Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Forholdet mellom skolen og Norges Lærersamband

Dette telegrammet blei sendt ut av Kirke- og undervisningsdepartementet, og er trolig sendt til alle skolestyrer og høyere skoler i landet. Det er departementets svar på den store motstanden mot nazimyndighetenes tvangsorganisering av lærere i Norges Lærersamband.

Telegrammet er funnet i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark.
Mer om bakgrunnen for dette kan du lese i artikkelen "- Bearbeide et gjenstridig folk" i Samisk skolehistorie 5.

Telegram.

Bt. Den høgre skole, Vadsø

Mottatt 30/4–42, kl.12.20

Forholdet mellom skolen og Norges Lærersamband

Den situasjon som er inntrådt ved landets skoler har vist at de grunnleggende bestemmelser i loven om Norges Lærersamband i stor utstrekning er blitt misforstått og feilaktig tolket. Dette inntrykk bestyrkes ved en rekke henvendelser fra foreldre og lærere, departementet skal derfor ennå en gang presisere hvordan loven er å forstå:

Ad paragraff 1 — Norges Lærersamband er ikke noen - politisk - organisasjon. Medlemmene er ikke forpliktet til á være medlem av Nasjonal Samling. Lærersambandet er en ren yrkesorganisasjon. Dens oppgave er å fremme lærernes faglige og standsmessige interesser, bl. a. ved sammenkomster og møter, arbeidsutvalg og arbeidsgrupper, kurser (feriekurser) og studiereiser, hvilket vil si at det skal sette i verk tiltak som har interesse og betydning for lærerne. Lærersambandets oppgaver skal med andre ord være de samme som de som andre yrkesorganisasjoner har, å representere lærerne likeoverfor statsmaktene.

Den oppfatning at den enkelte lærer skulle være forpliktet til å utføre tjeneste i NSUF er en fullstendig misforståelse. Oppdragelsen av den norske ungdom innenfor NSUF kan og vil bare bli betrodd slike menn og kvinner som har en positiv innstilling overfor den nye tid. Av foranstående vil sees slik som allerede uttrykkelig ble framholdt i departementets rundskriv av 24, og 31. mars i år, at medlemskap i Norges Lærersamband for den enkelte lærer ikke på noen måte medfører noen forandring i hans hittilværende tjenesteplikter. Ad paragraff 3 — Angående paragraff 3 skal ennå en gang framholdes: Medlemsskapet i Norges Lærersamband følger automatisk med lærerstillingen d.v.s, medlemsskapet er tvungent og kan ikke oppheves eller endres ved personlige erklæringer. Som følger herav er alle utmeldinger rettsstridige og ugyldige.

Ad paragraff 5 — De i § 5 antydede ordensstraffer kan bare ilegges av departementet og da i samsvar med de regler om ordensstraffer som vil bli gitt for alle offentlige tjenestemenn.

Departementet går ut fra at samtlige lærere straks melder seg til tjeneste ved sin skole. Dermed oppnår de igjen rett til å heve sin lønn fra 1. mai å regne. Hvis enkelte lærere ikke følger denne oppfordring til å oppta sitt arbeid, vil de strengeste forholdsregler bli tatt mot dem. Rundskrivene av 7. og 17. (for den høgre skole) og 19. mars (for folkeskolen) faller med dette bort.

R. Skancke

J. Norvik.Samisk skolehistorie 5