Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Svein Lund:

Naudløysing i Hasvik og Breivikbotn

Dette er historia til ein av dei mange som har fungert som kriselærar i samisk som andrespråk. Det er òg ei historie om kva for vilkår samisklærarar og samiskelevar kan møte på i den fornorska delen av Sápmi så seint som på 2000-talet.

Svein Lund er hovudredaktør for Samisk skolehistorie og nærare presentert i bind 2. Han fortel her om da han skoleåret 2005/06 jobba til saman 3 månader som samisklærar på Hasvik og Breivikbotn skolar.

Ein dag i august 2005 slår det mot meg i Finnmark Dagblad: «Hasvik kommune: Ledig engasjement som lærer i samisk». Dei hadde ikkje fått søkjarar til delstilling som samisklærar, så dei forsøkte i staden å konsentrere all undervisning i året på eit par månader. Som einaste søkjar trong eg ikkje vente lenge på svar.

Eg hadde rett nok det formelle grunnlaget for tilsetting og lønn som kvalifisert lærar. Men eg hadde knapt sett mine bein i ein grunnskole sidan eg sjølv var elev, og den avgrensa røynsla eg hadde med undervisning i samisk var med langt eldre elevar. Her skulle eg ha elevar i 2.,5.,7. og 8. klasse. Og når det gjaldt faglig støtte og samarbeid, så gav rektorane klar melding om at ingen av lærarane på nokon av skolane kunne noko samisk å snakke om.

Kjennskapen min til Hasvik kommune var heller dårlig, og når det gjaldt samar i kommunen, heilt minimal. I arbeidet med samisk skolehistorie hadde eg funne ei einaste opplysning om Hasvik. Det var i ei undersøking frå 1943 som opplyste at kommunen bare hadde fem «lappiske barn», alle i Dønnesfjord skolekrets. [1]

Sjølv om Dønnesfjord skole forlengst er lagt ned og folketalet i Hasvik kommune har vore i sørgelig tilbakegang, var det i alle fall i 2005 meldt inn 9 «lappiske barn» til samiskopplæring, av eit samla elevtal på omlag 130. Opplæringa skulle skje etter planen «Samisk språk og kultur». Det var omtrent det eg visste på førehand.

Spirer til samiskundervisning

Kva som hadde vore av samiskundervisninga før eg kom, var det ikkje enkelt å få svar på. Dette var ikkje oppsummert nokon stad, men etter kvart fann eg nokre papir og fikk høre litt hos foreldre og lærarar.

I første halvdel av 1990-talet hadde to foreldrepar på Hasvik fremma ønske om samiskundervisning for barna sine, som da var på småtrinnet. Likevel måtte desse elevane gå gjennom heile grunnskolen utan å få ein time samisk.

Det har vore tilløp til samiskundervisning i to periodar, midt på 1990-talet og 2003–2005, med to forskjellige lærarar. Felles for begge var at dei var kvinner, budde i Breivikbotn, hadde vakse opp i Guovdageaidnu og hadde samisk som morsmål. Men dei hadde inga utdanning for å vere samisklærar. Begge hadde eigne barn i skolealder, og samiskundervisninga starta med at dei underviste dei, og så kom det fleire til etter kvart. Felles var også at dei flytta bort frå kommunen forholdsvis kort tid etter at samiskundervisninga var kome igang. Samiskundervisninga midt på 1990-talet og 2003/04 var avgrensa til Breivikbotn. Skoleåret 2004/05 blei det òg starta opp på Hasvik.[2] Men undervisninga kom først i gang i oktober, og i februar fikk læraren jobb ein anna stad og flytta bort.

Det kan nok vere vanskelig å få samisklærar til kommunar som Hasvik. Men kommunen sin innsats for å få tak i lærar har heller ikkje vore imponerande. Nokre gongar hadde dei forsøkt å annonsere etter samisklærar i om lag 20 % stilling. Sidan ingen kan leve av det, var det sjølvsagt heller ingen som meldte seg. Eg fikk høre at lærarar ved ein av skolane hadde reagert på at det ikkje blei gjort meir for å få samisklærar. Dei hadde sagt at dei meinte skolen kunne bli juridisk ansvarlig for å ikkje å gi samiskopplæring når foreldra kravde det.

