Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 6. Davvi Girji 2013.

Peter Astrup

Folkehøiskole for lapper

Peter Astrup
(Foto: Nord-Troms Museum)

Peter Cornelius Astrup var født i Jølster 1887. Cand. theol. 1910, eksamen i samisk 1911. Sokneprest i Karasjok 1911-12, Kistrand 1912-14 og Lyngen 1914-26, de to siste årene også prost i Troms. Fra 1926 prest i Bergen.

Mens han var i Lyngen arbeida han for å få satt igang en samisk folkehøgskole. Han skreiv da brev til skoledirektøren i Finnmark, som da var Chr. Brygfjeld. Vi har ikke funnet Brygfjelds svar, men det går fram av Astrups andre brev at Brygfjeld har stilt seg negativ til ideen om egen samiske folkehøgskole. Deretter forsøker han å få gjennomslag gjennom direkte kontakt med byråsjef Vigstad, i Kirke- og undervisningsdepartementet. Arbeidet for en offentlig folkehøgskole for samer førte aldri fram, den samiske folkehøgskolen blei oppretta 14 år seinere, men da i regi av Samemisjonen.

De to første breva er funnet i Statsarkivet i Tromsø, det siste i Kirke- og undervisningsdepartementets arkiv i Riksarkivet.

Brev 1

Hr. skoledirektøren i Finmark.

Da jeg av interesse for en lappisk folkehøiskole har meldt mig til Karasjok - Koutokæino, er jeg saa fri aa henvende mig til hr. skoledirektøren for om mulig aa faa Deres bistand, uten hvilken saken naturligvis saken maa strande. Planen om en folkehøiskole er, saavitt jeg vet, først utkastet av mig i en avisfeide om sprogpolitikken i skolerne, hvor jeg hævdet, at i folkeskolen maatte man følge de nuværende linjer, men at nationen hadde plikt til aa gi dette lille folk en folkehøiskole til værn om dets nationalitetsværdier. Per Fokstad har arbeidet med en skoleplan, som i det hele tat er bra, men han foreslaar 6 mndr, hvad jeg mener er altfor lite, hvis man skal arbeide med to sprog, og foreslaar jeg derfor 8 mndr. ut fra herværende ungdomsskoles erfaringer. De fleste elever er fra sprogblandete hjem, og skoletiden er 6 mndr. men tiden trænges vel.

Skolen maatte ha internat planlagt for høist 35 elever. Fagene maatte bli de vanlige. Norsken maatte faa en stor plads, men der skulde gis lappisk sprogundervisning, og undervisningen skulde saa meget som mulig foregaa paa lappisk. Ellers skulde skolens maal være aa lære lapperne til aa vurdere sit eget og aa vokse frem av egen rot.

Med hensyn til utgifterne, har jeg anført, at det bør være en statsskole helt ut. Alle utgifter maa foreløbig helt bæres av staten, med det maal at f. eks. om 5 aar den ene sjettepart, som ellers bæres frivillig, maa skaffes ad frivillig vei. Foreløbig er jo ikke det aa tænke paa. Men hvis skogvæsenet ga frit tømmer, skulde neppe renter av byggesummen bli mere end den husleie staten yder til folkehøiskolerne. Merutgiften vilde saaledes bli 6/6 statsbidrag, istedenfor 5/6.

Jeg har meldt mig paa betingelse av, at jeg faar bli styrer av skolen, og jeg mener aa ha adskillige betingelser for denne stilling med mit 11 aarige ophold blandt lapper, som har git mig noksaa bra kundskap om deres tænkemaate og følelsesliv, likesom jeg kjender de stærke og svake sider ved den lappiske religiøsitet. Taler ogsaa nogenlunde bra sproget.

Jeg har sendt saken gjennem mine kirkelige overordnede, men sagt, at jeg tilskrev hr. skoledirektøren, likesom jeg hadde tænkt aa skrive til den gamle skoledirektøren.

