Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Per Fokstad:

Hvordan fornorskningen i barneskolen grep ind i mit liv

Per Fokstad
(Foto: Finmarksbiblioteket)

Per Fokstad (1890-1973) var lærer i Tana og en iherdig forkjemper for samisk språk og en samisk skole. Han er nærmere omtalt i Ragnhild Ravnas artikkel i Samisk skolehistorie 2 og i Ragnhild Sandøys artikkel i denne boka.

Fokstad skreiv sjøl omtrent samme artikkel på samisk og norsk. Den norske utgava, som vi gjengir her, er trykt i boka Hidle / Otterbech (red): Fornorskningen i Finmarken fra 1917. På samisk kom den ut et par år seinere i heftet Ædnegiella skuvlain. 3 bitta samas jorgaluvvum dam girjest «Fornorskningen i Finmarken», seinere i noe forkorta form i tidsskriftet Goaikkanasat nr. 1-1978.

Efter flere aars virke som lærer i et sprogblandet distrikt i Finmarken er jeg kommet til det resultat at et finnebarn ikke har tilnærmelsesvis det utbytte av sin skolegang som et norsk har det. Dette har gjort sit til at jeg er kommet til at tænke paa mit barndomsliv, hvordan fornorskningen da grep ind. Og derfor er det av interesse for mig at skrive om dette emne.

Man har været tilbøielig til bare at se den praktiske side ved fornorskningen, sjelden har man ofret en tanke paa dens opdragende side, likesom man har glemt at den kan ha en omformende virkning. Finnens naturlige anlæg faar ikke den fulde utvikling som han har krav paa for at leve sit menneskeliv helt; hans livsretning skyves saaledes over i et andet spor.

I barneskolen vil de fleste mennesker faa de bedste og fineste indtryk; mange kan fortælle om sin skoletid i barneaarene som de lykkeligste dager i sit liv. Men saaledes staar ikke skoledagene for en fin. Al tale om lykkelige skoledager er for ham uforstaaelig; han ser kanske med vemod tilbake paa de dage. Han leter forgjæves i sit minde efter et lyst punkt fra den tid.

Bonakas skole. 1918
(Foto: Bernt Thomassen / Ulf Jacobsens fotosamling)

En kan godt huske fra den tid en første gang kom paa skolen. Man var sky og ræd som finnen er, men aapen og med mottagelig sind. En vilde saa gjerne komme i tillidsforhold til læreren. Men heri blev en snart skuffet; for læreren talte et sprog som klang saa fjernt og likesom saa langt borte, saa koldt og fremmed. En forstod ingenting! Og intet tillidsforhold blev skapt mellem elev og lærer. Alene morsmaalet vilde ha skapt den fortrolighet som er nødvendig for at føle sig hjemme i skolen; for bare gjennem finsk vilde venskapets stemme tone med varme til en.— Aa for nogen hjælpeløse stunder de første skoletimer var! Det var som alle dører var stængte! — Hvad sa han? — Det lød saa stivt. — Der foregik noget revolutionært i ens sjæleliv. Den lyse, freidige aapenhet forlot en; den barnlige munterhet forsvandt. Man turde ikke spørre om noget; man gjettet bare. Der kom aldrig over ens læper en uttalelse av forundring over det en saa. Det var som en pludselig var blit gammel. En blev indesluttet. Man blev grepet av ensomhetsfølelse.

Men dette forhold blev vel ikke vedvarende, vil nogen spørre. Der indtraadte da vel en forandring? — Aanei! En kan nok huske sig selv, hvordan en sat likesom paa naaler og vendte sig hit og dit. Nei — mor kunde ganske anderledes sætte bokstavene sammen, syntes man; for hun uttalte ordene akkurat som en snakket. — Nei i skolen var det ingen ting som fængslet ens opmerksomhet. Interessen kunde ikke vækkes. Derfor kjedet man sig.

Kun ved morsmaalets hjælp vilde ens interesse bli vakt. Ved det vilde man faa barnets følelsesliv i tale. For følelsen er jo døren til forstand og vilje hos ethvert menneske. Kun for det varme og gode vilde en ha aapnet sig, og varmen føles i morsmaalet. Men for det haarde kolde lukket en sig. Interessen blev ikke vakt i nogen som helst retning. Bare mor i hjemmet kunde med sin finske abc fængsle en til boken; for hvert ord gav indhold. Uinteressert stavet man i den norske abc-boken; bokstavene blev ved lærerens hjælp sat sammen til ord, som ikke gav klang. Man fik ingen næring for sin sjæl i de første skoleaar. Hvormeget vakkert maatte ikke gli en forbi! Meget som vilde ha hat grundlæggende betydning for ens senere liv, fik en saaledes ikke fat i. Skoletimene blev saa kjedelige og saa fattige, saa fattige paa indhold.