Da ein året før måtte gi ansvaret for samiskundervisninga til ei som både mangla utdanning og undervisningsrøynsle, engasjerte kommunen ein kvalifisert samisklærar i Alta som rettleiar. Det skulle eg òg dra nytte av.

"Borat go goikebierggu?" (Spis du tørkakjøtt?) Populær form for praktisk samisk språkundervisning. Julianne i 2. klasse viser at ho kan bruke kniven.
(Foto: Svein Lund)

Hasviika eller Ákŋoluokta?

Før eg starta i jobben, drog eg innom Alta og snakka med denne samisklæraren, og fikk med meg masse nyttig informasjon og læremiddel. Så drog eg på Samisk høgskole og samla informasjon om undervisning i samisk som andrespråk.

Ein måndag i oktober var det så alvor. Den første timen var med småtrinnet. To jenter var så små at eg måtte sette meg på huk for å handhelse og seie «Bures!». Elles var det ikkje så mye samisk dei forsto, så norsk som hjelpespråk blei, for å snu på den gamle språkinstruksen, «uomgjengelig fornødent». Da eg spurte kva dei kunne på samisk, sa den eine at násti betydde stjerne, og så kom dei ikkje på meir. Men vi gikk no gjennom «Mii du namma lea? – Mii su namma lea? – Eadni ja áhčči, og så fikk dei kvar sin perm og teikna samisk flagg, skreiv Sámegiella og namnet sitt og så klistra vi det på permen. Så spurte eg kva dei hadde gjort i fjor, og det viktigaste var visst at dei hadde sunge og dansa. Det likte dei godt, og så spela eg Suga-suga-su [3] på CD, og da song dei med.

Så kom turen til ungdomstrinnet, to 8.-klassingar. Da eg kom inn i klasserommet, var den eine i ferd med å skrive velkomsthelsing til meg på tavla: «Bures, olmmai». Under presentasjonen kom vi inn på «Gos don orut?» og da svaret var «Hasviikkas», måtte vi ta samiske stadnamn på Sørøya med det samme. Mun orun Ákŋoluovttas – Son orro Goahteluovttas. Heldigvis hadde vi Sállan-kartet [4] med samiske stadnamn.

Desse elevane forsto meir samisk enn dei små, men også her måtte eg ofte ty til norsk som hjelpespråk. Dei ville gjerne ha lærebok, så dei fikk sjå på Boađe mu mielde [5] og godtok den. Elles ville dei lage samisk mat og gjøre praktiske ting. Så prata vi litt på samisk om familie om foreldre, søsken og besteforeldre og hund og katt.

Forsøket med lærebok på ungdomstrinnet gikk ikkje så bra. Eg hadde overvurdert kor mye dei kunne, boka hadde ikkje omsetting til norsk, og elevane hadde ikkje ordbok. I tillegg var oppgåvene i arbeidsboka til denne læreboka altfor barnslige for ungdomstrinnet. I det heile er det dårlig med høvelige lærebøker for dei som først i ungdomsalderen byrjar å lære samisk. Etter kort tid fann vi derfor ut at vi måtte gå over til andre arbeidsmetodar.

Alle vil ha samebrød

Elevane på ungdomstrinnet ville lage samisk mat. Men kva var no det? Reinkjøtt var vanskelig å få tak i og reinblod enda verre. Av sjøsamiske rettar hadde eg hørt om rognbollesuppe og kamsemage. Men ikkje var det tid for rogn, og ikkje hadde eg eiga røynsle med slike rettar. Eg starta derfor med samebrød, der oppskrifta var enkel og ingrediensane fanst i skolekjøkkenet. Dette blei ein stor suksess. Gjennom søsken og venner spreidde ryktet seg blant elevane, vi måtte bake i alle fire gruppene, og deretter måtte heimkunnskapslærarane få oppskrifta, for andre elevar ville òg ha samebrød. Slik blei samiskundervisninga kjent på skolen og fikk litt status med at vi var kjelda til noko alle ville ha. Etter kvart fikk eg og tak i ein liter reinblod og eit stykke reinkjøtt, som seinare blei blodpannekaker og biđus. Dette var ikkje mindre populært, men på grunn av råvaremangel kunne vi ikkje spreie det over heile skolane.

