Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Tromsø - SVSRS

Materiale om samiske skolespørsmål som er funne i Statsarkivet. Aktuelle mapper og notat om kva ein kan finne der.

Samisk videregående skole og reindriftsskole med forløpere 1951-89

Statens heimeyrkeskole for samer
Den samiske yrkes- og husflidsskole
Samisk videregående skole, Kautokeino
Statens reindriftsskole (Delvis i 184 Statens Gartnerskole, Rå)

Denne lista bygger på Statsarkivets arkivliste. Vi har forkorta lista og beholdt først og fremst det som vi antar er mest aktuelt for samisk skolehistorie.

Med kursiv skrift er notat frå arkiva.

A - MØTEBØKER, ÅRSMELDINGER

Aa - MØTEBØKER, 1952 - 1987

0001 Styremøter SVS og SR 1986-1987

0002 Styremøter, SVS 1981-1986

0003 Styremøter, Heimeyrkeskole, Den samiske yrkes- og husflidsskole og SVS 1953-1980

0004 Møteprotokoller originaler (håndskrevne) 1952-1984

0005 Møtebøker fagstyret, SR og SVS 1982-1987

0006 Møtebok, skoleutvalget, SVS 1978-1987

0007 Lærerrådet - møter, SVS og SR 1979-1988

0008 Lærerrådet - møter, SVS, Den samiske yrkes-og husflidsskole, Heimeyrkeskolen 1960-1978

Ab - ÅRSMELDINGER, 1962 - 1976

0032 Årsmeldinger. Den samiske yrkes- og husflidsskole, Heimeyrkeskolen 1961-1976

Ac - MØTER, KONFERANSER - REKTORKOLLEGIET, 1969 - 1986

0033 Rektorkollegiet. SVS, Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969-1986

B - KOPIBØKER, 1969 - 1988

0009-0018

C - JOURNALER, 1960 - 1988

0019-0020

D - KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER, 1952 - 1988

0021 Drift av skolen - saksdokumenter. Statens Reindriftsskole 1972-1987
01 Feltkurs. Angående SR, flytting til Kautokeino, diverse 1975-1984
02 Annonser 1981-1986
03 Lærerrådsmøter 1987
04 Styremøter 1985
05 Om overtakelse av gamle reinslakteriet 1985
06 Gjetertilskudd 1984
07 Dagens og fremtidens SR 1987
08 Læremidler 1981-1985
09-10 Skoleplan 1984
11 Framtidig landbruksutdanning 1982
12 Reindriftsfag og samisk 1967
13-14 Yrkesopplæring 1972-1979
15 Kurs i utmarkslære 1982
16 div. kurs 1971-1978
17-19 Eksamen 1983

0022 Saksdokumenter, notater. Statens Reindriftsskole og SVS 1968-1987
01 Søknader om midler, 20.01.87 - SR 1987
02 Programnotat, budsjett - SR 1985-1987
03 Styremøte 17.02.84 - SVS 1984
04 Forholdene før sammenslåing av SVS og SR Borkenes. Elevstreik - SVS, SR 1986
05 Div. møtedok. Skoleutvalget - SVS 1984-1987
06 Lokaler SR - SR 1981-1986
07 Notater om undervisningsstrategi 1982-1986
08 Reindriftsopplæring - SR 1985-1986
09 Lokalisering av SR. Reindriftsskolens hensikt. 1981-1986
Møtebøker - SR 10 Div. spørsmål, skriv, notater ang. reindriftsskolen - SR 1968-1987