Læsestykkerne fengslet ikke ens opmerksomhet. Man kunde ikke faa noget ut av dem, selvom læreren nok gjorde sit bedste for at gjøre stoffet forstaaelig. I læse-timene lærte en kun at renlæse; dette var selvfølgelig ikke uten betydning. Men al læsning maatte bli mekanisk. Man ramset op sine lekser flytende uten at staa fast. En nævnte de historiske tidsperioder i rækkefølge uten at indholdet av det en sa gik op for en. Man var like slu enten man læste eller ikke læste i historien. Paa samme maate foregik det i geografitimene. Man duret ivei med at ramse op by navnene i et eller andet av Norges amter, og saa trodde man at ordene ”jernstøperi” eller ”fabrik” var navnene paa nogen byer. For en forvirring! Forestillingslivet blev snevert; man visste ikke meget. Intet kunde gro i sjælelivet; saa den sjælelige vekst uteblev.

Ogsaa religionstimene blev til leksehøringstimer. Fortællingen om verdens skapelse og Jesu død grep like meget, det vil si at man blev ikke grepet av at høre om Jesu død mere end fortællingen om verdens skapelse grep. Hodet var fuldt av skriftsteder og spørsmaal og svar, puget ind efter en godkjendt forklaring uten at indholdet av disse værdifulde ting nogensinde gik op for en, saa de blev forstaaelige og kunde bli ens eiendom som i tunge stunder kunde være til trøst. Kristendomskundskapen blev saaledes betydningsløs for en. Nogen paavirkning i kristelig retning kunde der ikke bli tale om. Tankerne var ikke sat i bevægelse. Hjertelivet fik ingen næring; troslivet maatte nødvendigvis fryse.

Men hvilke følger hadde dette? Den som tænker litt over saken vil kunne besvare spørsmaalet. Ens læselyst blev ikke øket. Tvertimot. Paa norsk kunde man ikke læse noget med virkelig utbytte — selv om man forstod noget. Tok man frem en norsk bibel fik man ingenting ut av den. Men saa kunde en vel ta frem sin finske bibel og læse i den? Nei heller ikke ut av den fik man noget, fordi en hadde faat sine læseøvelser paa norsk, saa en kunde læse bedre paa norsk end paa morsmaalet. Man maatte først foreta sine staveøvelser paa sit morsmaal, førend der blev tale om at tilegne sig indholdet. Hvem vilde gi sig tid til det? For det er en stor anstrengelse at læse paa et sprog som en ikke har faat øvelse i paa forhaand. Nerveveiene var ikke optraakket; veiene fra øiet til sjælen var ikke banet. Man kunde altsaa ikke læse hverken paa norsk eller finsk med utbytte. Kan man tænke sig noget mere hjælpeløst? Ved læsning var der saaledes ikke tale om at vække ens interesse. Men heller ikke ved at tale paa norsk. Skulde en nordmand — det være sig prest eller emissær — holde opbyggelsesmøte, saa møtte en gjerne frem for at høre paa ham. Men han formaadde ikke at vække tørsten efter gudsordet hos en, dersom han talte paa norsk. Og saaledes lærte man ikke at vurdere en gudsordsforkynder mere end en talelysten ordgyder. Agtelsen for de kristelige livssandheter maatte ogsaa bli deretter.

Talte eller præket en fin, saa blev en nok grepet av hans ord; men heller ikke han formaadde at vække længselen efter gudsord; for — som oftest — talte han til de voksne og da gik alt over hodet paa de unge.