Mii láibut sámeláibbi – vi bakar samebrød.
(Foto: Svein Lund)

Eg er same – er du?

Ei av dei små hadde ein replikk som eg ikkje kan gløyme: – Eg er same, er du? Det måtte eg jo innrømme at eg ikkje var, og da kom oppfølginga raskt: – Korsen kan du vere samisklærar da? No var gode råd dyre, eg sto i fare for å bli dømt som ueigna som lærar før eg var skikkelig komen i gang. Men eg visste at elevane hadde byrja med engelsk. Så eg svarte med eit spørsmål tilbake: – Enn engelsklæraren din, er ho engelsk eller amerikansk? og fikk til svar at nei, ho er da norsk. No, sa eg, om ein nordmann kan undervise i engelsk, kan da ikkje ein nordmann også undervise i samisk? Jo, det blei godkjent som ei logisk slutning.

Læremiddel er så mangt

I riktig gamle dagar, det vil seie for godt over ti år sidan, hadde eg vore med på å lage ein hjelpeperm for lærarar i samisk som andrespråk, Sámegiella lea somá [6]. Her var fleire spel som ein kunne bruke for å trene inn samiske ord og uttrykk, og no fann eg tida inne til å hente fram desse. Vi hadde laga ark som lærarane igjen skulle kunne kopiere frå. Alt var i svart-kvitt, skulle ein ha fargar, måtte ein fargelegge sjølv. Men i mellomtida hadde ein av forfattarane bak Sámegiella lea somá jobba på eit samisk språksenter, og sørgt for å legge nokre av desse spela og fleire til ut på internett [7]. Det var bare å laste dei ned, skrive ut på fargeskrivar, hive arka i lamineringsmaskinen og klippe opp. Og så hadde vi eit fiks ferdig læremiddel som fungerte betre enn noka lærebok. Nokre av spela kunne vi bruke på alle trinn, andre blei litt vanskelige for dei yngste.

Det spelet vi brukte mest, var eit eg hadde laga sjølv, «Leavgaspeallu» [8], der brett og kort er farga i fargane til det samiske flagget. Her trekker ein kort med forskjellige typar spørsmål. Ein elev sette meg på tanken om korleis dette spelet kan brukast til meir systematisk grammatikk-undervisning. Ho sorterte korta på bordet etter spørjeord; spørsmål med mii, maid, gii, makkár, galle osv. Ofte tok vi pause i spelet, og eg gikk til tavla for å forklare, f.eks. forskjellen på mii og gii, mun lean og mus lea, osv.

Da eg kom til Hasvik skole, fikk eg ein perm med bl.a. eit gammalt kortspel som var sendt ut av Samisk utdanningsråd. Dette har vi òg brukt med godt resultat.

Til sist brukte eg eit av spela til prøve; eg klipte frå kvarandre bilete og ord, blanda alt i ein haug og så skulle elevane sette dei saman igjen.

Samiskelevane i Breivikbotn spelar «leavgaspeallu». Frå venstre Susanne Hansen, Inger Lise Pedersen, Benedikte Gamst og Thomas Hansen.
(Foto: Svein Lund)

Eg fikk tak i og hengte opp samiske plansjar om fiskenamn og slektstavle, kart over Sørøya og bilete av forskjellige samekofter. Med utgangspunkt i slektstavle-plansjen teikna elevane sine eigne slektstavler, noko som var eit fint utgangspunkt for å samtale om elevane sine samiske røtter. Vi fann òg fram til felles kjente blant tanter og onklar, og da eg kunne fortelje at eg ein gong hadde truffe ein berømt, men no avdød oldefar [9], var det svært så stas.

