Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Alfred L. Larsen:

Innspill til Normalplanutvalget

Alfred L. Larsen, lærer 1934–50,skoleinspektør 1950-71
(Foto: Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 10)

I artikkelen Samene og det norske læreplanverket i Samisk skolehistorie 5 fortelles det at da det i 1969 blei oppretta et normalplanutvalg for å lage forslag til ny normalplan for den 9-årige grunnskolen, gjorde samiske skolemiljø, særlig i Kautokeino, en stor innsats for å påvirke utvalget både for å sikre at det blei tatt hensyn til samiske elever og for at informasjon om samiske forhold skulle inn i læreplanene for alle. Initiativa fra Kautokeino kommune synes å ha hatt stor innflytelse på utviklinga av læreplanene. Dette brevet er trolig det første som blei skrevet fra kommunen i saka.

Alfred Ludvik Larsen (1904-1971) var fra Seglvik i Kvænangen i Troms. Han var nevø av den kjente samiske forfatter og redaktør Anders Larsen. Alfred Larsen var utdanna lærer fra Tromsø lærerskole og arbeida som lærer i Kautokeino fra 192? til sin død. Han var i perioder skolestyreformann, skolesjef og ordfører.

Kautokeino, 30. mars 1969

Til Normalplanutvalget
v/ Dosent Dokka
Pedagogisk forskningsinstitutt
Wergelandsveien 15
Oslo 1

Undervisningsplaner – Samiske elever

Som kjent nedsatte Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1956 en komite – Samekomiteen – som fikk til oppgave å greie ut samespørsmål. Denne komiteen la fram sin innstilling i 1959, og på grunnlag av denne kom departementets St.mld. nr 21 for 1962–63, om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for for den samisktalende befolkning. I henhold til denne melding skal den første leseopplæringa og skriftlige språk-øvinger foregå på samisk. Det må skaffes plass til samisk også 2.-7. klassetrinn. De som ønsker det skal få opplæring i samisk muntlig og skriftlig på ungdomsskolen. I henhold til Ot. prp. nr. 39 for 1966/67 vil dette bli lovfestet. I § 41, 7 heter det:

«7. Barn av foreldre som nyttar samisk som dagleg talemål, skal gjevast opplæring i samisk når foreldra krev det. Dei to siste åra i grunnskolen kan elevar med samisk talemål, velje samisk som ei av målformene. Departementet fastset reglar for denne undervisninga, og kan gjere unntak frå føresegna i nr. 6 om elevtalet.»

En går ut fra at Stortinget ved behandlingen av lov om grunn­skolen ikke foretar noen endringer på dette punkt.

Det er imidlertid nødvendig at § 7, 1 får en tilføyelse. Punktet regner opp de fag som læreplanen skal omfatte. Her bør samisk «for de distrikter som nytter samisk» bli tatt ned i oppregningen. Dette skulle være en følge av det som er nevnt i §41.

Så vidt en skjønner, vil det i forbindelse med Lov om grunnskolen også bli foretatt visse endringer i Lov 16. juni 1961 om utdanningskrav for lærarar i skulen. Her bør kravet være at lærere som underviser same-elever, må beherske samisk. På dette punkt strever skolene flere steder med store vansker. Fremdeles er det mangel på lærere som har fått spesialutdanning i samisk. Det er selvsagt en oppgava som Lærerutdanningsrådet skal ta seg av. Dette utdanningskravet om kunnskap i samisk må i alle tilfeller taes med i loven.

Vi kjenner til at Normalplanutvalget arbeider med de nye læreplanene. Vi går derfor ut fra som en selvfølge at utvalget under sitt arbeid tar hensyn til de elever som hører til språk- minoritetene. Det må utarbeides læreplaner for samisk språk og kultur. Det vil også bli tale om integrering av samiske emner i orienteringsfagene historie, samfunnskunnskap, geografi og biologi. Det er forøvrig unødvendig å understreke hvor viktig det er at sameskolene vil få sine egne undervisningsopplegg. I denne forbindelse skal en minne om at Norges reindriftssamers Landsforening i årsmøte den 25. juni 1966 kom med krav om et eget opplegg for undervisning i reindriftsfag i den 9-årige skolen.

Til slutt vil en forsikre at skolestyret her er meget interessert i ovennevnte sak og håper at Normalplanutvalget tar tilstrekkelig hensyn til våre krav.

Kautokeino skolekontor, den 31/3 1960

Alfred L. Larsen

Gjenpart:
- Skoledirektøren i Finnmark,Vadsø.
- Lærerutdanningsrådet, Oslo.
- Stortingets skolekomite v/ stortingsmann H. Johnsen, Oslo.
- Stortingsmann Harald Samuelsberg, Oslo

Samisk skolehistorie 5