0023 Saksdokumenter, notater. Statens reindriftsskole 1953-1987
01 Utdanning - undervisning omkring 1987 1987
02 Vedr. avdelingsleder ved SR i Kautokeino - SR, SVS 1984-1986
03 Elevrapporter fra turer og timer andre steder - SR 1975
04 Beiteskadeprosjekt - notat fra statskonsulenten - reindrift i 60-70 årene -Bidjovagge Gruber - konsesjon 1967-1986
05 Spørsmål vedr. utmarksnæringsfag - SR 1980
06 Rådgivende yrkesutvalg - SR 1976
07 Studietur, skoleorganisasjon - SR 1974-1987
08 Gjetertilskott - SR 1973-1974
09 Tilskudd. Elevlister - SR 1968-1974
10 Læremidler - bøker, film, kjøretøy. - SR 1970-1985
11 Læreplan - SR 1970
12 Korrespondanse - SR 1969-1975
13 Skoleplan - SR 1968-1970
14 Skoleplan - SR Borkenes, Statens skogskole Evenstad - SR

0024 Drift av skolen - saksdokumenter, diverse. Heimeyrkeskolen 1952-1956
01 Ordensregler 1953-1954
02 Stipendskjemaer 1953-1954
06 Skoleturer 1953-1956
07 Skoleplan/pensum 1953-1954
08 Lærersøknader 1953-1954
09 Kurs i husbygg. - skinn 1953-1955
10 Materialer 1953-1954
11 Symaskin brosjyr. 1953-1954
12 Snikkerimaskiner 1954-1955
15 Museum 1954-1954
16 Stillingssøknader 1952-1954
25 Skole - timeplan 1954-1956
26 Skolerom 1955-1956
27 Eksamen 1954-1955
28 Elevlaget, elevsøknader, div. 1953-1956
29 Glosebok, rettskriving, gramatikk, samiske tekster, skoleblad, samisk kalender. 1953-1975

0025 Drift av skolen - saksdokumenter, diverse Heimeyrkeskolen 1951-1970

0026 Drift av skolen - saksdokumenter, diverse. Heimeyrkeskolen 1953-1970
01 Korrespondanse 1970-1971 02 Kurs 1965-1966
03 Kosthold 1963-1968
04 Samisk husflid, Brev, tegninger 1962-1970
05 Sysselsettingskurs - søknader
06 Tømrerkurs 1962-1962
07 Kurs 1961-1966
08 Landbruksmaskinkurs 1961-1965
09 Sysselsettingskurs 1961-1963
10 Kirke-og undervisningsdepartmentet Korrespondanse 1960-1962
11-12 Kurs 1960-1961
13 Tegning sveisebord 1959
14 Tømrerkurs 1954-1962

0027 Saksdokumenter, utredninger, skriv. SVS,SR, Heimeyrkeskolen 1953-1988
01 Samisk videregående skole og og RS, oppstart av forsøks- og utviklings Samarbeid. Interimstyret 1988 - SVS og SR 1988-1989
02 Allmenfaglig studieretn. - reindrift 85/86. Utredninger av: Landbruksdepartementet. Høyere landbruks utdanning i Nord-Norge i Finnmark Fylke - SR 1985-1986
Ideen om AF med reindrift kom allerede i Samekulturutvalgets underutvalg for vgo, pkt. 6.2.1.1. Foreslått 08.06.84 av Johan K. Kalstad, daværende tiltakskonsulent i Ktk.
03 Allmenfaglig studieretning - søknad om opprettelse - politiske uttalelser. - SVS 1985
Oppretta AF fra 1984. Godkjent av dept. 08.02.84
Søkte 26.02.85 dept om oppretting av VK1 fra 1985 ig VK2 fra 1986
I 1983 søkte skolen om AFGK fra 1984, argumenterte med at det vil ikke redusere søkninga særlig til GK i Kjok, men øke søkninga til VK1. Deretter søker skolen neste år om sjøl å få VK1 og VK2
20.05.83 avslo dept. søknaden om AFGK, grunngitt med at det var ledige plasser ved flere videregående skoler i Finnmark
28.12.84 Guovdageaidnu SP krev AFVK1 og VK2
13.02.85 Foreldre ved Guovdageaidnu us. set i gang underskriftskampanje for 3-årig AF. 445 navn, bare på kirkestedet. Aksjonsleder Johanne Gaup
1985 Lærerrådet protesterer på styrets saksbehandling av AFVK, mener det ikke er grunnlag for oppstart i 1985
1984 "Drives etter lvo, målsetting fra 1967 fremdeles gjeldende"
04 Drøftelser ang. videregående opplæring for samene. - SVS
Mye papir om organisering av SVS
JEE: Administrative organer for vgo for samer 4s
JEE: Nåværende administrasjonsordning 6s
JKK: Reindriftsutdanning 6s