Eit anna fint læremiddel var ein perm med namnet Gulat go giela? [10] Der er bilete og tekstar og spørsmål både på papir og CD. Dette passar kanskje best for mellomtrinnet, men kan òg brukast av både større og mindre elevar. Dette er særlig fint å bruke når ein har elevar på forskjellig nivå, for da kan nokre elevar jobbe med dette på eiga hand.

Eg er ingen stor songar, men ein song har eg no klart å synge med alle elevane; Čalbmi. čalbmi, njunni, njálbmi...[11], der elevane peikar på dei forskjellige kroppsdelane etter som dei syng namna på dei. Elles brukte vi CD-ar med samiske songar og song med etter beste evne. På ungdomstrinnet gikk vi gjennom mesteparten av boka Lávlagat ja luođit [12] og omsette tekstar. Om eg skal oppsummere kva som har vore dei viktigaste læremidla, vil eg seie spela, tavla og fotoapparatet mitt.

«Tavleundervisning» har i våre dagar blitt noko av eit skjellsord for «moderne» pedagogar. Ei tavle kan sjølvsagt brukast på den tradisjonelle metoden, med einvegs undervisning der elevane bare sit lydige og skriv av. Men tavla kan òg vere ein veldig nyttig reiskap for å forklare det ein jobbar med, vise skrivemåten av ord osv. Og aller best fungerte det når elevane sjølve fikk teikne på tavla og skrive samiske ord til.

Fotoalbum på oppslagstavla

Tredje skoledagen skulle mellomtrinnet i Hasvik ha fiskeriprosjekt, og eg tok med det digitale fotoapparatet mitt for å dokumentere dette. På veg ned mot kaia med eit par av elevane mine kjem eg på tanken at no tar vi bilete av ting som vi veit på samisk, eller som vi vil lære. Eg spør da elevane: – Ka ser dokker her som dokker veit orda for på samisk? – Skuvla. Da tok eg bilete av skolen. – Beana. Bilete av hunden i nabohuset. – Cizaš. Spurven var ikkje like lett å få i nærbilete, men etter nokre forsøk gikk det òg. Mens vi gikk og fotograferte, skreiv elevane ned på kvart sitt ark dei samiske orda for det vi tok bilete av, og eg stava for dei: g-e-a-đ-g-i. Etter kvart fikk elevane låne apparatet og sjølve ta bilete. I egnebua måtte eg og forsøke meg på egning, mens ein av elevane sørgde for at det blei avbilda. Mens mine samiskelevar fiska på kaia i lag med dei andre elevane, tok eg bilete av dei og av fisken både før og etter at han gikk på kroken.

Av bileta laga eg «album»; sette inn i tekstbehandlingsprogram seks bilete på kvart ark og skreiv dette ut på fargeskrivar. Neste time skreiv elevane samisk tekst til bileta. Seinare gjorde eg tilsvarande tur med dei andre gruppene. Resultatet hengte vi ut på gangen. Andre elevar og lærarar kom til for å sjå og samiskelevane måtte omsette teksten for dei. Særlig var dei minste stolte da dei kunne fortelje lærarane sine noko som desse ikkje kunne.

«Mii orrut Sállanis»

Etter at vi hadde hengt opp nokre eigne bilete, kom ideen om å lage dette om til ei bok. Vi blei einige om å presentere Sørøya på samisk, for det hadde ingen gjort før. Eg skreiv samisk tekst og redigerte det saman, men elevane var heile tida med i prosessen; dei foreslo emne, leita fram historisk stoff i bibliotek, plukka ut bilete og fotograferte litt sjølve. Nokre av dei omsette samisk tekst til norsk, andre bidrog med teikningar og med å skrive nokre enkle tekstar inn på data. Ungdomstrinnet var òg med og analyserte og oppsummerte Friis etnografiske kart [13], som viste kor på Sørøya det budde samar og nordmenn i gamle dagar. Andre gikk på kommunale kontor og fikk opplysningar, til dømes om kor mange i Hasvik kommune som sto i samemanntalet. Dette gjorde at alle elevgruppene følte at dette var noko dei hadde vore med på å lage. Fleire slektningar av elevane bidrog òg med bilete og opplysningar.

