Sámegillii In English

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Asta Balto:

– Min lojalitet var hos det samiske samfunnet

Skrevet i samarbeid med og oversatt av Svein Lund

Asta Balto
(Foto: Svein Lund)

Asta Mitkijá Balto (Mienna-Márjjá Máret Asta) har vært en sentral person i utviklinga av samisk opplæring de siste par tiåra. Hun er født i 1948 og vokste opp på Fárpenjárga i Karasjok, 16 km fra kirkestedet. Den gang måtte utkantbarna bo på internat under skolegangen.

18 år gammel begynte Asta Balto på lærerskole i Tromsø, og deretter arbeida hun som grunnskolelærer i Porsanger og i Alta. Hun har samisk grunnfag fra Alta, finsk grunnfag fra Lappeenranta og sosialpedagogikk hovedfag fra Universitetet i Oslo. På grunnlag av sitt eget hovedfagsarbeid har hun seinere utgitt boka Samisk barneoppdragelse i endring.

Asta Balto har arbeida som høgskolelærer i Alta, som forsker ved Nordisk Samisk Institutt og som direktør ved Samisk utdanningsråd. Fra 1994 har hun undervist og forska ved Samisk høgskole, der hun i perioden 1996-2000 var valgt som rektor. Hun har hatt mange verv innafor samisk og norsk utdanning og forskning, bl.a. medlem av styret i SUFUR[1], i Lærerutdanningsrådet og i Nasjonalt forskningsetisk utvalg. Hun har arbeida ivrig for internasjonalisering av det samiske utdanningssystemet og knytta kontakt med andre urfolk og minoriteter.

Asta Balto har skrevet diverse artikler om samiske skolespørsmål og redigert boka Kunnskap og kompetanse i Sápmi.

Norsk på «god dag»-nivå

– Hjemme snakka vi bare samisk, men på skolen skulle alt være på norsk. Den første læreren min var Anna Mørk. Hun var lenge lærer i Karasjok, hun hadde også undervist mor mi. Hun var norsk, men kunne samisk. Jeg husker første skoledagen, da hun spurte hvem som kunne norsk. Jeg rakte opp handa, for jeg kunne jo si «God dag!». Så hjalp jeg også kusina mi, som satt ved sida av meg, til å rekke opp handa si, for jeg visste at hun kunne like mye som meg. Sannheten var at ingen av oss kunne stort mer enn dette «god dag». Anna Mørk underviste mest på norsk, men forklarte oss på samisk når vi ikke forsto. Derfor blei det lettere for oss å forstå de første skoleåra, og seinere, da vi fikk andre lærere, som ikke kunne samisk, da hadde vi jo allerede begynt å forstå norsk.

Siden vi alltid skulle snakke norsk i timene, så utvikla ikke skolen morsmålsferdighetene våre. Snarere var det slik at språket blei dårligere på internatet, fordi vi ikke hørte annen samisk enn den våre jevnaldrende snakka, språkutviklinga stoppa på barnestadiet. I hjemmemiljøet mitt sto samisk språk sterkt og når vi kom hjem, så retta foreldrene mine på språket vårt. Jeg husker ennå rådene deres, utrøttelig viste de til at «på samisk snakker vi ikke slik, men slik».

Skolestreik

Hele 9 års grunnskole måtte jeg bo på internatet. Først på Karasjok skoleinternat, på kirkestedet. Da kom vi hjem hver lørdag, og sjøl om vi måtte gå langt fordi bussen kjørte bare halvveis, var det alltid godt å være hjemme ei natt.

Da jeg gikk i 3. klasse blei det bestemt at utkantbarna skulle sendes til Grensen skole, som var to mil i motsatt retning fra kirkestedet. Det gjorde at reisa hjem blei mer enn dobbelt så lang, og vi kom hjem bare en gang i måneden, og knapt nok det. Far var med i kommunestyret og forsøkte å motarbeide dette politisk, men lyktes ikke og gikk så sammen med noen andre foreldre til skolestreik. De holdt barna hjemme tre uker. Men det var ikke alle foreldrene som deltok i streiken. Folk hadde dårlig råd og noen regna ut at de sparte en mjølsekk på at barna ikke kom hjem så ofte.

På Grensen internat bodde vi 6 jenter på et rom. Jeg husker første skoledagen da jeg og søster mi tømte kleskista som far hadde laga og stabla alt fint inn i skapet. Mens vi var ute hadde våre nye romkamerater kasta tinga våre hulter til bulter rundt i rommet. Det er sikkert den verste velkomst jeg noen gang har opplevd. Barna var ofte for seg sjøl og fikk fred til å utstøte andre når det ikke var noen voksne i nærheten. Jeg var et annerledes barn. Når andre leika, leste jeg bøker, jeg leste alt som var i skolebiblioteket. Helt fra jeg begynte å forstå norsk, så interesserte jeg meg for å lese, jeg leste all slags litteratur.

Flinke lærere

På Grensen skole gikk jeg i 3 år og jeg var fornøyd med lærerne; Trygve Madsen og kona hans, Randi[2], Inger Johanne Kåven og Rolf Presthus. Særlig husker jeg Randi Nordback Madsen, som jeg lærte svært mye av. Hun var læreren min både i 6. klasse på Grensen skole og seinere på ungdomsskolen, som vi gikk på kirkestedet.