05 Telefon - SVS 1985
April 1982 brev fra Televerket til telefonabonnentene i Guovdageaidnu om automatisering. Brevet på samisk med ekstremt mye skrivefeil, ortografi et sted mellom den nye og B/R
06 Statens bygge- og eiendomsdirektorat. Byggesaken - 1979-1980
SVS 07 Konferanse om lærerutdanning i Buskerud. - SVS 1978
08 Statens bygge- og eiendomsdirektorat - SVS 1977-1983
09 Pensjonskasse, div skriv 1975-1978
VH søker 17.08.79 jobb som samisklærer. 4 t. pr. uke. Søker på samisk og får svar på norsk (OEO) 10 Telefonabonnement 1974-1978
11 Fjernsyn - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1967-1975
12 Komiteeinnstilling - til å greie ut spørsmål ang. samisk husflid
13 Anskaffelse av TV (svenske sendinger) -Heimeyrkeskolen 1965-1968
1968 har skolen søkt departementet om penger til TV for elevene. Svar: Kan kanskje få i 1969
14 Div. bilder - Heimeyrkeskolen 1954
v Fotoalbum med bilde av elevarbeid og noen elever i arbeid.
Vitnemål 1955
Legitimasjonskort 1971-SR
Kontaktbok Elev SR 87/88
Fra kontaktboka:
v Søknad. Søken permesjovna 19/4-22/4 radja, merket čearmahit ja basket luovasit, dan sattet sidaguoimet bagget mon lekken maid, ja goađohin ijat, mutto de sadden boadsi 22/4 mutto in bæsan doaktar lusa ovdal 25/4 De gal šadden gammel hjemmi dan vakko. Hilsen AP
Innvilget 19.4. KIH

15 Gramatiske øvinger, Om reinhorn som sløydmateriell, 1953
Glosebok -samisk-norsk - Heimeyrkeskolen.
Språkforsker Knut Bergsland - forfatter av: Gramatiske øvinger, Glosebok

0028 Saksdokumenter, notater, brev. SVS, SR, Heimeyrkeskolen
01 Notat om husflid og småindustri i indre Finnmark 1976
02 Brev - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1972-1975
03 Beretning om reindriftsnæringa - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1975
04 St. meld. Nr. 13 om en aksjonsplan for de sentrale Samiske bosettingsområder - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1974-1975
05 Div. styresaker - Den samiske yrkes- og husflidsskole og SVS 1972-1979
06 En inføring for Samisk ungdom av samisk ungdom - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1972
07 Det kong. Forsv. Dep.-landbr. Dep.- adm. Dep. - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1978-1979
08 Kirke- og undervisningsdepartementet 1970-1979
09 Innkomne skriv, allment - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969-1975
10 Samesløyd, div, brev - Heimeyrkeskolen 1966
11 Foredrag av Finn Walle 010256. Møtereferat - Heimeyrkeskolen 1956

0029 Korrespondanse, saksgang, diverse. Den samiske yrkes- og husflidsskole og Heimeyrkeskolen 1960-1977
01 Div. brev/saker - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969-1977
02 Div. brev/saker - Heimeyrkeskolen 1968-1971
03 Elevinstruks - Heimeyrkeskolen 1967
04 Bestillinger til jern og metall - Heimeyrkeskolen 1966-1969
05 Bestillinger til søm og vev. - Heimeyrkeskolen 1966-1968
06-07 div. bestillinger - Heimeyrkeskolen 1966-1968
08 Korrespondanse om fagopplærings planer -Heimeyrkeskolen 1962-1968
09 Tilbud/bestilling på verktøymaskiner - Heimeyrkesk.Den samiske yrkes- og husflidsskole 1961-1974
10 Statistikk om skoler, personer og fag. - 1961-1969
11 div. korresp. - Heimeyrkeskolen 1961-1968
12 Symaskiner, vev, div. brev - Heimeyrkeskolen 1960-1965
13 Treavd. - verktøy og materiell - Heimeyrkeskolen 1960-1964
14 Verktøy maskiner, tilbud - bestilling - 1960-1963
15 Læremiddel - undervisn mareriell - Heimeyrkeskolen 1960-1963

