Samisk skolehistorie i Statsarkivet i Tromsø - Skoledirektøren i Finnmark

Materiale om samiske skolespørsmål som er funne i Statsarkivet. Aktuelle mapper og notat om kva ein kan finne der.

Skoledirektøren i Finnmark 1902-92

Denne lista bygger på Statsarkivets arkivliste. Vi har forkorta lista og beholdt først og fremst det som vi antar er mest aktuelt for samisk skolehistorie.

Med kursiv skriv er satt inn notat frå arkiva.

Protokoller og journaler

1-22 Protokoll for besiktigelser og overtagelser av bygninger for skoleinternater 1905-1934
23-76 Kopibøker 1902-1987
77-101 Brevjournaler 1902-1987
102 1944-1945 Ført av Bj. Lillevik - se hans forord

Serie I: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk 1902-1951

134-154 1902-1951

Serie II: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk etter emne 1900-1953

(Her er tatt med hele innholdslista for mappe 156. De øvrige har i stor grad samme innhold. I tillegg er det tatt med noen utvalgte emner som forekommer en eller et par ganger)
155 1904-1906 Språk
156 1905 Krets- og klasseordning
1905-1906 Departementet
1905-1906 Stipender
1906 Pensjoner
1906 Statsbidrag
1906-1908 Amts- og aftenskoler
1906 Lærebøker
1907 Krets-, distrikts- og klasseordning
157-159 (Tilsvarende for perioden 1907-1914)
160 1916-1920 Øytun ungdomsskole (Finnmarkens kristelige undomsskole), Havøysund
1916-1922 Friplasselever ved Tromsø lærerskole (T)
162 1921-1925 Samisk folkehøgskole
1923-1924 Innberetninger om folkeskolevesenet i Finnmark for årene 1915-1920
1923,1929 Finske avisartikler om behandlingen av finner i Norge
1923-1934 Særbidraget
1924 Skoleplaner (Nesseby)
1924-1930 Trykte skoleplaner for diverse folkeskoler 1892-1929
1925-1926 Besvarelser av rundskriv til samtlige kommuner om læremidler og innbo ved skolene
1926 Klage fra Finland over at finnene fornorskes i Norge
165 1929 Klager, skoleforsømmelser
166 1930 Nordlandske kirke- og skolefond
167 1930-1955 Straffedømte lærere
1931 Ad prost Beronkas skrivelse om samisk og kvensk som hjelpespråk i skolene i Finnmark
1932 Språk og språkspørsmål
1932 Ad anmeldelse av redaktøren av bladet "Folkets Frihet" og en anonym innsender "X"
168 1934 Klager og skoleforsømmelser
1934-1940 Den samiske ungdomsskole, Karasjok
1935-1942 Øytun ungdomsskole, Havøysund
1935-1937 Øst-Finnmark fylkesskole, Tana
169 1935-1939 Landsgymnas for Finnmark, arbeidsskoler, privatmiddelskoler
171 1937 Fylkes- og ungdomsskoler
1937-1939 Svanvik ungdomsskole. Regnskap m.v.
1937 Oppgaver over skolehus - innsendt av skolestyrene
172 1938-1939 Øst-Finnmark krets av Norges lærerlag
1938-1940 Dokumenter ang. tilsetting av lærer i Smørfjord krets, Kistrand, i 1938