I 7. klasse var Inez Boon lærer, hun var en flink lærer. Den gang visste jeg ikke hvilken viktig rolle hun hadde i oppstarten av samisk begynneropplæring. [3] Jeg traff henne igjen da jeg studerte i Oslo, da arbeida hun i Universitetsforlaget. I det hele tatt hadde vi flinke og høyt utdanna lærere på ungdomsskolen. Blant dem var Inger Sophie Bolstad, som var gift med presten. Mannen hennes, Jo Bolstad, var særlig ungdommens prest, han bygde opp et godt og positivt miljø for ungdommen. Bl.a. laga han et teaterstykke med oss, som blei vist på folkehøgskolen og mange var kommet for å se det. Foreldra mine var også der, og bestemor, sjøl om hun var læstadianer og ikke riktig likte teater. Likevel gikk det bra helt til en ungdom kom opp på scenen og spilte Jesus, da hoppa bestemor opp fra benken og forsvant ut, og kom ikke inn igjen.

De første åra på barneskolen gikk med til å lære norsk. Jeg strevde mye med det, og lærte ikke så mye i de andre faga. Ofte kom jeg hjem med dårligste karakter; «Lite godt» i matematikk, historie, naturfag osv. Først da jeg i 5.–6. klasse hadde lært ganske bra norsk, begynte karakterene å bli bedre. For meg var det også nyttig da jeg i 8. klasse fikk en god klassekamerat, som kom fra Kongsberg. Far hennes kom som kaptein til Porsangmoen og da lærerne også snakka sørnorsk, så lærte jeg å snakke sørnorsk dialekt ved å herme etter dem. Da jeg gikk ut av ungdomsskolen fikk jeg beste karakter i norsk; «Særdeles godt». Jeg klarte meg enda bedre enn mange andre som var norske! Det var artig å se at jeg ikke hadde streva forgjeves.

Da jeg valgte teorilinja i 8. klasse og alle mine klassekamerater valgte praktisk linje, så blei jeg aleine på internatet. Mine nye klassekamerater bodde ikke på internatet, men i private leiligheter på kirkestedet. De kom fra andre områder som Kautokeino og Porsanger. Livet på ungdomsskoleinternatet var ikke så ille, jeg var vant til det og hadde også blitt mer voksen. Det eneste som ikke var bra var at vi skulle være inne så tidlig om kveldene, klokka ni, og når vi hadde mye lekser, fikk jeg knapt tid å være sammen med klassekameratene. Far min ville at jeg skulle trives på skolen, og ba for meg om at jeg kunne få være lengre ute enn andre fra internatet, slik at jeg kunne ha kontakt med klassekameratene. Det var ei veldig spesiell hending da rektor ga meg tillatelse til det. Jeg kjente det som ei stor tillitserklæring, og lova far at jeg ikke skulle bryte noen regler! Det var for meg den første lærdommen om hvordan det virker på barn når de får tillit og ansvar; da vokser sjøltilliten. Husmora på internatet hadde tungt for å svelge at jeg blei innvilga ei særordning, hun forsøkte å argumentere med meg, men det brydde jeg meg ikke om. Far og rektor hadde bestemt! Den hendinga glømmer jeg aldri og det har forma mi pedagogiske tenking helt til i dag.

På ungdomsskolen var det frivillig 10. år, som jeg gikk. Da fikk jeg lære tysk, med Einar Gullichsen som lærer. Han var den som mest motiverte meg til å søke meg til lærerskolen.

Allsidig barndomshjem

I Karasjok var det i den tida hard diskusjon og strid om undervisningsspråket. Mange mente at samisk språk ikke hadde noen framtid og noen samiskspråklige foreldre begynte å snakke norsk til barna sine. Far min og mor mi snakka samisk med oss hjemme, men likevel ønska de ikke at vi skulle ha samisk på skolen. De hadde fått den trua at barna da ikke ville lære norsk og ikke klare seg i storsamfunnet. Far var en av dem som skreiv under på motstand mot forslaga fra Samekomiteen. Han var aktivt medlem av Arbeiderpartiet og partiets propaganda og grunnsyn var at i den nye tida foregikk utvikling bare gjennom norsk språk. For foreldrene mine må det ha vært et dilemma, for hjemme fulgte de nøye med på den samiske språkutviklinga vår og råda oss til å snakke samisk reint og klart. Det gikk mange år før de begynte å innse at samisk språk og kulturarv hadde sin plass, ikke bare på det private plan, men også i offentligheten, rettsvesenet og skolesystemet.

Sjøl om far vår var læstadiansk predikant, så var han også sosialist, og i hjemmet vårt var det lov å både joike, synge salmer og sanger som Internasjonalen. Far var en flink joiker og laga joiker til oss barna, sjøl om læstadianerne og kirka forbød joiken og så på den som synd. Mor vår brukte å danse og lærte oss å danse med henne på kjøkkengolvet. Det var heller ikke helt vanlig i hjemmene på den tida.

Hjemmet var ikke bare mangfoldig i meninger, men her var også et mangfoldig møte med mennesker. Vi var småbrukere og i tillegg til husdyra hadde vi egne rein, sytingsrein. Alle slags folk kom innom i hjemmet vårt; rike og fattige, flyttsamer og fastboende, slektninger og fremmede, lokalbefolkning og tilreisende, samiske venner som kom fra Kautokeino, predikanter, prester, politikere, turister og andre reisende.