0030 Saksdokumenter, brev, notater, SR - flytting fra Borkenes til Kautokeino. SVS, SR 1981-1987
01 Forslag om framtidig. Utdanningsstruktur for reindriftsutdanning. div. notat, brev - SR 1987
Forslag til framtidig utdanningsstruktur for reindriftsutdanninga. m/notat av R.Tobiassen, OH Magga, HONilsen +++
02 Visse sider ved landbruksutdanning ved skolen. Utgående korrespondanse - SVS, SR 1985-1987
Stort hefte om landbruksutdanninga
03 Notater om SVS og RS - SVS, SR 1985
04 Gjetertilskott - SR 1985
05 Landbruksopplæringsrådets brev - SR 1983-1986
Om læremiddelbehov for reindriftsskolen 1982
06 Landbruksdepartementet brev - SR 1983-1986
Reindriftsskolen hadde 20% adm. ressurs, Redusert 10%
07 SR - flytting fra Borkenes til Kautokeino - SR 1981

0031 Skolen, skolebygging, lokaler, tegninger. Byggeregnskapet SVS, SR, Heimeyrkeskolen 1956-1986
01 Lokaler - SR 1985-1986
02 Elevhybler - SVS 1981-1984
03 Byggbefaringer, tegninger - SVS 1981-1983
04 Anbudsbeskrivelse - SVS 1980
05 Nybygg - saksdokumenter - SVS 1978-1979
06 Planlegging av verksted skolebygg - SVS 1978
07 Bygninger, skolen. Utkast til byggeprosj. 1978 - SVS 1969-1980
08 Nybygg - planer/tegninger, anbud/tilbud - SVS 1982
09 Påtenkt utbygging av skolen - saksdokumenter. 1975
10 Kontrakt oppføring rektorbolig - Den samiske yrkes-og husflidsskole 1975
11 Låsannlegg - Den samiske yrkes- og husflidsskole
v 12 Byggesaken - den ikke aktuelle - Den samiske yrkes-og husflidsskole 1971-1973
13 Merknader ved overtalelse av forretning. Maling, restaurering - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969
14 Brannforsikring - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969
15 Grøntannlegg, storkart, planteliste - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969
16 Bygninger, div. brev - Heimeyrkeskolen 1961-1964
17 Tegninger for Heimeyrkerskolen 1956-1959
18 Tegninger for Heimeyrkerskolen 1956-1959
19 Heimeyrkeskolen innbys til anbud 1956
20 Desisjon fra Riksrevisjon 57/58. Byggeregnskapet 60/64. - Heimeyrkeskolen 1957-1964

E - KORRESPONDANSE MED KIRKE- OG UTDANNINGSDEPARTEMENTET 1964 - 1987

0034

F - REINDRIFTSSKOLEN - HANDLINGSPLANER, STRATEGIER MV., 1968 - 1987

0035 Reindriftskolen, -handlingsplan, Samarbeid. Strategi. SR, SVS 1972-1987
01 Handlingsplan for samisk ungdom, utdanningsMuligheter jf. NOU 87:20. Korrespondanse. - SR 1987-1988
02 Programnotat 86-89. Budsj.forsl. 87 1987
03 SR programnotat 86 - SR 1986
04 Styremøte 130387 - SR 1987
05 Reindriftsopplæring (Aslak N. Sara 070786) - SR 1986
06 Læremidler - lærere - SVS 1985
07 Om samarbeid mellom SR og SVS skole - SVS, SR 1984-1988
08 Lokalisering av SR - korrespondanse Leieavtale om lokaler - SVS, SR 1980-1981
09 Referat fra møte ved RS 140983 - SR 1983
10 Styret, diverse møtebøker - SVS 1982-1983
11 Personalmeldinger - SVS 1982
12 Angående stillinger ved RS - SR 1981-1987
13 Styret. Innstillinger fra skoleutvalget. - SVS 1980
14 Spørsmål om en samnordisk reindriftsutdanning - SR 1963-1972
15 Reindrift - SR 1948-1972

