Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Bjarne Hofseth:

Internat for samfundsfølelse og fremskridt

Bjarne Hofseth foran telt i Adamsfjord, Lebesby 1934
(Foto: Thoralf Hamborg / Finnmark fylkesbibliotek)

Bjarne Hofseth (1883-1972) var oppvokst i daværende Talvik kommune (nå Alta). Han hadde bl.a. krigsskoleutdanning. Han var kompanisjef ved Alta bataljon og leder for soldatene som i 1921 slo ned arbeideropprøret i Hammerfest[1]. Han dreiv geologiske undersøkelser og oppmåling, var sjef for Porsa gruver og ingeniør ved Sydvaranger. Hofseth var også bonde og medlem av landsstyret i Norges Bondelag. Ei tid var han varaordfører i Talvik. I etterkrigstida bodde han mest i Oslo.
Hofseth ga ut bøkene Finmarkens fremtid i 1920 og Finnmarks framtid i 1945 (Tross likheten i tittel er det to helt forskjellige bøker). Han ga også ut Finnmark – land og folk og en serie hefter i serien Gamle gåter.
I Fragmenter av Alta-Talviks historie skriver Magnhild Bjørgan om han: "Hofseth har alltid hatt interesse og samhug for samene og deres problemer og tatt dem i forsvar mot diskriminering både offentlig og i det daglige liv slik det var i tidligere tider." Om man med dagens øyne leser hva Hofseth har skrevet, kan det være vanskelig å forstå at dette kan ses på som forsvar av samene.

Vi bringer her noen utdrag fra Finmarkens fremtid og et avisinnlegg fra 1935. Dette illustrerer hvordan det på den tida blei argumentert for internatdrifta og fornorskingspolitikken og mot all bruk av samisk. Hofseths engasjement mot samisk språk i skolen holdt seg livet ut. Så seint som i 1968, det året han fyllte 85 år, skreiv han avisinnlegg mot oppretting av samisk gymnas.

Fra Finmarkens fremtid

I boka Finmarkens fremtid argumenterer Hofseth for ei storstilt utbygging av industri, bergverk og kommunikasjoner i Finnmark. Blant annet foreslår han utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget. Han mener det er store muligheter for de fleste næringer, men ikke for reindrifta, som «naturnødvendig» må vike. Han går inn for planmessig kolonisering og mener det er grunnlag for å bygge ut Finnmark til et folketall på omlag 250000.
Hofseth argumenterer mot den vanlige oppfatninga av befolkninga i Finnmark som tre folk. Han viser til «sterk tendens til blodsblanding» og skriver:

«Det er derfor neppe riktig at betragte Finmarken som et distrikt der er befolket av 3 nationaliteter: Finner, kvæner og nordmænd. Undersøker man nærmere disse 3 nationaliteter heroppe vil man nemlig finde at den overvældende majoritet av dem alle er sterkt opblandet med et eller begge av de andre to elementer, medmindre det dreier seg om nylig innflyttede familier. Det rigtige er derfor neppe at snakke om 3 nationaliteter, men kun om finnmarksfolk og indflyttere. Og ved dannelsen av den specielle finmarkske folkestamme har finnerne været det viktige element.»

I samsvar med denne analysa argumenterer han for å bruke skoleverket til ei videre sammensmelting av folkegruppene på norsk grunnlag.

(s. 80)
Det har hittil været langt vanskeligere for barn og unge mennesker heroppe at utvikle sine evner, end det er for barn og ungdom andre steder.

Oplysningsvæsenet er dog i glædelig utvikling. Særlig er folkeskoleinternaterne en institution av en overordentlig vidtrekkende betydning, men de virker kun i de aller mest spredt beboede distrikter. Her kommer barn fra alle hjem sammen — det opdrager til samfølelse, hvad det finmarkske samfund mest av alt mangler. Undervisningen er kun en side av saken. Lærerens personlige indflydelse er av større betydning, og det er gledelig at se hvor høi kvaliteten er i den nyere tids lærerstand i Finmarken.