Seinere har jeg sett på min barndoms åpne hjemmemiljø som en stor rikdom. Mine foreldres menneskesyn påvirka sjølsagt deres kristendom, som var mer kjærlig enn dømmende, og kanskje blei deres menneskelige åpenhet styrka da de under krigen var flyktninger i Sverige. Åpenhet for andre svekka ikke deres tilhørighet til Sápmi, de var sterke i sin samiskhet. De understreka at alle mennesker har samme verdi og det har jeg bevart i mitt hjerte. Som voksen er jeg takknemlig for at hjemmemiljøet har forma et menneskesyn som likestiller alle mennesker og det har vært nyttig både personlig og i arbeidet mitt å vite at et menneske trenger ikke være enten–eller, det kan være både–og på mange måter i livet og likevel være trygg på seg sjøl.

Mange år gikk, foreldrene mine hadde allerede vent seg til at samisk skulle høres også på skolen og de var en stor støtte for oss barna i det. Familien min hadde beholdt det samiske etternavnet, de hadde ikke bytta bort Balto-navnet med et norsk navn, f.eks. tatt navnet på gården, som offisielt var Randberg. (Det samiske navnet var Fárpenjárga.) Mange i Karasjok bytta ut etternavna etter jordloven, som var i kraft fra 1902.

Ei ny utfordring for meningsutvekslinga oppsto i sammenheng med utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. De fleste eldre var redde for de norske myndighetene, de var redde for krig og ufred som de sjøl hadde opplevd. Noen av oss deltok i demonstrasjonene mot Alta-utbygginga. Foreldra fraråda oss: «- Dra nå ikke dit for å krige». Etter deres mening var det fryktelig at deres barn skulle komme i hendene på politiet. Men jeg kunne ikke adlyde, samvittigheten min tvang meg til å yte motstand, til å bry meg om den samiske framtida. Sjøl om de ikke likte det, så sendte de likevel med oss varme klær, skaller, bellinger og pesk, for at vi skulle klare oss ute under demonstrasjonene i vinterkulda.

Disse fortellingene viser hvor vanskelige valg samer har stått overfor. På den ene sida ønska de å verne og føre videre sin egen språklige og kulturelle arv, men på den andre sida kunne de tvile og frykte at man skulle vekke motvilje mot samene.

«Hvordan oppleve å være same?»

Fra ungdomstida ønska jeg meg høyere utdanning, men det var ikke så lett i den tida. Foreldrene mine klarte ikke å holde barna på gymnas og den gang fikk man ikke stipend eller lån til det nivået. Den eneste muligheten for å finansiere utdanning var 4-årig lærerskole, som jeg søkte meg til. 18 år gammel fikk jeg begynne på Tromsø lærerskole i 1966. Vi hadde ikke samisk som fag, det var i det hele tatt ingen samiskundervisning ved Tromsø lærerskole på den tida. Men vi hadde Nils Jernsletten[4] som norsklærer, noe som var svært artig for meg. Jeg husker at han ba meg å skrive stilen «Hvordan opplever du det å være same?» Jeg hadde da en svært enkel tanke: Det er ikke vanskelig å være same, siden det ikke er vanskelig å være menneske. Det er opp til deg sjøl, om du er grei mot andre, så er andre grei mot deg. En slik «smil til verden-tanke». Nils kommenterte at det ville være bra om jeg tenkte litt djupere over den saka. Så fikk jeg da også seinere erfare at verken mitt eget eller andre samers liv var så lett.

Mens jeg studerte i Tromsø lengta jeg hjem, jeg savna samisk språk og joik og nærhet til bestemor. Jeg brukte å joike de nærmeste til meg, slik at de fylte det lille rommet mitt. Da var jeg lykkelig. I Tromsø var det den gang ikke noe stort samisk miljø, det fantes f.eks. ikke noen sameforening. Samisk miljø fant vi i Sámi Radio, der fikk vi oppleve den hjemlige følelsen på Kathrine Johnsens kontor.

Nå vet jeg at mange var samer, men få sto fram som det dengang. I klassen min var det omtrent 20 studenter og så langt jeg visste bare 4 samer. Men da vi hadde 25-års-feiring i 1995, så var halve klassen samer!

Lærer uten lærebøker

Min første lærerjobb var på Skoganvarre skole i Porsanger, skoleåret 1970/71. Der hadde Sverre Hatle starta samisk begynneropplæring.[5] Det året da jeg jobba der, hadde han permisjon for å skrive lærebøker og læreplaner for samiskopplæringa. Jeg arbeida sammen med to lærere, den ene var samiskspråklig, den andre norskspråklig. De fleste barna kunne snakke samisk og de som ikke snakka forsto.

Jeg hadde de minste barna, 1.–3. klasse. Lærebøker fantes i det hele tatt ikke, vi brukte flanellograf [6] og løse bokstaver. Hver kveld måtte vi lage ord til undervisninga neste dag. Jeg hadde sjøl ikke lært å skrive samisk. Det gjorde jeg først 1979-80, da jeg tok samisk grunnfag. Kurset var i Alta, men Universitetet i Tromsø var ansvarlig. Lærerne Håkon Henriksen og Odd Mathis Hætta underviste på norsk, noe som etter vår mening var uhøvelig og unaturlig. Vi forsøkte å endre på det, men det lyktes ikke og argumentet var at det i gruppa vår var noen norsktalende studenter og derfor måtte undervisninga være på norsk! For meg var det en stor glede å få lese samisk, sjøl om rettskrivinga blei endra nettopp på den tida. Det var ikke klarlagt om vi skulle lære den gamle eller den nye skrivemåten. Og ennå var ingen bøker skrevet etter ny rettskriving.