0036 Statens Reindriftskole: div, fra oppstart til sammenslåing 1968-1987
01 Stipend 1986-1987
02 Fagstyremøte 24.09.85
03 Notat, brev 1986
04 Avisutklipp - skolesammenslåing 1985-1986
05 Visse sider ved landbruksutdanning ved SVS - Av Roald Tobiassen 1985
06 Eksamen/tentamen besvarelser 1985
07 Kurs/seminar 1984-1987
08 Søknadsskjemaer, gjeterhjelp 1986-1987
09 Læremiddel, skoleplan 1983-1986
10 Elevarbeid 1978-1984
11 Eksamen/tentamen besvarelser 1983-1984
12 Annonseringspraks, korrespondanse med departement. Finnmark avisforening, oversikt samisk aviser 1983
13 Budsjettforslag, regnskap 1982-1985
14 Oppgaver i avlslære, prøver/eksamen 1982-1985
15 Elevarbeid 1981-1983
16 Vitnemål - mal
17 Elever 1968-1988
18 div. notater, utredninger angående SR 1968-1984
19 SR: oppstart i Borkenes 1968

G - ELEVRÅD, ELEVLAG, 1953 - 1988

0037 Elevrådet/elevlaget. SVS,SR, Den samiske yrkes- og husflidsskole 1953-1988
01 Møteref. div. skriv - Samarbeidsavtale mellom SVS og SR, St.melding nr, 9/88, handlingsplan samisk ungdom. - SR 1988
02-10 Møtereferater
11 Elevlaget - virksomhet - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969-1971
12 Avslutning av skoleåret - Heimeyrkeskolen 1960-1962
13 Elevlaget div. - Heimeyrkeskolen 1967-1969
14 Elevlaget - møtebøker - Heimeyrkeskolen 1953-1964
15 Elevbladet - håndskrevet - Heimeyrkeskolen 1953-1954

H - SØKNADER, TILSETTINGER, 1971 - 1986

0041 Søknader på stilling - tilsetting, Samisk videregående skole og Den samiske yrkes- og husflidsskole 1971-1986

I - KURS, FAGPLANER, 1961 - 1986

0042 Kurs, Samisk videregående skole 1980-1986
01 Yrkesopplæringskurs for voksne 1986
02 Arbeidsmarkedskurs 1985
03 Regnskap til arbeidsmarkedskurs 1985
04 Arbeidsgruppe for utarbeidelse av langtidsplan 1984
05 Forkurs for lærerstudenter (søknader, skriv) 1982
06 Forkurs lærere, timelærerstillinger (søknader, skriv) 1981-1982
07 Forkurs for lærerstudenter (søknader, skriv) 1981
08 Eksamen, tentamen, oppgaver 1981
09 Kurs for tillitsvalgte 1981
10 Kurs i samisk med samfunnsfag i Karlebotn 1981
11 Perfeksjoneringskurs for tømrere - Se 38/1 1981
12 Kurs i reindrift 1980-1982
13 Vevkurs 1980 1980
14 Kurs i næringsfiske, anvisningsprotokoll 1980
15 Kurs i kjøttskjæring 1980
16 Kurs i næringsfiske 1979-1980
17 Budsjett voksenopplæring
18 Samordningsnemnda for yrkesrettleing 1977
19 Lærerkurs 1977
20 Kurs i yrkesopplæring- praktikanttjeneste 1976-1978
21 Søknader språkkurser
22 Kurs i husholningsfag 1976
23 Kurs i reindrift 1975-1976
24 Samisk kontorkurs - NSI 1975
25 Yrkesopplæring for håndverk og industri 1973-1976

