Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Bernt Thomassen:

Rundskrivelse til skolestyrerne

Dette rundskrivet er funnet i arkivet etter Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø. Finnefondet var en post på statsbudsjettet til tiltak for fornorsking av samer og kvener, det eksisterte fra 1851 til 1923, da det formelt blei endra til "Særbidragene for landsfolkeskolen i Finnmark". Bernt Thomassen var den første skoledirektør for Finnmark, og han hadde nettopp tiltrådt sin stilling da han sendte ut dette rundskrivet.

1. På finnefondets budget for 1902–1903 er bevilget extraordinært kr. 10 000 til forøgelse af undervisningstiden, til indlogering af trængende børn under deres skolegang og til småbarnskoler. Dette beløb skal anvendes i kalenderåret 1903. Andragender om bidrag sendes overtilsynet inden den 20de næste måned. — Departementet har forudsat, at indlogeringsudgifterne ikke overstiger 50 øre daglig for hvert barn, og at de bidrag, som tilståes, ikke af kommunerne anvendes til indsparing af egne udgifter. Regnskab tilstilles overtilsynet ved hvert års udgang.

2. På samme budget er bevilget kr. 4000 til extraordinære lønstilskud for lærere i landdistrikter med blandet sprog. Fast ansatte lærere med mindst 5 — fem — års tjenestetid i samme kommune vil kunne påregne et beløb svarende til kr. 3 pr. skoleuge i 2den afdeling eller i samlet skole – derimod ikke i småskolen – såfremt de har vedk. skolestyres anbefaling. Ved denne anbefaling skal der tages særligt hensyn til, om læreren har vist iver og dygtighed i at lære børn af fremmed nationalitet norsk mål. Sagen bedes gjort lærerne bekjendt. Andragender, hvortil vedl. schema benyttes, indsendes hertil inden 31te januar 1903.

3. Til stipendier for trængende unge mennesker, som vil opholde sig ved ungdomsskoler i eller udenfor amtet, er bevilget for budgetåret kr. 1400, hvoraf hidtil er brugt en ubetydelighed. Dette bedes gjort bekjendt i distrikterne på hensigtsmæssigste måde (der averteres tillige i amtets blade af mig). Andragender, som må være anbefalet af vedk. skolestyre for at komme i betragtning, sendes hertil.

4. Et expl. af de resp. skolestyrers sidst udgivne femårsberetning udbedes. Hvis ændringer med hensyn til den der anførte timefordeling eller lærebøger har fundet sted, bedes dette oplyst.

Finmarkens skoledirektørembede, Hammerfest, den 20de oktober 1902.

Bernt Thomassen.


Samisk skolehistorie 4