På 1970-tallet arbeida Asta Balto som grunnskolelærer i Alta. Her feirer hun den norske nasjonaldagen sammen med elevene sine, 17.05.1974.
(Foto utlånt av Asta Balto)

På begynnelsen av 1980-tallet arbeida jeg noen år som lærer på samisk avdeling ved Høgskolen i Alta. Samisklærerne der var Veikko Holmberg, Odd Mathis Hætta, Liv Østmo og Máret Sárá. Máret og jeg underviste samiske emner, slik som kultur, etnisitet, minoritetspolitikk, metodikk og didaktikk. Vi hadde også ansvar for studentenes undervisningspraksis og for å holde kontakt med øvingsskolene. Samisk avdeling var et sterkt middel til å heve de samiske studentenes bevissthet, sjøltillit og statusen til samiskheten.

Endelig en av våre egne som skriver om arven vår

Jeg studerte sosialpedagogikk på Universitetet i Oslo, der de fleste lærerne knapt visste noe om samiske forhold. Om ikke Anton Hoëm hadde vært professor der, så hadde mine 4 studieår i Oslo vært temmelig kjedelige. Når jeg kom inn på kontoret hans var det som om jeg kom til mitt «samiske hjem». Det siste året hadde Anton permisjon og dro til USA, og i stedet for han fikk jeg som veileder Asle Høgmo, som sjøl kom fra sjøsamisk miljø. Jeg er de to takknemlig for sterk støtte og veiledning og for at det gikk såpass bra med eksamenen min.

1. mai 1984 var det i Oslo samiske krav i demonstrasjonstoget: "Anerkjenn samiske rettigheter" og krav om samisk i Oslo-skolen. Asta studerte da i Oslo og på dette bildet er hun sammen med samboeren, Magne Ove Varsi
(Foto: Klassekampen)

Hovedfagsarbeidet var tungt, men samtidig ga det meg mye, fordi jeg fikk samtale med og spørre ut folk i Karasjok om barneoppdragelse. De var så takknemlige for at de fikk fortelle, dele med seg av det de visste. Noen sa: «Endelig kom en av våre egne som ville skrive og ta vare på kunnskapen vår om dette». For meg fortalte dette mye om generøsitet og deling – folk ønsker å føre sine egne erfaringer og tradisjonskunnskap videre til nye generasjoner.

På grunnlag av sin egen hovedfagsoppgave har Asta Balto gitt ut denne boka. Den har kommet både på samisk og norsk, og som brukes som lærebok både ved Samisk høgskole og andre utdanningsinstirusjoner. (Norsk tittel: Samisk barneoppdragelse i endring)

Hvor går lojaliteten?

I 1989 hadde Samisk utdanningsråds direktør Edel Hætta Eriksen nådd pensjonsalderen.[7] Jeg blei oppfordra til å søke den stillinga, og da jeg søkte blei jeg innkalt til intervju. Intervjuerne viste bl.a. til reglementet som da gjaldt, som forplikta høyere embetsmenn til å skrive under lojalitetserklæring. Det var litt artig etter mi mening da de spurte hva jeg ville gjøre dersom jeg blei uenig med arbeidsgiveren, departementet, slik at det kunne bli lojalitetskonflikt. Jeg svarte da helt rett fram at jeg hadde søkt i den hensikt å bygge opp et samisk utdanningssystem, og hvis departementet hindra meg i det, så ville jeg forlate stillingen! Min lojalitet var i det samiske samfunnet. Det var ingen departementsrepresentant med på intervjuet, og jeg vet ikke om noen fra departementet en gang fikk høre hva jeg svarte. Lojalitetskravet til embetsmenn blei trukket tilbake i den tida og jeg trengte aldri å skrive under på non slik erklæring.

Det var store utfordringer i arbeidet i utdanningsrådet og det var moro å fortsette på det gode grunnlaget som Edel hadde lagt. Det første var å få myndighetene til å forstå hvor store behov den samiske utdanningssektoren hadde. Vi brukte mye krefter til å finne ut hvordan vi på en forståelig måte skulle få fram hvordan elev-, lærer- og læremiddelsituasjonen virkelig var. Hvert år laga vi statistikk og grafisk framstilling som viste elevtall, hvor mange som hadde samisk som første- og andrespråk.

Prioritere andrespråksopplæring

Den informasjonen som vi samla fra skolene viste stor økning av elever som hadde samisk som andrespråk. Samtidig fortalte både skolene, elevene og foreldrene at det ikke var gode resultat av andrespråksopplæringa. Det var ikke nok læremidler, lærerne mangla faglig og/eller pedagogisk utdanning. Det var i det hele tatt liten kunnskap, også blant utdanna lærere, om hvordan man skulle undervise andrespråk slik at elevene blei aktive språkbrukere. For meg blei det ei hjertesak å arbeide for å forbedre språksituasjonen for de barna og ungdommene som hadde mista morsmålet og ønska å ta det tilbake.

