Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Læseplan for Kautokeino folkeskole

Denne planen er fra 1928 og er funnet i Skoledirektørens arkiv i Statsarkivet i Tromsø. Det som er gjengitt her gjelder bare første skoleår. Der er også tilsvarende planer for andre og tredje klasse, samt en kommentar fra skoledirektøren.

De aller fleste elevene som skulle følge denne planen, kunne ingenting eller svært lite av undervisningsspråket norsk da de starta på skolen, og elevene var på skolen maksimum halvparten av nåværende skoleår.

Første klasse

Undervisningen foregår på norsk riksmål med lappisk som hjælpesprog.

Timefordeling: Religion 4 timer ukentlig
Regning 6 "
Norsk 11 "
Hjemstedlære, naturfag og geografi 2 "
Sang 1 "
Skrivning 6 "
  = 30 timer ukentlig

Religion 4 timer

Følgende stykker i Vogts lille Bibelhistorie læres, av det nye testamente: nr. 53, 54, 55, 60, 76, 77, 83 og 85, dertil i hovedtrækkene Jesu lidelse, død og opstandelse, av det gamle testamente nr. 8, 10, 18-23. Bibelhistoriestykkene fortelles for barna og der samtales og forklares. Elevene gjør senere rede for stykkets innhold gjennem svar på lærerens spørsmål. Der gives ikke særskilt undervisning i katekisme, men der hvor det bibelhistoriske stof gir anledning til det, tages bud, artikler (uten forklaring) og lettere bibelsteder med. Katekismesatser og bibelsteder læres utenad. Enkelte lette salmevers læres utenad.

Norsk - 11 timer

1. Taleøvinger: Barna fortæller som heimen sin og livet der. Læreren fortæller små fortællinger som barna gjengir.
2. Lesning: Lesning av korte setninger, ord, lyd og lydtegn efter lydmetoden. ABC og tabeller benyttes. Hvert ord oversettes og forklares.
3. Skriftlig øvning: Avskrift etter lesetabeller og ABC-en.

Geografi

Går inn under norsken som hjemstedslære. Målet for undervisningen bør være innøvelse av de geografiske grundbegreper. Tegning på vægtavlen av klasseværelset, internatsbygningerne og de nærmeste omgivelser, derpå hele kirkestedet, nabobygderne, Finnmarkens amt. Himmel egnene forklares. Versene Blandt alle lande og Fra Vesterhavet til kjølens rand.

Historie og naturfag

Går inn under norsken som hjemstedlære. Billeder fra fedrelandets historie i tilknytning til fortællinger om Harald Hårfagre, Olav Trygvesøn, Olav den hellige o.a. Billede av de mest kjendte pattedyr.

Regning - 6 timer

Addition og subtration med talrækken 1-19, de viderekomne til 100. Hoderegning. Skriftlig regning som rækketælling og nedskriving av hoderegningsopgavene. De viderekomne skriftlige opgaver. Undervisningen knyttes til Ole Johannesens regne abc.

Skrivning - 6 timer

De små bokstaver ordentlig og tydelig enkeltvis og i lette sammenstillinger efter forskrift på vægtavlen. Der bør skrives ord som væsentlig er hentet fra barnets egen erfaringskreds. Skrivebok og skriveøvingene foregår fra begyndelsen av med pen.

Sang - 1 time

Melodi og tekst til følgende salmer læres: Likeså læres følgende sange:
Kom min snille - Aftensolen smiler - Deilig er den himmel blå - Blandt alle lande - Jeg er så glad hver julekveld, desuten sange av ABC-en og av Margrete Munthes sange for barn.


Samisk skolehistorie 5