Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 2. Davvi Girji 2007.

Tvungen framhaldsskole – motstand og fravær

Da kommunene i Indre Finnmark rundt 1950 vedtok å innføre obligatorisk framhaldsskole, var dette ikke like populært blant alle elever og foreldre. Særlig blant reindriftssamer var det mange som ikke likte at barna blei pålagt enda et års skoleplikt.

Vi gjengir her skolestyrets vedtak og et brev fra foreldre som protesterer mot at barna deres må gå på framhaldsskolen. Dette har vi funnet i Samisk arkiv, i samekonsulent Hans J. Henriksens etterlatte papirer. Dessverre har vi bare funnet den norske oversettelsen av brevet, ikke det originale brevet på samisk som det vises til.

Skolestyrets vedtak

Skolestyreprotokoll for Kautokeino skolestyre, sak 22/50:

Tvungen framhaldsskole
Mot 1 stemme ble følgende vedtak gjort:
Skolestyret rår til at herredsstyret fatter slikt vedtak:
Fra og med skoleåret 1950/51 opprettes framhaldsskole på Kautokeino kirkested, og all ungdom i herredet skal gå denne skolen første året etter at de har sluttet folkeskolen, så framt skolestyret ikke samtykker i noe annet. Skolen skal foreløpig være 18 uker á 36 t. Skolestyret gis rett til å ansette de nødvendige lærerkrefter, skaffe nødvendige lokaliteter og ellers handle innenfor budsjettets ramme.

Protest mot tvungen framhaldsskole

SAMISK RÅD FOR FINNMARK
Finmárko sámiid ráđđi
konsulenten

Jnr. 290/54

23. desember 1954

Herr Skoledirektøren i Finnmark
Vadsø

Framhaldsskole og flyttsamebarn.

Til Samisk råd for Finnmark er innsendt et skriv, datert Sjuosjavri 20/11 1954 angående framhaldsskolen. Samisk råd tillater seg å oversende skrivet til herr Skoledirektøren.

Skrivet er på samisk, i oversettelse til norsk er ordlyden denne:

Samisk råd i Vadsø
Konsulent Hans Henriksen

Herved gir (jeg) vi tilkjenne at (jeg) vi synes ikke det er høvelig med tvungen framhaldsskole for flyttsamebarn fordi de går 7 år på folkeskole og får tillagt det 8. året hvor de ikke lærer stort mere, og så er det ikke mere enn et par år før de må inn på militærtjeneste, de blir av den grunn ikke til nevneverdig nytte for foreldrene i renskjøtsel.
Henrik A. Bongo (sign.)
Aslak Mikkelsen Sara (sign.)
Aslak A. Mjenna (sign.)

Samtlige underskrivere er fra Kautokeino. Disse får tilsendt gjenpart av dette oversendelsesskriv.

Ærbødigst
Hans J. Henriksen

Stort fravær

Motstanden mot obligatorisk framhaldsskole kom også til uttrykk ved at mange elever hadde stort fravær eller i det hele tatt ikke møtte. Dette skrivet er funnet i skolearkivet til Kautokeino kommune (Samisk arkiv). Vi gjengir det her, med unntak av at vi har fjerna navn på elever og foresatte, og i stedet skrevet forklaringer i parentes.

Når det gjelder trusselen om bøter, viser andre dokumenter fra kommunen at dette ikke var noen tom trussel, bøter blei i mange år ilagt og innkrevd med hard hand.

Framhaldsskoleelever til vinterkurset 1957/58

Fra Kautokeino skolekrets:
(Elever nummerert 1–7, med navn på elev og foresatt.)

Fra Masi skolekrets:
(Elever nummerert 8–14, med navn på elev og foresatt.)

Disse møtte ikke til framhaldsskolen i fjor, 1956/57:
(Elever nummerert 15–20, med navn på elev og foresatt. Ved tre av elevene kommentar «Se skolestyremøte – dato», en elev notert som syk)
Så vidt jeg vet har en intet hørt fra nr. 17,18 og 19.

Disse har ikke møtt til høstkurset i år:
(Elever nummerert 1–3, navn på elev og foresatt.)

Høstkurset har nå 12 elever, og dersom alle de ovennevnte skal møte til vinterkurset vil det få 23 elever. Det er jo enda usikkert om vi får flytte inn i den nye skolen etter jul og det vil neppe være mulig å undervise 23 elever i det klasserom framhaldsskolen nå har. Jeg må derfor be skolestyret treffe de tiltak som måtte være nødvendig for at de 3 sistnevnte elever møter på høstkurset.

Muligens bør også fastboende av de 20 førstnevnte innkalles. F.eks. (navn) som vel er fastboende. Det er jo enda 5 uker igjen av høstkurset, og vårkurset er på 9 uker og 2 dager så elever som møter nå, får like meget skole som om de gikk på vinterkurset.

Det må vel ellers snarest sendes innkalling til samtlige elever som skal møte på vinterkurset, gjerne med trussel om bøter til de foreldre som har vist forsømmelighet før. Det vil vel si de fleste fra Masi skolekrets.

Kautokeino, 15. november 1957
Ola Aarseth
Sk.styrer

Andre artikler i Samisk skolehistorie 2