Den smule kristelig paavirkning en fik var i hjemmet. Det var særlig moren som tok sig av dette. — Men man vokste snart fra sit hjem. Efterhvert som en blev ældre og kom op i slyngelalderen, blev det mere skolen som skulde ta sig av ens opdragelse. Av alvorlige samtaler blev det mindre og mindre i ens hjem. Tilslut naar mor vilde tale til en om noget som rørte ved hjertet, vilde en helst undgaa at høre paa; man kunde simpelthen ikke, fordi det blev saa underlig, og kom saa altfor, altfor nær indpaa livet. Det kom av at man var saa vant at høre om disse ting paa fremmed sprog — glædelig vilde det ha været om man hadde forstaat noget — og da lød det saa fjernt og koldt og næsten uvedkommende. Det er vel med dette som med den der længe har holdt til i et mørkt værelse og pludselig kommer ut i lyset, at han ikke vil taale lyset; det vil blænde øinene. Tilknytningsbaandene fjernedes mere og mere mellem en og hjemmet. Selvom man ikke kunde norsk, forekom finsk at være et usselt sprog; at være fin var noget foragtelig; det hadde ogsaa de norske kamerater sagt. Og saa fik man foragt for sin nation. Det er forresten ikke saa underlig; foragter man morsmaalet som er det væsentlig nationale, saa foragter man ogsaa sit folk. Forældrene kunde ikke øve den disciplin, som er nødvendig for at holde hjemmet sammen. Hjemmets baand brast!

Hvad kunde der altsaa ikke ha været undgaat, dersom morsmaalet, et folks nationale helligdom, var vedblit at være i agt og ære hos barnet? Grundtvig har ret naar han sier: «— I det (morsmaalet) lever kun fædres aand, og deri kun hjertet gynger.»

Det nedarvede hadde ingen betydning, Der var noget halvt over en. Man hadde aldeles ikke levet sig ind i norsk kultur, i norsk tænkemaate. Men en følte sig heller ikke knyttet med faste baand til sit folk. Man blev en rotløs, hjemløs sværmer, en vek drømmer. Man var et barn uten idealer. En vilde alt, men kunde ingenting. Alt fløt hen i forsætter! Per Gynttype!

Den smule norsk som fik praktisk betydning, lærte man utenfor skolen, ved samvær med de norske gutter. Men en kom ikke altid sammen med mors bedste barn; og saa lærte man at bruke de utilladeligste uttryk. Det var forresten ikke saa stygt at bande paa norsk som paa finsk; paa sit morsmaal kunde en ikke faa sig til at bruke disse uttryk. Det likesom skar i en!

Som ovenfor nævnt lærte en litt norsk utenfor skolestuen, og dette hjalp en selvfølgelig meget i det sidste skoleaaret. Man fik større lyst at følge med. Men paa spørsmaalene svarte en kun ja eller nei ettersom man krævde bekræftende eller benegtende svar. Stundom kunde man brænde inde med et, og saa svarte man i halvsætning. Naturligvis uttrykte en sig ukorrekt og stammende, saa det virket komisk paa de norske barn; de lo uvilkaarlig. Man følte sig straks støtt og saaret. Den smule selvtillid en var i besiddelse av taptes. En følte at en ingenting kunde. Og saa tapte man motet og den tilsynelatende interesse. En blev likegyldig og sløv, og sørgelig overfladisk. En orket ikke at tænke mere over spørsmaalene; tungen var likesom klæbet fast.

En snakket saaledes sjelden eller aldrig paa skolen. Sin mening fik man aldrig si ut. Man hørte at de norske barn kunde fortælle sine lekser med egne ord. Man hverken hørte eller fik uttale et finsk ord paa skolen. Ens følelsesliv maatte saaledes staa i fare for at avstumpes; hjertelivet maatte fryse.

Naar en længe har trættet lungerne og tungen med at læse paa det besværlige, men sterke norske sprog, saa savnet en morsmaalet. Jeg tror han har ret som har sagt dette om morsmaalet: ”- Skulde jeg miste din fylde, o da vilde tapet volde mig en smerte som den et barn vilde føle, hvis man rev det fra det varme morbryst.”

Slik grep fornorskningen ind i mit barndomsliv; saadan griper den ind i de mange finnebarns liv den dag idag — i større eller mindre grad. Naar finnen faar en smule undervisning paa sit morsmaal, saa vil han ha agtelse for sig og sin nation. Naar han lærer at sætte pris paa finsk, sit herlige sprog, saa vil han bli et menneske med ædle maal.

Jeg vil slutte med at citere følgende vers av Grundtvig[1] til morsmaalets pris:
«Modersmaal er vort hjertesprog,
Kun løs er al fremmed tale;
Det alene i mund og bog
Kan vække et folk av dvale.
Sødt i lyst og sødt i nød,
Sødt i liv og sødt i død,
Sødt i eftermælet.»


[1] Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), dansk prest, forfatter, filosof, historiker, salmedikter, folkeopplyser og politiker. Han er mest kjent som «folkehøgskolens far». (red.)


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4