0043 Kurs. Den samiske yrkes- og husflidsskole og Heimeyrkeskolen 1961-1973
01 Tømrerkurs, brev, korrespondase - Den samiske yrkesog husflidsskole- 1972-1973
02 Kurs i slakting og kjøttbehandling. -1972
03 Kurs i horn og bein 1971
04 Bygningskurs - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1970-1971
05 Vitnemål fra skinn- horn- og beinarb. 26.06.70 1970
06 Bortkommet verktøy til voksenopplæringskurs. 1970
07 Byggningskurs - Den samiske yrkes- og husflidsskole 1969
08 Skinnberedningskurs, korrespondanse - 1968
09 Slakte og kjøttbehandlingskurs, skriv. - 1967
10 Undervisningsplaner for ymse kurs, utgitt fra 67 - 1967
11 Sysselsettingskurset i samesløyd, bestillinger, 1964-1966
12 Sysselsettingskurset i samesløyd, bestillinger, div. 1965
13 Sveisekurs - Heimeyrkeskolen 1964
14 Tømrerkurs - Heimeyrkeskolen 1964
15 Ymse kurs - Heimeyrkeskolen 1963-1965
16 Kurs i landbruks maskiner - Heimeyrkeskolen 1961-1962
17 Korrespondanse om kurs 1968-1975

0044 Kurs. SVS og Den samiske yrkes- og husflidsskole 1974-1981
01 Perfeksjoneringskurs for tømrere - Se 36/11.SVS 1981
02 Skriv ang kurs 80/81 - SVS 1980-1981
03 Kurs i kjøttskjæring i Karasjok - SVS 1980
04 Kursbevis næringsfiske - SVS 1980
05 Fagmetodisk kurs i duodji - SVS 1979
06 Kurs i nordsamisk i Tromsø - SVS 1979
07 2-årig kombinerg grunnkurs - SVS 1977-1979
08 Kurs i kjøttskjæring - SVS 1977
09 Kurs i reindrift - SVS 1976
10 Yrkesopplæringskurs - SVS 1975-1981
11 Yrkesopplæringskurs innen reindrift 1975
12 2-årig kombinert grunnkurs. En foreløpig orientering 1974-1977

J - ELEVSAKER, SKOLE- OG FAGPLANER, INNTAK, 1953 - 1987

0045 Elever/elevsaker, Skole/skoleplan, Fag-og timeplan. Div. SVS, SR, Den samiske yrkes- og husflidsskole, Heimeyrkeskolen 1960-1987
01 Elevsaker - SVS 1987
02 Oversikt over lærere, elever. Timefordeling - SVS 1986
03 Fagfordeling og lønnsprosent lærere - SVS 1985-1986
04 Disiplinærsaker - SR 1983-1985
05 Fagplaner SR - SR 1983-1985
06 Studiebesøk SR - SR 1982
07 Skoleplan SR - SR 1982
08 SR saksdokumenter - SR 1981
09 RS Borkenes skoleplan - aktiviteter - SR 1979-1980
10 Fag- og timefordeling alle fag, pensum samfunnsfag 1979-1980
11 Timeplalegging - SVS 1978-1982
12 Undervisningsplaner - SVS 1978-1981
13 Pensumliste religion - SVS 1976-1977
14 Innkvartering elevheimen statsinternatet - SVS 1975-1979
15 Skuvlasagat/Skolenytt. Elevarg.- intervjuhefte 1975
16 Utkast til mellombels fagplan for samisk 1974
17 Kautokeino skoleinternat - Disponering av avdeling, 1975
anskaffelse av inventar. 18 Internatet - leiligheter - elevforholdene 1973-1978
19 Timeplan 1973-1977
20 Læremiddel - minstekrav til tegneklassene 1973-1975
21 Kunst/brukskunst - innkjøp - Den samiske yrkes- og 1973-1975
22 Yrkesutvalg for skolens fagavd. 1972-1976
23 Stipendutvalget - søkere til skolen fra 1970-71 1967-1975
24 Timeplan - 1967-1973
25 Instrukser - Den samiske yrkes- og husflidsskole, Heimeyrkeskolen 1967-1970
26 Reskontro - elever - Heimeyrkeskolen 1964-1971
27 Skoleplan og skriv - Heimeyrkeskolen 1964-1967
28 Fag- og timeplaner - Heimeyrkeskolen 1961-1971
29 Skoleplan for Heimeyrkeskolen 1960-1969