Jeg så at i Norge fantes ikke den kunnskapen vi trengte for andrespråksopplæring. Vi måtte undersøke hva som hendte i andre områder som vi kunne sammenligne oss med. Og da jeg blei invitert til å delta i en internasjonal konferanse for minoritetsspråk i 1991, så oppdaga jeg at vi kunne dra nytte av kontakter i utlandet. Konferansen var om regionale minoritetsspråk i Europa og blei arrangert i Wales. Seinere har mange samiske delegasjoner reist til Wales og det var jeg som satte det i gang da jeg oppretta kontakt med dem. Jeg oppdaga at blant europeiske minoriteter er det mange som underviser minoritetsspråket som andrespråk. I Wales har de arbeida med det lenge, og de har gode resultater. De vektlegger det kommunikative perspektivet, grammatikkopplæring er ikke det viktigste. I samiskopplæringa vår dominerte lenge den formelle språklæra. Vi besøkte Trinity College, der andrespråksopplæring er et eget fag i lærerutdanninga og man kunne også studere dette som eget fag helt til doktorgraden.

Asta Balto var den første samiske skolerepresentant som var på studietur i Wales og deretter har mange lærere og studenter fra Sápmi vært der. Dette bildet viser andrespråkspedagogikkurset ved Samisk høgskole som besøker et språksenter i Wales 1993.
(Foto: Svein Lund)

Da jeg kom tilbake bestemte jeg meg for å ta initiativ til en stor konferanse om andrespråksopplæring og legge vekt på det kommunikative aspektet i språkopplæringa. Hovedsaka blei gjenoppliving av samisk språk. Det var første gang at andrespråksopplæring fikk slik oppmerksomhet i Sápmi.

Det neste trinnet i språkarbeidet var et kurs i andrespråkspedagogikk, som Samisk utdanningsråd arrangerte sammen med Samisk høgskole i 1992/93. Vi inviterte lærere fra Wales til å undervise på dette kurset og studentene dro dit på skoletur. Dette kurset var et forsøk, det ga ingen studiepoeng, men det var svært verdifullt til å spre nye tanker til skolene og bygge et grunnlag for at Samisk høgskole to år seinere kunne starte et permanent utdanningstilbud i tospråklighetspedagogikk og det førte også til at tospråklighet blei et emne i allmennlærerutdanninga.

Erfaringene fra Wales viste at skolen aleine ikke kan gjenreise språket, man må se generelt på forholda i samfunnet. Viktige redskaper er språksenter, språkreir og også media. Alt dette la våre gjesteforelesere fram på konferansen i 1991 og vi tilpassa språksentertanken fra Wales til samiske forhold, bl.a. la vi vekt på at det ikke skulle være noe reint språktilbud, men både språk- og kultursenter. Det var ikke bare skolemiljø som knytta kontakt med Wales. Også andre institusjoner var på besøk der, f.eks. fikk Sameradioen bli kjent med walisiske mediainstitusjoner.

Jeg satte i gang prosessen med å skrive ei bok om andrespråksopplæring, Duostta hupmat / Våg å snakke, der erfaringer både fra Wales og Sápmi kom fram. Det var første gang at ei slik bok var tilgjengelig for alle. Utdanningsrådet laga også videofilmen Čoavdda guovtti máilbmái / En nøkkel til to verdener, som særlig hadde som mål å motivere foreldre til å snakke samisk med barna sine og velge samiskopplæring i skolen.

Kvener er også minoritetsspråklige

Da vi begynte å kunngjøre de nye ideene om andrespråksopplæring, fikk vi kritikk for at vi ikke hadde tenkt på kvenenes situasjon. En kvensklærer som deltok på konferansen vår forklarte at disse nye undervisningsmetodene var like nyttige for dem. Samisk og kvensk miljø hadde de samme interessene, noe som førte til at Samisk høgskole noen år arrangerte kurs i tospråklighetspedagogikk sammen med finskavdelinga ved Høgskolen i Finnmark. Blant studentene var det både samisk- og finsklærere og andre som var interesserte i å forbedre undervisninga i samisk og/eller i finsk.

Oppretting av læremiddelsenter

Den andre store utfordringa som jeg arbeida med var å bedre læremiddelsituasjonen. Det var ei kjent sak at det var stor mangel på læremidler og at skolene lei under det, men det var vanskelig å få departementet til å forstå det. Vi gjorde en grundig undersøking av hvor mye, eller rettere hvor lite som fantes av læremidler på nord-, lule- og sørsamisk for hvert enkelt fag og klasse.

Målsettinga var at hvert fag og klasse skulle ha minst et helt læreverk; lærebok, arbeidsbok og lærerveiledning. Kartleggingsarbeidet viste hvor alvorlig situasjonen var, da vi kunne grafisk framstille at i de fleste fag var vi langt fra å nå minimumsmålet, det var heller slik at i mange fag fantes det ikke et eneste godkjent læremiddel. I norsk skole og den norskspråklige opplæringa var det i hvert fag ikke bare læreverk, men rom for å velge mellom forskjellige læreverk, og i tillegg velge tilleggsbøker, oppslags- og handbøker. Den måten å synliggjøre situasjonen på ga resultat. I departementet begynte de å forstå hvor stort hinder læremiddelmangelen var for samiske skoler.

Bevilgningene til læremiddelproduksjon var så små at med den farta som var da ville det gå minst 50 år før alle faga ville ha nådd minimumsmålsettinga. Men pengemangel var ikke det eneste problemet. Vi trengte også læremiddelforfattere, og vanligvis var det oftest lærere som kunne skrive lærebøker. Når det samtidig var stor mangel på lærere, var det naturlig at skolene følte at læremiddelarbeidet stjal lærere fra dem. Lærerne hadde stor arbeidsbyrde og læremiddelproduksjonen krevde tilleggskunnskaper. Vi arrangerte læremiddelproduksjonskurs, der vi fikk hjelp av Nasjonalt læremiddelsenter og av samiske forlag.