1938-1948 Landsgymnas
1939 Kostreglementet for internatene
1939-1940 Anvisning av særbidraget til Nordland og Troms
1939-1940 Særbidragskassereren
1939-1941 Altatun ungdomsskole - utlånte arkivsaker (bl.a. tegninger)
1940 Frigiving av skolene
1940 Fortegnelse over landskolelærerne i Finnmark
173 1940-1941 Budsjett for særtilskottet
1940-1941 Korrespondanse med Forsvarssjefen
174 1940-1942 Fritt skolemateriell
1941 Vardø husflidsskole
1941 Statens Pensjonskasse
1941-1945 Skoledirektørens kontor (med bl.a. opplysninger om arkivet)
1941-1944 Skolestyrene (meldinger om skolens gang 1940-1943; innsendte oppgaver over lærerne; budsjettforslag m.m.)
175 1941-1944 Skolestyrene (meldinger om skolens gang 1940-1943; innsendte oppgaver over lærerne; budsjettforslag m.m.)
1942-1943 Lærerne, skolesituasjonen - med innsendte oppgaver fra skolestyrene over lærerne m.v.
1943-1944 Innsendte oppgaver fra skolestyrene over lærerne
1942 Fortegnelse over lærere/lærerinner i de enkelte kommuner
1942 Nasjonal ungdomstjeneste - med fortegnelse over skoleelevene i Sør- Varanger
1942-1949 Lærersambandet
176 1942-1943 Skotøy til skolebarn
1942-1944 Internatene - regnskap/ regnskapsantegnelser m.v.
1942-1944 Krigsskader
1943 Undersøkelse av skoleforholdene for lappiske barn
1943-1944 Innsendte oppgaver fra kommunene/ skoleinternatene over offentlige byggearbeider
1943-1946 Meldinger og skolestatistikk for 1941/42-1943/44
1944-1949 Særbidragskassereren
1944-1950 Kontorregnskapet
1945-1946 Norges Lærerlag/Lærernes Fredsnemnd,gavepakker
1945-1947 Finnfjord internatskole, Finnsnes
1945-1947 Skoleinventar
177 1945-1947 Samleleirskolene
1945-1947 Lærere til samleleirskolene
1945-1947 Evakueringsleiren Kallfjordeidet
1945-1947 Sandvikeidet samleleirskole
1945-1947 Lærernes nasjonale holdning
Harald Lunde var skoleinspektør for samleleirskolene i Troms
178 1945 Rundskriv fra departementet ang. gjeninnsetning og fjerning av lærere
1945-1947 Saker ang. lærere som var N.S. medlemmer
1946-1947 Finnmarksskolen på Skattøra m.v.
1946 Karasjok internat, med tegning
179 1947-1955 Melding om skolestellet, gjenreisning av skolevesenet
1947-1948 Svanvik ungdomsskole
1947-1949 Skoleinternatene generelt
1948 "Kautokeinopresten Petter Lorenz Smith." Radiotale av skoledirektør L. Aarseth
1948-1951 Skoleungdomshjelpen
1948-1951 Seminarii Lapponici Fond
1951 Samisk kurs for lærere
1951 etterlyst lærerkurs i samisk. Ikke satt igang pga. bare en søker med lærerutdanning. Fra Kvalsund 3 søkere, alle uten utd. Blant dem Trygve Leiros.
180 1949-1952 Kassereren for særbidrag til landsfolkeskolen i Finnmark