0046 Elever - elevsaker. SVS 1971-1985

0047 Undervisnings-materiell, diverse. SVS, Den samiske yrkes- og husflidsskole, Heimeyrkeskolen 1953-1982

0048 Elevsøknader, diverse. SVS, SR, Den samiske yrkes- og husflidsskole 1968-1985

0049 Elevinntak. SVS og SR 1982-1986

0050 Elevinntak. SVS 1979-1983

0051 Elevinntak, diverse. SR, SVS,Heimeyrkeskolen 1960-1980

K - EKSAMEN - BESVARELSER,KARAKTERER, 1952 - 1988

0052-0061 Eksamensbesvarelser, karakterer
I mappe 56 legg 15 ligg ei rekke små bilete av elevarbeid.

L - ANDRE SKOLER OG INSTITUSJONER - SAMARBEID MV., 1964 - 1987

0062 Andre skoler/institusjoner (SVS, SR) 1977-1986

0063 Andre institusjoner 1964-1987

0064 Andre institusjoner Reinforsøk. (SR, SVS) 1969-1974

R - REGNSKAP OG BUDSJETT, 1951 - 1989

0038 Budsjett, budsjettforslag,hovedbok, notater SVS,SR 1979-1989

0039 Budsjett, budsjettforslag. 1959-1985

0040 Regnskap - brev. 1951-1968

Notat frå arkivet - har ikkje notert kva mappe det er frå:

Voksenopplæringskurs
1954 Kurs i husbygging 3 mnd
Kurs ved skolen 1956-57:
Søm 1,5 måneder
Horn/bein 1,5 måneder
Landbruk 2 uker
Reindrift 2 uker
Norsk 3,5 måneder
1957 Malmleiting /geologi 14 dager 15 elever
12.-25.03.58 Kurs i reinslakting og behandling av kjøtt "For personer som er eller kan ventes å bli beskjeftiget ved reinslakteriene i Kautokeino eller Karasjok
Noen voksenopplæringskurs:
Husbygg 1954
Sveis 1961,62,66
Traktor 1966 (Karasjok) 1962, 63/64, 65 Kautokeino
Treskjæring 1969 samarbe med husflidslag
Kjøttarbeidere 62,63
Sveis 63
Tømrer 62, 63/64
Horn og ben 63/64 (Også i Masi og Karasjok)

Regning til yrkesskolen
Fra Marit J. Eira, Masi
Med reinskyss fra Masi til Kautokeino kr. 20,00

12.05.58
Regning til Heimeyrkesskolen for samer
snebil bilett dato 12/5-1958
fra Bingis til Kautokeino
kr. 9.60
Fra Inga K. Turi

28.11.52 Brev om elev til Bastøy fra Jan Harr til politiet i Hammerfest

Eksempel på søknad
Lærer Ola Aarseth
Kautokeino
Nærmere oplysning om yrkeskolen be jeg om for eks. Hvormeget koster 1 kurs skole.
Samt søker jeg at få plass på skolen
Inga Klemetsdatr. Turi
født 5/9.1934
Masi den 15/9-1952

1961 Skoglund etterlyser instruks for styrer

Framlegg til skoleplan (kopi) udatert på mappa står 60-62

I 1964 var S. Skoglund på Nordmøre ys, Sunndalsøra
Skoglund tilsatt som rektor fra 01.08.63
Melding til KUD: SS siste arbeidsdag 31.07.64
1956: SS fratrer 01.07.56


Meir samisk skolehistorie frå Statsarkivet i Tromsø

Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - startsida

Skriv til vevmeistaren