I 1991 klarte vi å presse ut av departementet en liten pengesum for å utrede læremiddelsituasjonen og oppretting av læremiddelsenter. Tanken var at om vi skulle få læremiddelsituasjonen fram i lyset, så måtte vi ha eget læremiddelsenter. Det skulle ikke være en del av utdanningsrådets vanlige arbeid. Det burde være bestemte ansatte som arbeida bare med det, og det burde også være et utstillingsrom der alle kunne se hvilke læremidler som fantes. Departementet oppnevnte et utvalg, som jeg leda. Der deltok ellers min kollega Kristine Nystad og folk fra både fylke og departement. Vi kartla læremiddelsituasjonen i Sápmi og sammenligna med tilsvarende områder når det gjaldt størrelsen på språket. Vi besøkte Færøyene og Grønland og fant ut at der var det gode eksempler som vi kunne dra nytte av. Blant annet var der egne læremiddelsenter.

Flytting av utdanningsrådet til Sametinget

Fra starten i 1976 hadde Samisk utdanningsråd vært rådgivende organ for Utdanningsdepartementet. Og sjøl om mye hadde blitt endra i samepolitikken i den perioden, hadde organiseringa av den samiske utdanningssektoren ikke blitt endra.

I 1991 evaluerte ei interdepartemental arbeidsgruppe overføring av oppgaver og myndighet til Sametinget. Gruppa uttalte om Samisk utdanningsråd: «Arbeidsgruppen antar at det kan være naturlig at en foreløpig venter noe med å overføre forvaltningsmyndighet fra sentralt hold til Sametinget når det gjelder Samisk utdanningsråds løpende virksomhet. Imidlertid bør en som en begynnelse umiddelbart kunne overføre myndigheten til å oppnevne Samisk utdanningsråd til Sametinget.»

I 1993 oppnevnte Sametinget et utvalg som utreda hvordan den samiske utdanningssektoren kunne organiseres. Jeg leda dette utvalget og ellers deltok Randi Nordback Madsen fra Utdanningsdepartementet, Mikkel Nils Sara fra Samisk høgskole, Jon Meløy fra Samisk videregående skole og reindriftsskole og Ella Holm Bull for Sametinget. Utredninga vår het «Utredning av omorganisering av den samiske utdanningssektoren. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Sametinget.» Utredninga kom bare på norsk. Utvalget streka opp 6 mulige organiseringsmåter og gikk sjøl inn for den som ga mest makt til Sametinget. Blant annet foreslo vi at Sametinget skulle ha mandat til å avgjøre innholdet i den samiske skolen slik at det sjøl skulle fastsette læreplanene.

Noen deler av forslaga våre blei gjennomført, men Sametinget fikk ikke så mye makt som vi hadde venta. Vi foreslo å legge Samisk utdanningsråd under Sametinget. Slik blei det, men da Sametinget fikk makt over organiseringa av samisk utdanningsadministrasjon, valgte man å legge ned hele Samisk utdanningsråd. Utdanningsrådet forsvant i Sametingets organisasjonsendringsprosess, og da forsvant også det politisk valgte fagmiljøet som hadde vært svært synlig i det samiske samfunnet. Det blei bare igjen en administrasjon; Sametingets opplæringsavdeling. Over denne var bare Sametingsrådet, med medlemmer uten spesiell kompetanse eller interesse for skolesaker. I rådet satt 5 politisk valgte representanter som skulle styre med alle sider ved samepolitikken.

Trang fødsel for samiske læreplaner

Da jeg begynte å arbeide i Samisk utdanningsråd, hadde vi mønsterplanen M87, som hadde visse samiske fagplaner. Vi arbeida da ikke med læreplanarbeid, hovedsaka var heller å lage strategier for samisk læremiddelarbeid. Men vi fikk ikke arbeidsro lenge da utdanningsminister Gudmund Hernes starta reformarbeidet sitt. Først kom den felles generelle læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Det blei arrangert oppstartkonferanser i hvert fylke, og jeg representerte de samiske interessene på konferansen i Vadsø i 1991. Der la jeg klart fram behovet og også Norges forpliktelse til å ta det samiske perspektivet alvorlig i læreplanarbeidet. Men det som kom i den generelle delen var svært svakt. Det var på ingen måte akseptabelt for oss. Så kom Reform 94 for videregående opplæring, men Samisk utdanningsråd hadde liten kapasitet til å arbeide med denne, vi sendte en prinsipputtalelse. Vi måtte prioritere grunnskolen. Og vi hadde bare en konsulent som arbeida med saker som gjaldt videregående opplæring. I rådet vårt var det også mest grunnskolefolk.