Serie III: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1901-1953

181-182 Abnorme barn (O) 1902-1941
183-187 Finnefondet 1901-1923
188 Innberetninger om folkeskolevesenet 1925-1936
189-190 Ledige husmorposter/pikeplasser ved internatene 1925-1947
191-200 Lærerlønninger (G) 1913-1949
201-206 Lærertilsettinger (C) 1930-1953
207-210 Særbidragene (I) 1921-1944
211-212 Vikarkassen (X) 1911-1948
213-214 Diverse 1903-1950

Serie IV: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1945-1988

215 1957-1958 Erstatningslærere, utdanning
216 1950-1955 Etterskoling (elever som mistet skolegang pga. okkupasjonen)
217 1945-1957 Finnfjordbotn skoleleir
218-219 Gjenreisning av skoler i Finnmark
220 1971 Internatundersøkelse
1969-1986 Kurs for internathusmødre og styrere
1975-1983 Levekår i Finnmark. Inneholder bl.a. response til NOU 1976:28; notat v/ Isak Aleksandersen; interimstyret til Finnmark skoleråd
1947-1961 Lover, reglementer, instrukser
221 1946-1954 Lærere uten lærerprøve
1980 Nord-norsk skoleråd
222 1958-1959 Publikasjon om det gjenreiste Finnmark. Med manuskript og foto
1947-1960 Reisestipend til lærere i folke- og framhaldsskolen
1974 Rådgivere, sosiallærere og faglærere - en oversikt
1952-1956 Skogplanting, ferier, fridager m.m.
1958-1960 Skolehager
1947-1960 Skolekjøkken- og handarbeidsundervisning
1892-1929 Skoleplaner (trykte) for diverse folkeskoler (Nesseby 1892, Tana 1892, Sydvaranger 1893, Vardø 1900, Kjelvik 1905, Hammerfest 1913, Nordvaranger 1915, Vardø 1926, Nesseby 1928, Talvik 1929)
223 1949-1969 Svanvik folkehøgskole
1971 Paul Kjelsberg: "Svanvik folkehøgskole 1937-1964", manuskript.
224 1945-1971 Trondenesleiren
1948-1955 Undervisningsplan for framhaldsskolen
1987 Utvising av elever fra internatet
Lærersituasjonen i Finnmark 1946-1988
225 1946-1980 Tiltak for å bedre lærersituasjonen i Nord-Norge
226 1974-1984 Lærerutdanning
1980 Isak Aleksandersen: Lærersituasjonen i Finnmark. Utkast/manus
1979-1982 Studiepermisjoner, undersøkelse om stabilitet
1987-1988 Undervisningspersonale i grunnskolen (statistisk grunnlagsmateriale)

Serie V: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter nøkkel 1942-1990

Arkivnøkkelen ligger i boks 227.
228-231 1949-1961 Diverse. (Kommunevis)
232-242 Skolebygg, generelt + kommunevis
243 1963-1977 171.1 Nord-Norge stipend
246 1947-1968 Finnmarkstillegget
1960-1966 Samisktillegget (tillegg til lærere som kan samisk og bruker det i undervisningen)
Finnmarkstillegg betalt 1947-58 (minst), i 1948-49 var det 150-300 kroner pr. kvartal
247 1972-1979 Administrasjon div. internat
249 1982-1986 Nordisk samarbeid i skolespørsmål
1962-1984 Internasjonalt samarbeid i skolespørsmål
250 1985-1987 M-85
1986-1987 Mønsterplan. Kurs M-85 og M-87
1957-1964 Ungdomsskolen, generelt
251-263 1964-1971 Linjedelt ungdomsskole, generelt + kommunevis
264-265 1959-1973 Samlegymnas for Øst-Finnmark
266 1942-1974 Spesialskolene:
267 1960-1972 Tana guttehjem
1977-1987 Spesialskoler, spesial-pedagogiske tiltak og behov
1984-1987 Sandfallet skole, arbeidsutvalget
268 1968-1979 Spesialskolen i Hammerfest (m/tegninger)
1971-1978 Svanvik folkehøgskole
1972-1976 Finnmark spesialpedagogiske råd
269-270 1968-1981 Lærersituasjonen
271 1981-1984 Lærerutdanning, filial i Øst-Finnmark
1981-1985 Praktisk-pedagogisk utdanning, desentralisert
272 1978-1986 Desentralisert almennlærerutdanning
319-320 1969-1975 Kretsregulering - Karasjok
321 1980-1988 Livssynsundervisning
1984-1987 B-timer, timer til spesialundervisning
1977-1987 Fremmedspråklige elever
322 1976-1987 Hjelpeundervisning generelt
1984-1987 Prosjektarbeid EDB som spesialpedagogisk tilbud
1981-1985 Godkjenning av lærebøker
1951-1976 Samisk:
1951-1976 Flyttsamers skolegang
1960-1965 Mag. art. Anton Hoëm: Samenes skolegang. En analyse av undervisningssituasjon med forslag til styrking av denne. Manuskript og korrespondanse
1951-76 Flyttsamers skolegang. Om flyttsamekrets i Karasjok. Under «Sentralisering» er Inez Boon foredrag om nytt undervisningsopplegg for Karasjok skolestyre.
323 1970-1972 Konsulent O.M. Hætta
1973-1974 Språkundersøkelse i Finnmark
1948-1977 Samiske skolespørsmål, diverse
1969-1972 Samisk begynneropplæring/norsk som fremmedspråk
Alta skolestyre sendte i 1977 spm. til elever/foreldre om de ønska opplæring i samisk eller finsk.
324 1967 Språkblandingsdistriktene - rundskriv/skjema
1966-1970 Reindriftsfag
1968-1976 Studiepermisjon med lønn
1948-1969 Rapporter. Konferanser, lærermøte m.m.
B. Aarseth rapport om indianerskoler i USA. Ref. nordisk samelærermøte i Gallivare 1969
325 1967-1975 Samisk stoff i fag- og timefordelingsplanen, undervisningsmateriell
1976 Desentralisert etterutdanning
1967-1977 Kursvirksomhet
1966 Studieopplegg for norsk språk i samiske distrikter
1968-1972 Lærerkurs
1947-1977 Morsmål-, fremmedspråk- og hjelpeundervisning/spes.ped.
Mye om samiske lærebøker
326 1949-1975 Råd og nemnder
1967-1972 Begynneropplæring i samisk/ norsk som fremmedspråk
Begynneropplæring - Børselv.
Korrespondanse mellom lærerråd og skoledirektørens konsulent
Lønnstillegg til lærere som kan samisk gitt i 1977-87