Vel utrustede, energiske mænd og kvinder virker som lærere i folkeskolen. Dels finmarksfolk, dels indflyttere. Men indflytterne blandt lærerne synes som oftest at slaa rot i Finmarken og de gaar ind i folkets liv sum om de hørte hjemme her. De virker derved som en i høi grad værdifuld surdeig i befolkningen.

Foruten lærernes paavirkning og undervisningen, kommer barnet i internaterne ind i en velordnet husholdning og under indflydelse av en utvalgt husmor, hvilket ogsaa har stor betydning.

Ved internatopholdet faar barnet værdifulde impulser, men naar de saa kommer tilbake til hjem, hvor forholdene ligger langt tilbake, saa gaar det vundne ofte tapt igjen. Internaterne saar dog ufortrødent god sed, selv om noget falder paa stengrund og noget tørker bort.

Skoleinternaterne er kun en 10 á 20 aar gammel institution, men det synes allerede bevist at et internat vil bli et værdifuldt, omend beskedent, kulturcentrum i sit distrikt. Forutsat at utviklingen gaar i samme spor som hittil. Personvalget har her saa meget at si, saavel naar det gjælder internaternes centralledelse, som naar det gjælder de enkelte funktionærer ved internaterne. De kundskaper som undervisningen ved internaterne sprer er nemlig ikke hovedsaken — de faaes ogsaa ved de vanlige folkeskoler. Men det er den personlige indflydelse internatfunktionærerne utøver paa barna, og tildels paa de voksne i distriktet, som er særværdien. Mens en vanlig lærer staar som en enkeltperson, der kun virker ved sin personlige værdi, saa blir internatfunktionærerne sammenvokset med internatet og med oplysningsvæsenet som disses iøinefaldende reprærsentant. Den officielle stilling vokser i en ganske anden grad sammen med personen — og virkningen blir langt dypere.

Det vil være en lykke for Finmarken om denne institution vokser sig stor, og om man stadig kan skaffe værdige funktionærer. Mon man maa ikke bli staaende ved folkeskoleinternater alene. De repræsenterer — og bidrar til — samfundsfølelsen og kulturen i det smaa, i det lille distrikt, men utviklingen maa føres videre. Der er allerede gjort de første skridt videre — fagskole for næringslivet, husmorskole, kristelig ungdomsskole — alt værdifulde kim til samfølelse og fremskridt. Men der maa gaaes endnu betydelig videre. Der maa bli adgang til at utvikle alle verdifulde evner saa langt som samfundet har bruk for dem.

To av de mange skoleinternatene i Finnmark:

T. v. Lakselv internat 1914
(Foto: Bernt Thomassen / Ulf Jacobsens fotosamling)

T.h. Masi internat under bygging 1956
(Foto:Unni Fürst)

...

(s.100)

Retningslinjer for utviklingen i Finmarken.

Oplysningen

Foran har jeg søkt at gjøre rede for Finmarkens forhold og muligheter, saaledes som jeg ser paa dem efter i endel aar at ha studert Finmarken med den interesse hjemfølelsen gir, og sammenholdt med hvad jeg har erfaret under andre himmelstrøk.

Min personlige overbevisning er at Finmarken «har fremtiden for sig», og at det norske folk vil faa glæde av Finmarken hvis saken gripes rigtig an. Men der kan komme sorger utav det hvis saken gripes forkjert an.

Jeg betragter Finmarken, baade naturen og befolkningen, som et godt raastof hvorpaa der kan grundes et værdifuldt og yderst interessant samfund.

Men overalt hvor det gjælder at utnytte et værdifuldt raamateriale maa der ofres endel arbeide og omtanke for starten. Saa ogsaa her.

Men da nu et distrikts fremskridt altid vil være en funktion av befolkningens kvalitet og utviklingstrin, saa bør man her begynde sit arbeide for fremskridtet med befolkningen.

Jeg tror at den folkeblanding som her er ifærd med at smelte sammen til en ny enhet bør gis adgang til utvikling i den utstrækning den i løpet av nogen generationer viser sig skikket for utvikling.

Maalet maa være at utvikle en sund, velutviklet og lykkelig gruppe av Norges folk heroppe.