Jeg slutta i utdanningsrådet på slutten av 1993, men fortsatte noe med læreplanarbeid i 1994, ettersom departementet hadde oppnevnt meg til referansegruppe for læreplanarbeid. Departementets tanke var at det skulle være bare en læreplan for alle, og at så skulle noen samiske emner passes inn i den nasjonale læreplanen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet skreiv i brev av 14.01.1994 at departementet hadde fremma: «tanken om at den nye mønsterplanen skal være en nasjonal plan som omfatter all undervisning som skal gis landets grunnskolelever, også i de samiske kjerneområdene.» Argumentet for samiske emner var at «det er viktig at alle elever i norsk skole får en bedre og bredere kjennskap til den samiske befolkningens kultur og historie.» Det betyr at departementet brukte de norske elevenes behov for å lære om samene som argument mot egen samisk læreplan! Det kunne vi sjølsagt ikke godta. Vi hadde nettopp få år før fått samiske læreplaner i noen fag, vi kunne på ingen måte godta at det samiske innholdet i samiske skoler skulle svekkes nå når samenes rettsstilling var sterkere enn noen gang før. Samisk utdanningsråd svarte allerede 04.02.1994: «Samisk utdanningsråd er ikke enig i at det skal være en felles nasjonal plan. Det må lages en egen plan for de områder som omfattes av Samelovens språkregler. Den må foruten fagplaner i alle fag inneholde en generell del.» Tre dager seinere var det møte i referansegruppa for læreplanarbeidet. Av møtereferatet kommer det klart fram at jeg ikke var enig med departementet: «Asta Balto reserverte seg i forhold til de refererte kommentarer under overskriften Samisk språk, kultur og samiske elever, nest siste strekpunkt. Det er behov for egne samiske planer. Hun delte ut et nytt notat med presiseringer av sitt tidligere innspill til referansegruppen.»

I notatet forklarte jeg grundig samenes skolesituasjon, våre kollektive rettigheter og hvorfor det var behov for både egen samisk læreplan og samiske emner i de nasjonale læreplanene. Etter møtet sendte jeg brev til gruppelederen, der jeg forklarte hva jeg mente med egne samiske læreplaner slik: «Første avsnitt gir signaler om at det samiske innholdet for de samiske elevene er lokalt stoff. Det er greit nok med muligheter for lokale tilpasninger, men det må ikke erstattes med eller gå på bekostning av muligheten for en felles samisk utforming av skolen. Jeg vil minne dere om at samene har kollektive rettigheter til å utvikle en skole med basis i det samiske samfunnet, dette er noe annet enn lokale vektlegginger og fordypninger i samisk språk og kultur. Det er heller snakk om et samisk planverk som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Det vil innebære et samisk felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag fra Elgå i sør til Kirkenes i nord, og ikke minst et fellesskap som også strekker seg over landegrensene til Sverige, Finland og Russland.»

Departementet syntes ennå ikke å forstå dette, for 24.02.1994 skreiv ekspedisjonssjef Hanna Marit Jahr: «Jeg viser også til møtet med SUR i Oslo 30.11.1993, hvor det klart ble sagt fra alle hold at samiske elever skulle sikres det samme kunnskapsgrunnlag som alle andre elever i grunnskolen. Det er også i tråd med ILO-konvensjonens kapittel 2, at «- medlemmer av disse folk nyter godt av de rettigheter og muligheter som nasjonale lover og forskrifter sikrer for andre medlemmer av befolkningen, på lik linje med disse». Dette sikres gjennom det felles obligatoriske lærestoffet for alle elever. Det sikrer også samiske elever en likeverdig kompetanse etter endt grunnskole.»

De hadde ennå den gammeldagse forståelsen at likeverd er likhet, nemlig at alle skal behandles som det samme; som norske. Denne viktige forskjellen hadde Samekomiteen forklart allerede i 1959, og den forskjellen hadde klar politisk betydning for samer og andre urfolk. Å få samisk innhold inn i reformarbeidet var tungt og hardt arbeid og man kan ikke skryte av minister Hernes' interesse for samiske spørsmål. Vi måtte skynde oss å mobilisere de ledende politikerne i Sametinget for å redde den samiske delen av reformen. I slutten av prosessen hadde Hanna Marit Jahr begynt å gi etter for samiske krav om egen samisk læreplan og samiske emner i den nasjonale planen blei resultatet. Så lenge som jeg arbeida i Samisk utdanningsråd hadde vi ikke noen direkte veg til Hernes og han spurte oss aldri om råd, ikke en eneste gang. Han besøkte aldri utdanningsrådet og heller ikke samiske områder i mi tid, sjøl om vi inviterte han mange ganger.

Sør- og lulesamisk trua

I direktørstillinga fikk jeg bli kjent med varierende samiske forhold og jeg blei bekymra da jeg så hvor trua sørsamisk og lulesamisk språk var. Det fantes knapt barn som snakka samisk som førstespråk og forskere sier det er et tegn på språkdød. Dersom barna ikke lærer, hvem vil da overføre språket til kommende generasjoner? De hadde dårligere lærer- og læremiddelsituasjon enn i nordsamiske områder.

Lulesamisk representant i Samisk utdanningsråd var Anne Kalstad Mikkelsen, som også var en av foreldrene som fikk i gang lulesamisk barnehage i Tysfjord. De klarte å få barna til å snakke samisk i den grad at da de starta i grunnskolen så hadde de lulesamisk som førstespråk. Det var så stor suksess at det var iøynefallende og foreldregruppa fikk seinere Sametingets språkpris. Det varma da de i takketalen takka meg for støtta.

Sørsamisk representant i utdanningsrådet var Sig-Britt (Pia) Persson. Hun ivra for å få igang et sørsamisk barnehagetilbud i Snåsa. Tanken var å opprette et språkreir, der det skulle være plass til 12 sørsamiske barn. Vi hadde store forventninger og fryda oss over at vi hadde klart å rekruttere to sørsamiske lærerstudenter fra svensk side og at det hadde meldt seg nok barn. Da vi så skulle starte på høsten, så trakk flere foreldre seg, uten at vi visste hvorfor og når det bare blei igjen to barn, så kunne vi ikke sette i gang prosjektet. Vi måtte gi opp planen og på det viset fikk ikke sørsamisk språk den hjelpa det så sårt kunne trenge, og som kunne bidratt til å bevare og utvikle språket og gi grunnlag for dagens språkarbeid i dette området. Mange års strev og forsøk var forgjeves.