327 1984-1987 Voksenopplæring
1981-1986 Grunnskolen for voksne
328 1973-1987 Elevforhold, hjelpetiltak
1972-1987 Skolerett og skoleplikt. Skoletid, ferier, fravær
1973-1987 Erstatningskrav, manglende skolegang
329 1976-1987 Hjelpemiddelsentralen
1980-1981 Nord-norsk antologi for skolen
330 1984-1988 Nord-norsk dikting, antologi
330-333 1981-1988 PP kontorene
334 1988-1990 Norsk som andrespråk
1988 Grunnskolens 250-års jubileum. Markering og informasjon
1988-1990 Nedleggelse av skoler
335 1969-1975 Nord-norsk kulturråd
1983-1986 Sang- og musikkundervisning
1978-1986 Språkblandingsdistrikter
1979-1988 Finsk
1973-1977 Uttalelser og innstillinger
336 1973-1980 Etterutdanning av lærere i samisk språk og kultur
1976-1987 Norske samers riksforbund
1967-1986 Indre Finnmark stipend
337 1977-1987 Lønnstillegg til lærere som kan samisk
1967-1987 Permisjon m/lønn for å studere samisk

Serie VI: Korrespondanse og saksdokumenter angående statsinternatene 1902-1990

De enkelte internatene 1902-1990
338-339 Børfjord (Dønnesfjord) internatskole 1909-1965
340-341 Børselv internatskole 1914-1972
343 Dyfjord internat 1923-1956
344-350 Fjordtun internatskole 1916-1985
351-352 Fossheim internatskole 1905-1960
353 Karasjok internatskole 1948-1959
354-357 Karlebotn internat 1929-1986
358-360 Kautokeino internatskole 1903-1957
361-363 Kiberg internatskole 1928-1962
364-366 Kokelv internatskole 1920-1972
367 Kårhamn internatskole 1908-1941
368-371 Lakselv internatskole 1906-1959
372-377 Lebesby internatskole 1904-1990
378-380 Polmak internatskole 1902-1973
381-383 Seida internatskole 1937-1987
384-387 Skjånes internatskole 1913-1972
388-392 Snøfjord internatskole 1904-1972
393-397 Strand internatskole 1902-1984
398-399 Syltefjord internatskole 1934-1971
400-402 Tårnet internatskole 1904-1963
403-412 Øksfjordbotn internatskole 1907-1972
413-418 Angående flere internat 1911-1988
419-424 Statsinternatenes fellesadministrasjon 1911-1961
428-435 Regnskap for internatene 1940-1980

