæring lir ved det, eller at de ikke får den nødvendige fritid ute. En må her ha for øyet at oppholdet på internater for de aller fleste blir den eneste teoretiske og praktiske opplæring de får. Barna deles i arbeidslag i samråd med bestyreren. Denne og lærerne gir guttene passende, tilsvarende arbeid.

§ 8

Husmoren har å føre fram sine ønskemål eller klagemål til bestyreren. Finner denne ikke å kunne imøtekomme henne, henvender hun seg til formannen i tilsynsnemnda og om nødvendig til skoledirektøren. Likeledes har hun å bringe videre til bestyreren mulige klagemål fra hushjelp eller elever.

§ 9

Hushjelpen har månedslønn og fri trygdekasse, Vedkommende antas på en måneds gjensidig oppsigelse. Hushjelpen har rett så lang ferie som fastsatt i ferieloven av 14. november 1947.

C. Husorden.

§ 10

Dagens arbeid tar til så tidlig som nødvendig for at alle kan bli ferdige til undervisningstiden begynner. Ordensmennene står opp når barna skal vekkes og påser at de større barn om nødvendig hjelper de mindre med påkledning og vask. Hvert barn rer sin seng under ordensmannens og hushjelpens tilsyn.

Frokost ½ time før undervisningen begynner
kl. 11 formiddagsmat
kl. 14 middag (eller etter at formiddagsundervisningen er slutt.)
I tiden til ettermiddagsmaten deltar barna partivis i det prakstiske
husarbeid i den utstrekning som barna pleier å utføre det i en god heim.
kl. 16.30 ettermiddagsmat
kl. 17-19 forbereder barna seg til neste dags skolearbeid, under tilsyn av
inspeksjonshavende lærer.
kl. 19 Kveldsmat
I tiden etter kl. 19 gjøres klasserommene reine.
kl. 20-21 Går barna til sengs.

§ 11.

Barna har samme plikt til lydighet og god oppførsel i internatet som i skolen. For grove foreseelser kan bestyreren i samråd med husmor og tilsynsnemnd vise bort barnet. Melding sendes straks skolestyret og skoledirektøren. Barnas forsørgere kann innanke den trufne avgjørelse for skoledirektøren. De internerte barn må ikke forlate internatets område uten lov av bestyreren eller inspeksjonshavende lærer.

D. Tilsynsnemnd.

§ 12

For hvert internat skal det være en tilsynsnemnd på 3 medlemmer. Det skal i nemnda være minst en mann og en kvinne. Et av medlemmene velges i møte av de internerte barns foreldre, et medlem velges av skolestyret og et medlem oppnevnes av Kirke- og Undervisningsdepartementet eller skoledirektøren. Hvor det er høve til det, bør helserådets formann og helsesøsteren ( sjukesøsteren) være med i denne nemnd. Nemnda velger sin formann og varaformann. Den fører møtebok over sine forhandlinger. Internat styreren er nemndas sekretær. Han og husmora tar uten stemme del i møter nemnda holder, med mindre nemnda for enkelte saker vedtar noe annet.

§ 13

Nemnda holder møte minst en gang om året og ellers når formannen finner det påkrevd, eller de andre medlemmene, husmora, bestyreren eller overordnede myndigheter krever det. Nemndas merknader og vedtak føres inn i møteboka. Por hvert møte sendes utskrift til skolestyret som med sine merknader sender den videre til skoledirektøren.

§ 14

Nemnda har bl.a.
a. Å føre tilsyn med internatets bygninger, inventar og eiendom forøvrig.
b. Å innstille ved tilsetting av bestyrer og husmor.
c. Å uttale seg om bestyrerens forslag til budsjett og i samråd med bestyreren la utføre mindre
reparasjoner og utbedringer på beste og billigste måte innenfor bevilgningens ramme.
d. Å avgi forlsag om hvilke barn som skal tas inn dersom ikke alle interneringsberettigede kan
komme med på grunn av plassmangel.
e. Å avgi uttalelse i tilfelle barn må bortvises eller noen av hushjelpene sies opp.
f. Å føre tilsyn med internatets arbeid og etter beste evne støtte personalet og internatet og
være oppmerksom på alt som kan fremma internatets og barnas vel.
g. Å gi eventuelle merknader til driftsregnskapet.
h. Å komme med forslag eller gi uttalelse angående forandringer, Utvidelser m.v. på eget
initiativ eller etter anmodning.

F. Forskjellige bestemmelser.

§ 16.

Når barne møter på internatet, skal de ha med seg rent tøy til skifter:

2 par ytterklær
3 sett undertøy
3 par strømper
2 par støvler (komager eller skaller)
1 par tøfler eller småsko
5 lommetørkler
2 par votter
og pikene 3 forklær

Mangler dette, skaffer internatet det for skolestyrets regning. Om det er grunn til det, kan dette kreve refusjon av vedkommende forsørger. Sengklær og håndklær holder internatet. Barna blir badet før de legger seg første aften og seinere som regel 1 gang hver uke. Under badingen har bestyreren eller inspeksjonshavende lærer tilsyn med guttene og lærerinnen eller husmora med pikene.

§ 17.

Må husmora være borte fra internatet i den tid barna er der, må hun ha tillatelse av bestyreren for inntil 1 veke. For lengere fravær kreves samtykke fra skoledirektøren. Permisjon for bestyreren må behandles i henhold til skolelovens § 22.5. Under fravær må det sørges for forsvarlig stedfortreder. Om bortreise i ferien må skoledirektøren bli undderrettet. Husmora tilkommer minst 14 dagers sommerferie.

§ 13

Dette reglement trer i kraft straks. Fra samme tid trer de eldre reglementer ut av kraft.

KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Oslo, 13. mai 1950

Lars Moen

E. Boyesen

Samisk skolehistorie 1