Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Orvar Sæther:

Landslederen uttaler seg

Orvar Sæther
(Foto: Riksarkivet)

Denne artikkelen sto trykt på forsida av avisa Fritt Folk nr X - 1942. Bakgrunnen var at Ministerpresident Vidkun Quisling 05.02.1942 hadde kunngjort Lov om Norges Lærersamband.
Orvar Sæther (1904-1991) var lærer og medlem av NS fra 1933. Han var stabssjef for hirden og da de nazistiske myndighetene i 1941 avsatte ledelsen i Norsk lærerlag, blei han Sæther satt inn som leder. Seinere blei han av Vidkun Quisling utpekt til leder av Norges Lærersamband. Etter krigen blei han dømt til 18 års fengsel. Han holdt fast på sitt syn og forsvarte Lærersambandet i 1962 i gammelnazistenes avis Folk og Land.
Det er ikke oppgitt navn på journalisten som har ført intervjuet i pennen.

Regimentfører Sæther, som av Føreren er tildelt det viktige og ansvarsfulle hverv å organisere og lede det nye Lærersamband, er så godt kjent både innen og utenfor vår bevegelse at noen nærmere presentasjon er unødvendig. Derimot kan det sikkert påregne den største interesse å få høre hvad Sæther selv har å si om den store opgave han nå tar på seg. Fritt Folk ber ham fortelle litt om det nye Lærersamband, og Sæther stiller seg som alltid elskverdig til disposisjon for partiets riksorgan:

— Det er overensstemmende med nasjonalsocialismens grunnprinsipp at staten skaper en egen organisasjon til å ta seg av gjennomføringen av bestemte opgaver. Vi er ikke lenger bare en samling enkeltmennesker, men ledd i et større fellesskap. Vi ser det samme når det gjelder for eksempel ungdomsorganisasjonen NSUF; som lærerne for øvrig kommer til å måtte stå i meget nær kontakt med. Lærerne skal nå forberedes for den store opgave de har i den nye stat, og Norges Lærersamband er midlet til å opdra og lede lærerne inn på de veier de må gå skal de. kunne fylle sin samfundsviktige opgave i det nye Norge.

— Hvorledes blir det med de gamle lærerorganisasjoner?
— De vil bli opløst, eller rettere sagt, de vil gå inn i den nye samlende organisasjon, som skal omfatte alle grupper av lærere og lærerinner, i folkeskolen, ved ungdomsskolene, ved de høiere skoler o.s.v. De tidligere lærerorganisasjoner var for øvrig rene kamporganisasjoner, som bare hadde lønnskamp som opgave. Den nye organisasjon kommer til å stå på et høiere plan. Den blir en yrkesorganisasjon, som får sin berettigede innflytelse på statens styre. Det kan forresten nevnes i denne forbindelse at det også tidligere har reist seg sterke røster for at alle lærere skulde sluttes sammen i én organisasjon.

— Hvorledes skal Norges Lærersamband bygges op?
— Det blir en landsledelse og en ledelse i hvert fylke og hver krets. Til slutt får vi da de enkelte lag. Landsledelsen kommer til å ha spesielle rådgivere for hver skoleart, altså for de høiere skoler, for folkeskolen, for ungdomsskolen o.s.v. Den vil også få faglige rådgivere, fagledere i de forskjellige fag, som religion, sprog, norsk, historie o.s.v. Disse fagledere skal blandt annet hjelpe Kirke- og Undervisningsdepartementet med å utarbeide de nye lærebøker.
Lærersambandet skal selvfølgelig også ta seg direkte av lærernes interesser?
— Ja, arbeidet vil også gå ut på å sørge for at lærerne vedlikeholder sine kunnskaper og opdrar seg selv. Det vil bli gjort meget for å hjelpe dem til å utvide sine kunnskaper — gjennom studiereiser og annen videre utdannelse — og i det hele tatt hjelpe dem til å dyktiggjøre seg for sin stilling. Det vil også bli gjort alt for at de skal sette seg inu i den nye tids livsanskuelse og bli villige hjelpere i opbyggingen av det nye samfund.

— Og de som ikke er villige til å samarbeide?
— Når denne nye organisasjon nå settes ut i livet, må lærerne forstå at motarbeidelse av Lærersambandet eller vrangvillighet ikke vil bli tålt. Vi har de nødvendige straffebestemmelser til her, men jeg vil på den annen side understreke at ingen lærer skal føle seg undergitt noen slags vilkårlighet. Det skal skje rett og skjell overfor alle. Hyer enkelt sak skal bli nøie undersøkt og de angjeldende skal få god anledning til å forsvare seg. Bare når det foreligger avgjørende bevis vil de strengere straffer bli anvendt.

— Og hvad er disse strengere straffer?
— Den som blir ekskludert av Norges Lærersamband kan ikke drive lærervirksomhet lenger og mister altså sin stilling. Imidlertid håper jeg det ikke blir nødvendig å gå til slike drastiske skritt. Jeg håper at lærerne vil forstå at Lærersambandet arbeider for lærernes interesser, og de som ikke straks forstår det vil ví overbevise gjennom vårt arbeid.

— Og så et spørsmål til slutt. Det står i loven at medlemsavgiften skal fastsettes av Dem. Kan det sies noe om dette?
— Medlemsavgiften vil bli fastsatt av meg etter samråd med framtredende representanter for lærerne.


Ministerpresidenten har gitt følgende lov om Norges Lærersamband:

§ 1.
Norges Lærersamband er en faglig sammenslutning som tjener som mellomledd mellom lærerne og de offentlige myndigheter.

§ 2.
Norges Lærersamband ledes av en landsleder, som opnevnes av ministerpresidenten.

§ 3.
Pliktig til å stå som medlem av Norges Lærersamband er alle lærere og lærerinner ved skoler som hører under Kirke- og Undervisningsdepartementet, så vel statsskoler som kommunale og private skoler, undtatt Universitetet og andre høgskoler.
Elever ved lærerskolene og pensjonerte lærere og lærerinner kan stå som frivillige medlemmer av Norges Lærersamband.

§ 4.
Til dekning av Norges Lærersambands utgifter betaler medlemmene en medlemsavgift, som fastsettes for hvert år av landslederen.

§ 5.
Medlem av Norges Lærersamband som gjør seg skyldig i utilbørlig forhold, kan landslederen ilegge ordensstraff. I grovere tilfelle kan landslederen med samtykke av sjefen for Kirke- og undervisningsdepartementet utelukke medlemmer fra Norges Lærersamband.

Samisk skolehistorie 5