Serie VII: Korrespondanse og saksdokumenter angående de kommunale internatene 1903- 1966

Angående enkelte internat 1903-1966
436 1903-1943 Kongsfjord Internat (Berlevåg)
437 1944-1949 Kongsfjord Internat (Berlevåg)
1946-1949 Masi (med skisse: internatet 1948)
1949-1963 Masi (Kautokeino)
1955-1958 Sandøybotn (Sørøysund)
1944-1958 Nusvåg (Loppa)
1953-1958 Sandland (Loppa)
1949-1954 Mefjord (Sørøysund)
1953-1955 Øksfjord (Loppa)
1953-1957 Breivik (Hasvik)
1954 Leirbotn (Talvik)
438 1941-1958 Kårhamn (statlig)
1945-1966 Rognsund (Talvik)
1946-1958 Sirma internat (Polmak)
439 1944-1957 Ropelv internat (Sør-Varanger)
1940-1958 Diverse internat
1946-1954 Repvåg (Kjelvik)
1947-1954 Smørfjord (Kistrand)
1948-1957 Tufjord (Måsøy)
1953-1958 Ingøy (Måsøy)
1953-1957 Måsøy (Måsøy)
Angående flere internat 1912-1958
440 1912-1937 Med tegninger:
Kongsfjord skole 1915
Skolehus i Kongsfjord, udatert
Forslag til internat i Kongsfjord, udatert
Skolehus med internat i Gjesvær 1931
Forslag til skoleinternat for Syltefjord krets 1934
Breivik internat 1935
441 1935-1940
442 1939-1943
1956-1958 Drift av kommunale internat i Troms
Byggesaker 1938-1959
443 1947-1958 Rognsund internat (Talvik)
1947-1957 Langsund internat (Sørøysund)
1946-1951 Krokvik internat (Sør-Varanger)
444 1950-1952 Ingøy og Måsøy internater (Måsøy) med tegninger
1955-1959 Solvang internat (Nordkapp
445 Tegninger:
1948-1951 Langstrand skole (Sørøysund) (36 blad)
1955 Sandland skole (Loppa)
1952-1953 Skogfoss internatskole (Sør-Varanger)

Serie VIII: Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter skolestyre 1900-1987

