Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 6. Davvi Girji 2013.

Lyder Aarseth:

Samisk som undervisningsspråk i enkelte skolekretser i Finnmark

Lyder Aarseth
(Kilde: Solbakk: Sámi historjá 2)

Etter at Samordningsnemnda for skoleverket høsten 1948 ga ut si Tilråding om samiske skole og opplysningsspørsmål, skreiv David Stubseid, tidligere lærer i Karasjok, 13.10.1948 et brev til Kirke- og undervisningsdepartementet, der han tok avstand fra forslaget om å innføre samisk som undervisningsspråk. Da departementet mottok dette brevet sendte de det 12.02.1949 til skoledirektøren i Finnmark til uttalelse. Her er gjengitt uttalelsen fra skoledirektør Lyder Aarseth.
Hele denne korrespondansen har vi funnet i Kirke- og undervisningsdepartementets arkiv i Riksarkivet.

Lyder Aarseth (1886–1951) var oppvokst i Vevring i Sunnfjord. Han var lærer i Guovdageaidnu 1913-33 og skoledirektør i Finnmark 1933-51, med unntak av perioden 1942-45, da han var avsatt av nazistyret. I motsetning til sine forgjengere som skoledirektør var han ingen ivrig fornorsker, men han fulgte likevel lojalt opp fornorskingsinstruksen, sjøl om han ønska ei liberal praktisering av denne.

F.sk.jnr. 573/49
LAa/gaa

Samisk som undervisningsspråk i enkelte skolekretser i Finnmark

Går med vyrdnad tilbake til Kirke- og Undervisningsdepartementet - 3. skolekontor

Jeg kan være samd i mye av det lærer Stubseid skriver, men jeg ser dette spørsmål på en noe annen måte.

Jeg mener det er riktig det som ble fastsatt ved Kgl. plakat i 1898 at samisk skulle være hjelpespråk. Det er bare det at titt ble det gjennomført på en forkjørt måte, og der ble ikke sørget for hjelpemidler. Kontrollen av gjennomføringen av plakatens bestemmelser har ikke vært effektiv.

De ytterliggående kom etter hånden langt fra hverandre. På den ene siden ble hjelpespråket ignorert - andre gjorde det nesten til skolens eneste språk. Det er disse fraksjoner som ennå stpr omlag like langt fra hverandre.

Det er imidlertig ikke her et enten eller. Det er både og - og slik må det være særlig for reinsamene ennå gjennom lange tider.

Finnmark skoledirektørkontor, Vadsø, den 1. mars 1949

L. Aarseth


Samisk skolehistorie 6