Hagemann var her i paasken, og vi talte da om saken, som han raadet mig til aa tilskrive Dem om saken. Saken vil naturligvis bli sendt Dem, hvis den da ikke lider den skjæbne indtil videre aa bli henlagt. Biskopen vil anbefale min plan, hvad angaar kombinationen av de to stillinger.

Jeg vilde være taknemlig, om jeg kunde faa en meddelelse, om De mener aa ville kunne støtte tanken.

Jeg skal efter Smiths avreise betjene Koutokæino og kommer saaledes kanske igjen i berøring med finmarkske skoleforhold. Lyngen prestegaard 21. april 1922

Ærbødigst
P. Astrup


Brev 2

Hr. Skoledirektør Brygfjeld.

Idet jeg takker for Deres ærede av 18. ds. ser jeg, at hr. skoledirektøren antar, at jeg er fremmed for det anførte, som jo er det, som maa anføres, naar man vil se rent praktisk nøkternt paa folkeskolen i Finmarken. Rent praktiske forhold gjør det jo saa selvsagt, at der ikke er mere end en vei aa gaa i barneskolen ialfald i Kystdistrikterne, men ogsaa i fjeldet hvor jo meget blir anderledes, maa man nok av samme rent praktiske grunde renoncere paa hvad som ikke mindst av pædagogiske grunde kunde være ønskeligt aa lagt tilrette paa en anden maate. Men det vilde kræve læremidler, som ikke findes, og som ikke skapes av sig selv, og det vilde kræve sin særlige lærerutdannelse.

Jeg er fuldstændig enig i, at lappestammen lever paa laan baade i sprog og utvikling, og at der er en vældig degeneration. Men det betyr ikke, at der ikke findes nogen egne værdier eller noget særpræg ved folkekarakteren som har værd. Men hvad mere skal man vente hos rotløst proletariat. Proletariat skyldes kanske bestandig langt mere rotløshet end "utbytning''. Rotløsheten viser sig netop i slikt som aa skjæms over sin avstamning og sin dragt. Kan man vente, at Rotlausinger skal kunne staa samlet om et krav om aa bevare den rot, de ikke kjender? Og allikevel er ikke selvbevidstheten helt død. Det ser man av et slikt træk som det, at de nekter aa puttes ind i en fattigkasseklasse, hvor de skal merkes som stakkarne som ikke kan klare sig ellers (slik maa jo forholdet ved nævnte skole sees). Man kan ikke hos rotløse tale om "blodets baand", rotløse har naturligvis let for aa bli ubetydende ved siden av rotfaste og vil saaledes se ut, som om de er fornorsket, siden man ikke merker noget til roten. Det vil saaledes tilsynelatende for den utvendige praktiske betraktning være det eneste rette aa gjøre den saa rotløse som mulig, men spørsmalet blir om det er ret allikevel. - selv om det skulde være det, som ikke var "til skade for landsdelen". Men det kan være at det er like farlig om ikke værre aa ha et rotløst proletariat, som tilhører alle og ingen end et element som kjendte sin sikre støtte og sin sammenhæng i alle livets forhold bestemt orienteret i retning av os.

Folkehøiskolen fik jo i Norge – (ut fra just de synspunkter som anføres) en vældig motbør, men den kom allikevel trods alle mottræk bl. a. amtsskolerne, med livets og retfærdighetens ret. Der var det let, fordi man hadde slike ting som historien og bondekulturen. Her mangler historien og en bevidsthet om, at det egne har nogen værdi, hvorfor opgaven blir mangegange vanskeligere, selvom man fik alt lagt tilrette med penger og hjælp paa alle kanter. Derfor vil stammens skjæbne være beseglet, hvis de selv skal redde sin sak. Det blir som naturfolkenes at dø av rotløshet, og der ar sandelig ikke saa meget av roten, som er saapas synlig, at det vil falde en ind aa ta noget hensyn dertil, naar det praktiske skjøn skal opgjøres. Harpen forsvinder i orkesteret.

