Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Tromsø - Skoledirektøren i Troms

Materiale om samiske skolespørsmål som er funne i Statsarkivet. Aktuelle mapper og notat om kva ein kan finne der.

Skoledirektøren i Tromsø/Troms 1890-1988

Denne lista bygger på Statsarkivets arkivliste. Vi har forkorta lista kraftig og beholdt først og fremst det som vi antar er mest aktuelt for samisk skolehistorie.

Kopibøker 1889-1992

1309-1313, 1-227

Brevjournaler 1890-1992

228-355

Journaler, lærertilsetting og lærerlønn 1914-1966

356-362

Journalvedlegg 1890-1942

363-423 Denne serien er en fortsettelse av serien med vedlegg til B-journalen i stiftsdireksjonens arkiv. Også serien med vedlegg til E-journalen hos stiftsdireksjonen gjaldt skolesaker.

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1890-1968

Denne serien er en fortsettelse av serien Skolesaker (1861-1891) under Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter innhold i stiftsdireksjonens arkiv.
427 1890-1891 Kretsinndeling og skoletid i Troms
1890-1892 Kretsinndelingen i Finnmark
428-429 1889-1942 Abnorme barn
430 1890-1893 Nordlandske kirke- og skolefond
431-433 1890-1910 Finnefondet. Inneholder karakterlister
434 1911-1926 Særtilskudd - vesentlig ang. Finnefondet
435 1929-1953 Særtilskudd
437 1890-1906 Uteksaminerte elever fra Tromsø seminarium 1889-1894.
Uteksaminerte friplasselever 1862-1906
1903-1904 Årsberetning for Tromsø lærerskole (trykt)
1936 Biografiske opplysninger om 8 lærere (født mellom1803 og 1842)
utgått fra Trondenes seminarium
443 1911-1941 Rundskriv-hovedsakelig fra KUD
1932-1936 Rundskriv fra skoledirektøren til skolestyrene
1940 Rundskriv fra Hålogaland bispedømmeråds skoleutvalg til skolestyrene
444-445 1911-1944 Lærerskolen
451 1926-1927 Fylkesskolekassen i Nordland
457 1936-1953 Innlosjering og skyss
458 1937-1945 Rundskriv fra KUD og andre
1941-1944 Korrespondanse, bl.a. ang. personalsaker
1942-1945 Skolestyreformenn i Troms
1942-1945 Skriv fra KUD
1943 Lærerne i Troms
1944-1945 Evakueringen i Troms
459 1945 Skoleutgifter for evakuerte barn
1945-1947 Lærerskolen
1946-1947 Landsgymnas og statsrealskoler
1946-1947 Gjenreisning av skolen
460 1945 Rekvirerte skolehus
1946 Arbeidsskoler
1949-1950 Tilskudd til vedlikehold av provisoriske skolehus i Troms
1951 Internater i Troms
1951 Skolehussituasjonen
1952 Utbyggingsprogram for perioden 1954-1957 (utfylte spørreskjema)
1952-53 Fylkestilskudd til skolebygg
461 1945 Nasjonalhjelpa
1945 "Utrenskning" i skolene
1945-1947 Sambandslærerspørsmål
1946-1948 Innførte dommer over N.S.- lærere
462 1945-1948 Sambandslærersaker i Troms - kommunevis
484 1946-1964 Finnemisjonen
1947-1949 Finnmark - tillegg
1962 Finsk språk
493 1957 Samebarn
1954-1964 Sertilskota

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1967-1973

512 1969-1973 Finnmarkstillegg og Svalbardtillegg
534 1969-1971 Undervisningsmateriell samisktalende barn
540 Udatert Spesialskole for evneveike i Nord-Troms
1971 Skole for elever med språk- og hørevansker - planer, utredninger
1969-1972 Hørselsklassen Bjerkaker
1970 Tale- og språksenter

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet årgangsvis etter arkivnøkkel 1974-1987

609 1975 Skyssordning og innhysing Ibestad-Tromsø. Skyssordning videregående skoler. Internat. Leirskoler.
657 1977 Forsøks- og utviklingsarbeid.
Undervisningsopplegg. Undervisning samer.
667 1978 Samisk utdanningsråd.
691 1979 Samisk utdanningsråd.
707 1979 Undervisning samer.
778 1982 Undervisningsopplegg valgfag. Undervisning samer. Skolebøker,
796 1983 Undervisningsopplegg valgfag. Edb-undervisning. Undervisning samer.
838 1985 Undervisning samer.

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1972-1989

887 1975-1987 Sameskolen i Målselv

Innberetninger om skolevesenet (skolestatistikk) 1891-1955

888-899

Korrespondanse og saksdokumenter ang. skolebygg ordnet kommunevis 1939-1971

905 1948-1951 Skolebrakker i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord
1948-1956 Skolebrakker i Nord-Troms

Korrespondanse med skolestyrer/skolesjefer ordnet kommunevis 1942-1967

921-1074

Materiale ang. tilsettinger 1914-1970

1075-1179

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet årgangsvis etter arkivnøkkel 1988-1992

1205 1988 Undervisning for fremmedspråklige og elever med finsk (kvensk) bakgrunn
1988 714.12 Morsmålsundervisning for fremmedspråklige, finsk som 2. språk
1988 Samisk utdanningsråd - møtebøker med videre
1988 Undervisning for fremmedspråklige, samisk
1988 Samisk som 2. språk
1988 Annet vedrørende undervisning på samisk
1222 1989 Administrasjon av statlige skoler - Longyearbyen skole, sameskolen
1233 1989 Undervisning av fremmedspråklige (herunder også finskundervisning) elever i grunnskolen
1989 Språklige særtiltak - finsk, samisk
1234 1989 Samisk utdanningsråd
1989 Samisk - språklige særtiltak
1989 Annet vedrørende undervisning i samisk
1235 1989 Forskning - selskapet for norsk skolehistorie
1245 1990 Grunnskoleloven - UFA-kjennelse om læreres arbeidstid, samisk i skolen
1246 1990 Organisasjon/administrasjon - om skriftet "Grunnskolen 250 år: gløtt inn i skoleutviklinga i Troms"
1247 1990 Administrasjon av statlige skoler - generelt, Sameskolen
1258 1990 Kvensk/finsk som 2. språk i grunnskolen
1259 1990 Samisk utdanningsråd generelt
1990 Samisk - språklige særtiltak
1990 Samisk som 2. språk
1274 1991 Utskrift fra styremøter og annet ang. administrasjon av sameskolen
1276 1991 Opplæringsrett - søknader om erstatning for tapt skolegang
1280 1991 Språklige særtiltak i grunnskolen - finsk (kvensk), forsøk med finsk som 2. språk
1281 1991 Språklige særtiltak i grunnskolen - samisk og finsk
1987-1991 Språklige særtiltak i grunnskolen - fremmedspråklige, herunder finsk (kvensk)
1991 Samisk utdanningsråd - møtereferater mm
1991 Samisk - språklige særtiltak
1991 Samisk som 2. språk

Møtereferater, møteprotokoller med videre fra skoledirektørmøter 1958-1985

Møtebøker for skolemøter i Troms 1949-1970

1308 1931-1939 Inneholder også oversikt over Seminari Lapponici-fondet for årene 1955-1958 (snu protokollen)


Meir samisk skolehistorie frå Statsarkivet i Tromsø

Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - startsida

Skriv til vevmeistaren