446-453 Alta og Talvik skolestyrer
454 Berlevåg skolestyre
455 Båtsfjord skolestyre
456-458 Gamvik skolestyre
459-461 Hammerfest skolestyre
462-464 Hasvik skolestyre
465-468 Karasjok skolestyre
469-471 Kautokeino skolestyre
Stor bunke ansøkning om lønnsbidrag fra Opplysningsvesenets fond (ferdig skjema). Ein handskreve søknad viser at det dreier seg om Finnefondet. Blant søkarane 1923 var Per Fokstad og Hans Persen Baukop (Kiberg). Berit Somby 24 år var lærar i Hamningberg. Ved utlysing av lærarjobb i Kautokeino 1933 var det 51 søkarar, derav 45 med lærarprøva. 3(?) oppgir å kunne lappisk, 4 kan endel eller litt. Bare ein født i Finnmark (ikkje utdanna). Alfred L.Larsen 1904 (Lærarskole 1935 Tromsø. Han hadde attest frå Qvigstad.) innstilt som nr. 1, men skolestyret tilsette Bernt Rekeland, Sogndal, som sa jobben frå seg. Anders Bongo innstilt som nr. 4, står ikkje på søkarlista. Skoledir. klagar på at han var innstilt, da han søkte etter fristen.
Utlyst stilling 1935. 85 søkarar, alle med lærarprøva. 4 frå Finnmark. 5 mer eller mindre lappisk. AB tilsatt, tross dårligste karakter, skoledir. godtok under tvil.
Artikkel om internat av Lillian Bye. Dagbladet 20.02.39- Svar av Aarseth 17.03.39. Sjølve artikkelen manglar.
I 1939 var Anders Bongo formann i skolestyret. Samtidig søker han lærerjobb. (Fikk han ikke fast jobb i 1935?)
472-474 Kistrand (Porsanger) skolestyre
475-477 Kjelvik (Nordkapp) skolestyre
478-480 Kvalsund skolestyre
481-484 Lebesby skolestyre
485-488 Loppa skolestyre
489-492 Måsøy skolestyre
493-498 Nesseby skolestyre
499 Nord-Varanger (Vadsø) skolestyre
500 Nordkapp skolestyre
501 Porsanger skolestyre
502-507 Sør-Varanger skolestyre
508-510 Sørøysund skolestyre
511-515 Tana og Polmak skolestyre / Tana skolestyre
516-518 Vadsø skolestyre
519-524 Vardø skolestyre
Fortegnelse over abnorme (åndssvake, døve, blinde) barn 1905-1922
525 1905-1922 Inneholder også opplysninger om barn død før 1905
526 1908-1924 Elevstipendier (fra Finnefondet)
532-533 Anvisningsbøker angående Finnefondsmidler 1901-1925
534-535 Anvisningsbøker angående bygninger, inventar og drift 1905-1922
536-539 Anvisningsbøker for særbidraget 1945-1956
540 Anvisningsbok for skoleinspektøren for samleleirene i Troms 1946-1947
541 1903-1952 Bidrag til trengende kommuner i Finnmark, anvisningsbok.
1948-1957 Anvisningsbok for byggearbeider, internatene.
542 1921-1942 Ansvisningsbok V for skoleinternatene
1921-1942 Anvisningsbok VI: Lærernes lønnstillegg, bidrag til fylkestilleggene, innlosjering, kommunene og lærerne i fjelldistriktene
Rundskriv og trykksaker 1938-1991
543 1938-1963 Rundskriv
544-545 Temahefter utgitt av Skoledirektøren, evt. i samarbeid med angitt institusjon:
546 1976-1991 Melding om grunnskolen i Finnmark

Arkiv innsendt fra statsinternatene

548-551 BØRFJORD (DØNNESFJORD) INTERNAT 1929-1967
552-554 BØRSELV INTERNAT 1936-1984
555-556 FJORDTUN INTERNAT 1927-1947
557-558 FOSSHEIM INTERNAT 1905-1923
559 LAKSELV SKOLEINTERNAT 1917-1957
560-562 SEIDA INTERNAT 1953-1987
563-564 SKJÅNES INTERNAT 1927-1952
565-569 SNØFJORD INTERNAT 1936-1975
570-585 STRAND INTERNAT 1905-1982
586-588 SYLTEFJORD INTERNAT 1934-1956

Andre innsendte arkiv

594-605 KASSEREREN FOR SÆRBIDRAG TIL LANDSFOLKESKOLEN I FINNMARK 1932- 1953
606 SKOLEINSPEKTØRKONTORET FOR SAMLELEIRENE I TROMS 1945-1947
ARKIV INNSENDT FRA SKOLENE 1894-1957
Skoleprotokoll (dagbok og karakterprotokoll) 1902-1908
607 1902-1908 Hop, Langfjordnes og Njerrevæggje kretser (inneholder inventarlister pr. 1.1. 1907 for Hop og Langfjordnes skoler)
Dagbøker 1907-1957
608 1907-1919 Hop, Langfjordnes og Nierrevæggje kretser
609 1918-1928 Hop krets
610-612 1926-57 Skjånes krets.
613 1931-1934 Finnkongkeila folkeskole, Gamvik
614-619 Karakterprotokoller 1894-1957
(Gjelder Hop, Langfjordnes og Nierrevæggje kretser, Skjånes, Samleleirskolene på Kallfjordeidet, Skattøra og Sandvikeidet)
620 FINNMARKSKOLEN TRONDENES 1944-1950


Meir samisk skolehistorie frå Statsarkivet i Tromsø

Arkivoversikt

Samisk skolehistorie - startsida

Skriv til vevmeistaren