Det er meget mulig, at stammen maa gaa helt over i det norske, men hvad er da bedst enten som "bondestudentar" som rotlausinger aa hoppe ut i "kulturen" eller som vore dages ungdomsfylking aa ville vokse op og ut fra egen rot. Da vilde de vel først bli ret fornorsket og ikke bare rotlausinger, som personlig gik i hundene, omend halen kunde reddes.

De nævner det kvænske spørsmaal. Jeg mener man intet har aa frykte av en norskkyndig, norskvenlig, stammebevidst lappebefolkning, men langt mere av et element, som vil kunne flyte hit som dit naar det bare er plukfisk og intet samlende.

Naar talen er om lapper kan man desuten ikke bruke vor maalestok som er individualistisk og subjektiv, mens deres er kollektiv og som vi let vil kalde det upersonlig, fordi vi ikke har denne underlige evne til aa føle og tænke som et led i kjettingen, eller rettere som celler i vævet.

Saken har nok en indvendig side ogsaa og derfor forundrer det mig ikke, at Thomasssen-Overvik stiller sig velvillig trods alle spaadomme av motsat art. En anden sak er, at han stiller sig skeptisk med hensyn til aa klare det, og den som ikke ser paa det med andet end himmelblaa drømmende tro paa, at detta skal da gaa som fot i hose, kan gjerne gaa hjem med det samme.

Om staten kan eller bør først ta sig av forbedringer ved fylkesskolerne før den gjør noget for de rotløse, kan vel komme til aa bli noget forskjellig bedømt - især i utlandets øine - og det tør hænde at tanken om en lappisk folkehøiskole i sig selv er det stærkeste. Ialfald er den tanke sterk og vil kalde sterke tanker tilhjælp.

Naar jeg har sat mit program slik: Fornorskningen maa i det store og hele fortsætte i samme spor, men nationalitetsværdien skal ha folkehøiskolen, er det fordi jeg stiller to spørsmaal:

1) Kan lappefolket reddes fra rotløshetens død paa nogen maate? Jeg tør ikke ubetinget si ja, men jeg tror at eneste som kunde klare det, maatte være folkehøiskolen.

2) Bør eller pliktes det norske folk aa forsøke aa redde dem fra rotløshetens død? Man har lite raad til tvilsomme eksperimenter. Det er kanske politisk klokt aa la dem gaa al kjødets gang. "Sverdet fortærer her og der." Paa mig virker det omtrent som ene aaret her, der kuldseilet en baat utfor land. Paa land stod kallan og trøstet sig med, at engang blev det nu dauen allikevel. De lot kjerringene arbeide med aa faa baaten ut, og rørte ikke en finger før det var for sent. Hertil kommer den etnografiske interesse og i det hele den videnskabelige, selv om man ikke vil anføre, hvad der for mig som prest kan ha meget aa si. Og det hos os, hvor man vil frede trær og natureiendommeligheter endog bjørn og ulv.

Jeg har riktignok ikke 40 aar paa nakken ialt og har bare 12 aar blandt lapper, men jeg kjender ialfald en del baade til ut- og indside. Det kan være jeg ikke faar lede eller se skolen, men jeg opgir den ikke straks, likesaalitt som folkeskolen kan forlate sin linje, saalænge der ikke kan findes nogen bedre. Alt knirker jo selv det bedste, og det er let aa kritisere det, men det er værre aa skape noget bedre til avløsning.

Undskyld, at jeg paany hefter dem bort, men jeg fandt aa maatte forebygge mulige misforstaaelser.

Lyngen prestegaard 30. mai, 1922.

Deres ærbødige
P. Astrup


Brev 3

Lyngseidet 23. juni 1922

Hr. Byraachef Vigstad.