Der har været strid, merkelig nok, om sproget naar det gjælder at skaffe befolkningen her den nødvendige veiledning. Enkelte mænd vil bevare fjeldfinnerne som en museumsgjenstand som man paa ingen maate maa berøve noget av det for oldsaker karakteristiske. Ingen vil ta en øks fra Harald Haarfagers tid og staalsætte og modernisere den og sætte skaft paa den og ta den i nyttig bruk. Man vil bevare den som en stor skat i sit museum og fri den fra al fare. Saa vil disse herrer ogsaa ha samerne eller finnerne behandlet — et kostelig museumsklenodium, som man ganske vist maa undervise i katekismus og forklaring da de ellers sikkert vilde forvilde sig paa sin vandring hjem til Gud. Men rør ikke mere ved dem end absolut nødvendig for at yde Vorherre den nødtørftigste hjælp naar disse mennesker skal lyses ind i den evige fred. Løsenet er: Prædik for dem Guds lappiske ord — og la dem saa dø i fred. Der burde ikke være tvil om det at utviklingen maa grundes paa basis av det norske sprog og Norges statsorganisation og kulturelle hjelpemidler.

Men allikevel maa det lokalt egenartede ikke motarbeides kunstig.

La Finmarken bli egenartet, men la det bli en naturlig indfaldende del av Norge.


Norsk – landsmål og samisk

Innlegg i Finmarkens Amtstidende 13.02.1935

Jeg ser der er under opseiling en ny og endda mere uheldig sprogforvirring enn den som bragte oss landsmaalet paa halsen.

Vestlendingerne er saa fornøiet med sitt gamle sprogeksperiment at de vil utvide virksomheten og skaffe oss et nytt og endda finere landsmaal i Finnmark – samisk.

Jeg haaper alle som vil Finnmarks fremtidige vel vil protestere mot dette tøv. Det eksisterer nemlig kun etslags folk i Finnmark, nemlig nordmenn. Slaa ned det gamle sludder om et tilbakeliggende mongolsk folk som skal behandles og fornorskes efter særskilte metoder.

Sørg for at det samiske behandles med pietet som det sømmer sig interessante fortidslevninger. Men gi ungdommen chansen til aa komme inn paa rett kjøl og paa like fot med all anden norsk ungdom. Istedetfor aa oprette etslags speciell samisk skole bør man nu gjennomføre den plan som i sin tid blev fremsatt i min bok «Finmarkens fremtid» pagina 105–107, om et internat hvor Finnmarks landsungdom kan faa skolegang frem til artium. Det er det vi behøver.

En samisk ungdomsskole kan ikke gjøre annet enn skade for alle andre enn emissærene.

Ungdommen blandt fjellfinnerne og naturligvis blandt alle andre næringsgrene i Finnmark snakker nu bra norsk. Aa begynne paa aa lage etslags samisk sekretariat burde alle protestere paa.

Ta istedet op overingeniør Fixdals plan om aa bygge nogen gode huse langs riksveien. Hans tanke er at disse skal bl.a. gjøres til losjihus for turister om sommeren. Lat dem da brukes til internat for en høiere skole om vinteren.

F.eks. et i Vestfinnmark nær grensen mellem Talvik og Kvalsund herreder, ved det høieste punkt paa riksveien i Finnmark og ett annet større anlegg i Laksefjorden — enten i Adamsfjord eller Ifjord. Adamsfjord har den mest originale og internasjonalt seværdige naturalskjønnhet, eller der er ikke havn medmindre man vilde legge veien langs kysten fra Adamsfossen til Kunes.

Hovedsaken er dog at skolerne kommer, og at man sørger for itide aa forpurre forsøket paa aa bygge op et nytt nordnorsk landsmål. ...


[1] Under storstreiken i 1921 tok arbeiderne ei tid makta i Hammerfest og blei slått ned av militæret. Denne forholdsvis ukjente Finmarks-historia er omtalt i boka: Arnold Kristensen: Rød mai. Da verdensrevolusjonen banket på i Hammerfest. Tiden Norsk Forlag 1977


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4