Heftet fikk namnet Mii orrut Sállanis, eller på norsk Vi bor på Sørøya. Til slutt blei det eit hefte på 24 sider. På kommunen sin fargeskrivar fikk vi skrive ut 100 hefte gratis, som vi så selte til inntekt for skoletur. Sidan sjølve heftet var på samisk, noko som få på Sørøya kunne lese, laga vi òg ein norsk versjon utan bilete. Den hadde vi med og selte til dei som trong det.

Foreldrekontakt

Da eg kom, kjente eg ingen av foreldra, og det tok ei tid før eg fikk kontakt med dei. I tredje veka sendte eg brev med elevane der eg kalla inn til foreldremøte. Eg hadde tenkt å diskutere korleis foreldra og skolen kunne samarbeide om samiskopplæringa. Men den planen blei vanskelig å gjennomføre, da det bare møtte tre foreldre, og ingen av dei kunne sjølve nemneverdig samisk.

Når eg seinare innkalte møte, bad eg foreldra og elevane i lag. Da blei det langt betre frammøte. Da eg endelig byrja å få kontakt med foreldra, fann eg ut at dei fleste av dei var svært positive til samiskundervisninga, og mange var og villige til å stille opp på forskjellige måtar. Dei kunne for eksempel hjelpe til med å utarbeide lokale læremiddel og sørge for at vi skulle komme på skoletur. Like før eg slutta til påske, bad eg inn både dei elevane som hadde hatt samisk og foreldra deira og dei som hadde bede om samisk neste år. Der viste eg bilete frå skoleturen, og foreldra og elevane fikk komme med ønske for samiskundervisninga for framtida.

8-timars dag for elevar

I utgangspunktet skal samisk vere eit fag på timeplanen på linje med andre fag. Slik kan det ikkje bli når ein har konsentrert undervisning med alle årstimane i løpet av tre månader. I Hasvik gjorde ein det på to måtar, men begge har sine klare ulemper. Omtrent halvparten av timane blei lagt etter elevane si vanlige skoletid, det vil seie til 5.–6. time for småtrinnet og til 7.–8. time for mellom- og ungdomstrinnet. Det ville seie at samisktimane byrja på ei tid da elevane var trøtte og normalt skulle ha gått heim. Meir enn ein gong glømte elevar at dei skulle ha samisk og gikk heim før eg fikk stoppa dei. Mange gongar måtte eg òg springe rundt i korridorane og minne dei på at i dag skulle vi ha samisk.

Resten av timane blei kjørt som heile skoledagar; fire timar for småtrinnet, fem for mellomtrinnet og seks for ungdomstrinnet. I nokre tilfelle kom det eine oppå det andre så det kunne bli inntil åtte timar samisk, noko som absolutt er i meste laget både for elev og lærar. Det stilte store krav til planlegging av variert undervisning, helst med ein tur ut midt på dagen eller ei økt på skolekjøkkenet.

Klasserom og utstyr

Eg hadde ønskt meg eit rom på kvar av skolane der vi kunne henge opp samiske plakatar og elevarbeid på veggane, slik at dette kunne bli felles for samiskelevane på forskjellige trinn. I praksis måtte forskjellige trinn bruke ulike rom, og det var ikkje alltid vi kunne henge noko på veggane der. Det var heller ikkje alltid vi fikk bruke dei romma vi først var tildelt. Ofte blei vi på kort varsel forvist til bibliotek eller grupperom, der det mangla utstyr som vi trong til undervisninga. For eksempel kunne det mangle tavle, så ein måtte hente seg trilletavle eller flipp-over frå eit anna rom. Bøker og andre læremiddel sto i eit skap på eit klasserom, slik at eg ofte måtte vente til friminuttet for å hente ut det eg trong.

Det blei lettare da vi fikk bruke eit rom med tavle. Og helst ville elevane fylle tavla sjølve. Frå venstre Inger Lise Pedersen og Benedikte Gamst.
(Foto: Svein Lund)

I vår tid er datateknologi ein sjølvsagd del av undervisninga, og det skulle vel i prinsippet òg gjelde for samiskundervisninga. Men dei fleste romma vi fikk tilgang på, hadde enten ikkje datamaskinar i det heile, eller maskinar som ein ikkje kunne bruke til å skrive samisk på [14]. Eitt einaste rom hadde maskinar vi kunne skrive samisk med, men dette rommet hadde vi bare tilgang til etter kl. 1400.

