Samisk skolehistorie i Riksarkivet

Riksarkivet har i første rekke materiale frå landsomfattande institusjonar og organisasjonar og særlig dei sentrale ledda i desse. For samisk skolehistorie er det mest aktuelt å leite i departementet med ansvar for utdanningsspørsmål, her kalla Kyrkje- og undervisningsdepartementet, som har vært navnet mesteparten av tida. (Aller eldste materiale: 1. departement). Det er også noko materiale i arkiva for departement som har hatt spesielt ansvar for samespørsmål; særlig Landbruksdepartementet, Kommunaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kyrkje- og undervisningsdepartementet

Under KUD er det 95 arkivkatalogar. Av desse har vi her tatt med dei 37 som vi har undersøkt eller trur kan vere verdt å undersøke. Dei som vi har funne noko i eller veit noko meir om er merka som linkar. Dei som viser seg uaktuelle vil bli fjerne frå denne lista etter kvart.

1. skolekontor D
1. skolekontor P
2. skolekontor E
3. skolekontor L
4. skolekontor M
5. skolekontor T
7. skolekontor V
Arkivet 1940-1945
Avdeling for voksenopplæring og folkeopplysning
Avdeling for yrkesutdanning
Brevskolerådet
Det midlertidige rådet for videregående opplæring
Direktoratet for spesialskolene S
Fattiglovkommisjonene
Folkeskolekontoret L
Forskningsavdelingen
Forsøksrådet for skoleverket
Grunnskolerådet
Gymnaskontoret E
Gymnasrådet
Læremiddelutvalget
Lærerutdanningsrådet med forløpere
Normalplankomitéen av 1967
Opplysningsvesenets fonds bokholderi- og revisjonsktr. B2
Opplysningsvesenets fonds bokholderkontor B3
Rådet for videregående opplæring 1987-92
Rikskommisjonen 1897
Samekulturutvalget
Samordningsnemnda for skoleverket
Skolekontoret D
Skolekontoret D, Kontoret for skole- og fattigvesenet D
Skolekontoret D, Kontoret for skolevesenet
Skolekontoret D, Sekretariatet D
Spesialskolerådet
Undervisningskommisjonen 17.10.1839
Undervisningsrådet

Materiale frå KUD som eg ikkje får til å passe inn i dette mønsteret - sjekk med Riksarkivet.

KUD Skolekontoret 1866-1897 Journalbilag D
NAVF, Rådet for humanistisk forskning (Hovedkomiteen for norsk forskning I - RA/S-3000 ?)
Norsk Fjernundervisning
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG):

Landbruksdepartementet

Finnmarksnevnden
Heimeyrkenemnda (Statens heimeyrkeskole for samer m.m.)
Reindriftsinspektøren.


Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - hovedsida

Skriv til vevmeistaren