Nå (2006) er jeg igjen litt med i språkbevaringsarbeid i sørsamisk område. Jeg er med i styringsgruppa for språkmotivasjonsprosjektet som Sametinget satte i gang i 2001. Målet med dette er i barnegenerasjonen å gjenopplive det språket som besteforeldrene snakker, men som foreldrene ikke lenger kan.

Asta og datter hennes, Áila Márge Varsi Balto, i møte med urfolk på Hawaii, 1999.
(Foto utlånt av Asta Balto)

Samisk høgskole – utforming av høyere utdanning

Da jeg begynte som lærer ved Samisk høgskole i januar 1994 var det første arbeidet jeg fikk å undervise i flerkulturell pedagogikk, eller som det seinere blei kalt; flerkulturell forståelse. Jeg hadde sjøl laga kursplanen sammen med Vigdis Stordahl og Liv Østmo.

I den tida hadde man begynt å utvikle såkalt migrasjonspedagogikk bl.a. i Oslo og Bergen. Da vi sammenligna de kursa med vårt eget fant vi ut at det var en stor forskjell: Deres kurs var laga på majoritetssamfunnets premisser, de så flerkulturellhet som et problem, ikke som en rikdom. Vårt utgangspunkt var at vår kulturkunnskap er en rikdom, men vi må bruke den til å gå videre. Vi skal ikke bare rotere rundt vår egen navle.

Mange samer tenker at vi har så sterk kulturkunnskap at vi ikke trenger å lese om den. Tanken min har heller vært at vi trenger teori som grunnlag for å forstå vår egen kultur i møtet med andre kulturer.

Flerkulturell pedagogikk var da det eneste utdanningstilbudet på Samisk høgskole som blei undervist på norsk, fordi vi ønska at på dette kurset skulle det være kulturmøte, her skulle det kunne delta både samisktalende samer, norsktalende samer og ikke-samer. Studentene var ikke bare lærere, men de kom også fra andre profesjoner, f.eks. journalister, sosial- og helsearbeidere, psykologer og kulturarbeidere.

Det har vært et svært populært fag, og i tillegg til kursa som har vært i Kautokeino, har vi arrangert undervisning i Snåsa, Tysfjord og Vadsø. Kulturforståelse har blitt en del av grunnutdanningene, slik som journalist- og lærerutdanninga. Vi har også holdt et utall av korte kurs. Behovet er mye større enn det vi har kapasitet til.

Jeg har erfart at dette kurset har virkelig endra studentenes tankemåte. Jeg husker en student som sa: «Om jeg hadde lært dette da jeg var 20 år, så hadde livet mitt vært helt annerledes.»

Hovedtanken min med dette kurset har vært at jeg ønsker å bygge fred og broer mellom mennesker og folkeslag, og at kunnskap, forståelse og kommunikasjon er gode midler til det.

Samarbeid mellom høgskoler for urfolk

I den tida som jeg har arbeida ved Samisk høgskole har jeg fått delta i svært mye interessant arbeid. Internasjonalt samarbeid er et av de viktigste feltene. Jeg tror ikke at høgskolen hadde kunnet nådd så langt som den er i dag dersom vi ikke hadde dyrka kontakten med andre urfolk. Denne kontakten har styrka og motivert oss i arbeidet for å fremme høyere utdanning og forskning på samisk. Samer og andre urfolk har utveksla erfaringer, kunnskaper om virkningene av koloniseringa osv.

Asta Balto har besøkt mange land og undersøkt utdannings- og læremiddelforhold for urfolk og minoriteter. Her er hun i Kanada og ser på lærebøker som er skrevet på inuitisk, etter Kanada-inuitenes spesielle alfabet.
(Foto: Utdanningsrådet i North West Territory)

Vi har mange ganger tenkt at det de kan andre steder, det bør vi også kunne. Jeg kan nevne eksempel fra Canada, der Dene-folket har klart å skape sin egen læreplan, «Dene Curriculum». Dette er en virkelig urfolksplan, bygd på deres egne tradisjoner og tankemåter. I motsetning til Norge, der de samiske læreplanene av 1997 ikke er annet enn norske læreplaner tilpassa til samene. Det har også vært en stor inspirasjon å se hvordan andre urfolk bruker andre folks kunnskaper i skolen og i læremiddelproduksjonen. Noen institusjoner har egne kurs der de lærer metoder for å samle og nyttiggjøre seg urfolkskunnskap i opplæring og forskning.

Og jeg håper jo også at Samisk høgskoles erfaringer kan være til nytte for andre urfolk.


[1] SUFUR = Samordningsutvalget for Finnmark utdanningsregion. Finnmark var egen utdanningsregion i tida 1988-99.
[2] Se intervju med Trygve og Randi N. Madsen i Samisk skolehistorie 2.
[3] SeInez Boons egen fortelling i Samisk skolehistorie 1.
[4] Nils Jernsletten blei seinere professor i samisk på Universitetet i Tromsø.
[5] Se Sverre Hatles fortelling fra Skoganvarre skole i Samisk skolehistorie 1.
[6] Flanellograf er ei filttavle der man kan feste utklipte flanellfigurer.
[7] Se Edel Hætta Eriksens fortelling i Samisk skolehistorie 1


Andre artikler i Samisk skolehistorie 2