– Ein slik tur til!

Tidlig på hausten sa nokre av elevane at dei ville ha skoletur. Nokre ville til Guovdageaidnu, andre til Karasjok. Kvifor ikkje begge delar, sa eg – når vi først er den vegen? Men gikk det an – blei det innvendt – å reise med elevar i alderen 7–14 år og ha det samme opplegget for alle saman? Og fire netter med overnatting i gymsalar og klasserom – utan senger? Og kor skulle vi få pengar frå? Det var nok av innvendingar, men vi hadde bestemt oss.

Vi fikk bidrag frå begge skolane og Den kulturelle skolesekken, men største inntektskjelda var likevel sal av heftet Mii orrut Sállanis. To mødrer og ei tante stilte opp, og når vi i tillegg fikk ein bussjåfør som alle kjente, så drog vi lystig i veg med 11 av 12 samiskelevar.

Skoleturen var årets høgdepunkt. Her spiser vi frokost på Láhpoluobbal skole. Fra venstre rundt bordet: Thomas Hansen, Ingunn Utsi (tante/ muoŧŧa), Benedikte Gamst, Susanne Hansen, Marita Pedersen, Ristiinná Loso, Liv Marit Somby (mor/eadni), Julianne Isaksen, Ronja Antonsen, Christoffer Isaksen Lantto, Dag Henrik Nilsen.
(Foto: Svein Lund)

Turen gikk til først til Guovdageaidnu, der vi fikk overnatting og omvising på den samiske vidaregåande skolen, før vi besøkte bygdetunet og Sametingets opplæringsavdeling og drog vidare til Láhpoluoppal. Her tok vi inn på skolen, og på morgonen etter fikk vi møte elevar og lærarar og sjå kva dei hadde laga. Etterpå bar det austover over vidda. I Jergul stoppa vi hos kjentfolk og var med og mata svært så tamme rein i gjerdet. Vidare gjekk turen mot Karasjok, med Sametinget og Samiske samlinger og Samisk videregående skole. Ein tur over til Finland blei det òg tid til. Så bar det til Lakselv, der vi hadde lagt inn fire timar med duodji- og språkopplæring ved Samisk språksenter. Elevane sydde seg sine eigne skinnposar. Neste stopp var Stabbursnes naturhus, og utpå ettermiddagen kunne vi som årets første turistar grynne oss fram i uvêret mellom gammar og naust på Smørfjord sjøsamiske bygdetun, før vi redda oss inn på grendehuset, der bestemor til to av elevane serverte middag. Siste overnattinga fikk vi på Russenes skole, der vi òg fikk møte samiskelevar og lærar på morgonen før vi tok fatt på den lange vegen heim til Sørøya.

Resultatet var at vi laga ein 19 siders rapport med bilete og informasjon om kvar av stadane vi besøkte. I rapporten har elevane sjølve skrive det aller meste av teksten. Dei har tatt om lag halvparten av bileta, og dei har plukka ut dei bileta som skulle vere med. Rapporten er skriven på norsk, men for kvar institusjon har vi tatt med samisk og norsk namn og nokre aktuelle samiske ord.

På Jergul stoppa vi ved eit reingjerde og fikk hilse på Bambi, som var ein spesielt tam rein.
(Foto: Svein Lund)

Da vi siste veka hadde møte for elevar og lærarar og eg spurte kva ønske dei hadde for samiskundervisninga neste år, sa ein av elevane det slik: – Ein slik tur til!

Og etterpå?