Da jeg for nærværende ikke kan officielt henvende mig til 3de skolekontor tillater jeg mig aa henvende mig til Dem, om De vilde være av den store elskværdighet aa gi mig endel oplysninger.
Det gjælder den lappiske (samiske) folkehøiskole, som jeg interesserer mig meget for. Jeg hadde meldt mig til Karasjok paa betingelse av, at jeg fik skolen. Departementet har svaret, som der vel maatte svares, at de to spørsmaal ikke kunde bindes sammen. Jeg gaar nu og spekulerer paa aa melde mig til Karasjok uten den betingelse, hvis der bare kunde være nogen utsikt til, at skolen kunde komme istand. Men hvis jeg ellers kunde faa bia de folk og myndigheter med, kunde det jo komme til aa strande paa, at jeg ikke har arbeidet i ungdomsskolen før, og det var særlig dette jeg vilde be Dem om aa oplyse, om det vil sættes som en uomgjængelig betingelse for aa bli styrer av en statsstøttet ungdomsskole, at man har tjenstgjort i ungdomsskolen i 3 aar. I saa fald har jo jeg intet aa gjøre deroppe, men kan likegodt arbeide for skolen, hvor jeg er. Litt har jeg jo vikarieret av og til paa fylkesskolen, mon det blir tilsammen ikke et aar engang.

Mit endelige maal er, aa faa en skole med egen bygning og eget internat, mon hvis der hadde været anledning til aa faa statsbidrag, kunde man kanske begyndt skolen som kveldsskole i Karasjok folkeskoles lokaler og bedehuset til sløid og haandarbeide. Værre blev det med lokale til husholdningsundervisningen. Det vidde kanske være like heldig, siden mange siger, at en slik skole ikke vil faa søkning, saa fik man da se, om der var behov for den

Anser De det mulig, at en slik uheldig ordnet skole kunde faa midlertidig godkjendelse?

Spørgsmaalet om skolens berettigelse vil jo naturligvis bli meget omstridt. Brygf jeld er imot, men Hagemann og Thomassen-Overvik vil være med paa tanken. Planen vilde være som for de andre ungdomsskoler, men foruten at der blev norskundervisning vilde man mest mulig prøve aa bruke lappisk sprog. Skolens ide aa lære samerne aa elske og værne sin egen rot og av egen rot aa vokse sig frem i kultur og karakter. Den maatte ta sikte paa to ting: 1) aa lette overgangen til norsk kulturliv uten aa bli rotlausinger med en slags norsk tiggerkultur og 2) aa bevare nationalitetsværdierne der hvor de kan bestaa.

Samestammen holder paa aa bli en slik bande rotlaust proletariat -"det laakeste folket i Finmarken" som det heter saa ofte - men det skyldes mest rotlausheten. En fjeldfinn er en konge paa vidden, i sit eget miljø, men paa Tromsø gater er han en lazaron, om han har 1000 ren. Vidden kan han jo ikke ta med, men han kan bli "sikker i sadlen".

Det invendes, at samerne ikke eier anden kultur end den, som de har laant av nordmændene. Nei, det er ikke saa oplagt som for den norske folkehøiskole, men de har sit nationale religiøse liv, sin særegne rætsopfatning, sin særegne tænke- og følemaate og litt har de nu som tilsvarer norsk bondekultur, og endelig kan man vei ha ret til aa regne noget av det laante som nu tilhørende folket i den tilpassede skikkelse, men det er sandt, det er ingen let opgave aa bevare roten, naar man ikke helt kan peke paa, hvad som er roten (men det ser man nu altid først, naar arbeidet med gravningen er begyndt).

Min stilling til fornorskningspørgsmaalet i skolen kan av rent praktiske grunde ikke bli anderledes end som praksis er - det blir bare pluk-fisk hvis man skal gjøre reformer der, dertil er der saa uendelig mange praktiske vanskeligheter. - Endelig kan kvænernes forhold gjøre saken floket men ikke umulig.

Som gammel lyngsværing vilde De sikkert havt interesse av aa høre om forholdene nu. Partistillingen er som før, Giæver - ikke-Giæver. Gamle Hagvold er fremdeles frisk og rørig og nævner Dem ofte.

Deres ærbødige
P. Astrup


Samisk skolehistorie 6