For skoleåret 2006/07 blei det for første gong sendt ut spørsmål til alle elevar og foreldre i kommunen om dei ønskte samiskundervisning, og 20 elevar meldte seg. Eg hadde da for lengst gjort det klart for kommunen at eg ikkje hadde høve til å fortsette året etter, og at ein måtte gjøre noko for å få ei meir langsiktig løysing. No var det så heldig at det hadde flytta til kommunen ein som hadde lærarutdanning, men ikkje fast jobb. Kommunen lova han så tilsetting mot at han først lærte seg samisk. Men framleis låg den kvalifiserte samisklæraren nokre år fram i tida. I mellomtida blei det lyst ut ei 60 % midlertidig stilling som samisklærar. Det skulle vise seg å vere nok til å få samisklærar på hausten, men ikkje til å halde på henne. Da ho midt i skoleåret fikk tilbod om 100 % stilling på heimplassen, pakka ho saman. Så blei elevane utan samiskundervisning enda ein gong. Resten av skoleåret blei det ei slags naudløysing med den læraren som no hadde lese samisk i eit halvt år og slik låg eit lite hakk foran elevane.

Ingen søkte samisklærarjobben for skoleåret 2007/08. Fristen for å søke om hjelp til fjernundervisning var det heller ingen som hadde fått med seg, ettersom kommunen sin katastrofale økonomi hadde gjort at skolekontoret var ubemanna. Læraren som skulle studere samisk var hanka inn til anna lærararbeid, og da skolen byrja, var det ingen som riktig visste kva dei skulle gjøre med samiskundervisninga. Ungdomsskoleelevane hadde samisk på timeplanen, men var stort sett overlatt til seg sjølv. For dei andre elevane var samiskspørsmålet utsett inntil vidare. På dette tidspunktet blei eg kontakta med spørsmål om eg kunne gjøre noko, og vi blei samde om å prøve å lage eit opplegg med periode- og fjernundervisning. Men i skrivande stund er det ikkje skolehistorie, men framtid, og korleis det går, får du ikkje vite i denne boka.


[1] Denne undersøkinga er nærare omtalt i denne boka i artiklane Fra Hasviks samiske skolehistorie og Av en historieløs kommunes skolehistorie.
[2] Stadnamnet Hasvik dekker både kommunen («i Hasvik») og fiskeværet som er den største staden i kommunen («på Hasvik»).
[3] Suga-suga-su er ei samisk songbok med CD til, redigert av Elisabeth Utsi Gaup og gitt ut på forlaget DAT i 1989.
[4] Hans Ragnar Mathisen laga i 1992 eit kart over Sállan / Sørøya med samiske stadnamn, for det meste henta frå Just Knud Qvigstads bok De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Aschehoug 1938
[5] Berit Johnskareng: Boađe mu mielde. Davvi Girji 1991. Lærebok i samisk som andrespråk, eigentlig berekna for 3. klasse.
[6] Antonsen, Burman, Lund, Nystad ja Porsanger: Sámegiella lea somá. veahkkepearbma oahpaheddjiide : sámegiella nubbigiellan ja vierisgiellan. Sámi oahpahusráđđi 1994
[7] http://kafjord.kommune.no/spraksenter.htm
[8] Leavgaspeallu er så langt ikkje lagt på internett, men kan kopierast frå Sámegiella lea somá, som kan bestillast frå Sametingets opplæringsavdeling.
[9] Ivar Utsi, sjå Samisk skolehistorie 2
[10] Gulat go giela? (Hører du språket?) er eit læremiddel laga av Maja Hætta og gitt ut av Sametinget 2000.
[11] Songen er skriven av Mari Boine og spela inn på kassetten Min máilmmis, utgitt av forlaget Iđut
[12] Lávlagat ja luođit er ei bok som først kom ut i 1991, redigert av Haldis Balto, Randi Johansen og Øyfrid Solbakken. I 2003 blei det gitt ut CD med innspelingar av desse songane og joikane,
[13] http://www.dokpro.uio.no/friiskartene/1861/1861oversikt.html
[14] Maskinane hadde operativsystemet Windows 98. For å skrive samisk på desse, må ein installere heilt eigne fontar og bruke andre kodar for dei samiske bokstavane enn dei ein brukar i nyare Windows og andre operativsystem. For å skrive samisk etter gjeldande kodetabell må ein ha Windows 2000 eller nyare, evt. eit anna operativsystem.


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 3