Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Medlemskap eller sparken

Et departementalt rundskriv fra krigens dager

Dette rundskrivet er funnet i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø. Det viser hvordan nazistene ville gjennomføre tvangsorganiseringa av alle lærere i Norges Lærersamband. Dette førte til stor motstand, og de aller fleste lærere nekta å gå inn i Lærersambandet. Nazistene svarte med å arrestere over 1000 lærere og de fleste blei sendt til Kirkenes på straffarbeid. Det kan du lese mer om i artikkelen "- Bearbeide et gjenstridig folk" i Samisk skolehistorie 5.

Rundskriv fra

Kirke- og undervisningsdepartementet

til skolestyrene og de høyere skoler.

Jnr. 1505 L 1942.

Oslo, 7. mars 1942.

Etter lov av 5. februar 1942 om Norges Lærersamband §3 er alle lærere ved skoler som hører under dette departement, unntatt Universitetet og andre høgskoler, pliktige til å stå som medlem av Norges lærersamband.

I den anledning vil en gjøre oppmerksom på at lærerne ved folkeskolene, framhaldsskolene og de høyere skoler må, når de vil heve sin lønn, underskrive følgende erklæring:
"Jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges Lærersamband i samsvar med lov om Norges Lærersamband av 5. februar 1942."

Lærere, som nekter å underskrive denne erklæring, er å betrakte som løst fra stillingen, og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsens datum. Hvis det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må også disse fraflyttes, men det bør dog her gis en rimelig frist, som blir å fastsettes av de stedlige myndigheter. Av praktiske grunner går en med på at folke- og framhaldsskolelærerne får ha riks- og alderstilleggene til 1/4 d.å.

Vikarer og midlertidige lærere som er antatt for et kortere tidsrom enn tre måneder, behøver ikke å forelegges forannevnte erklæring.

De underskrevne erklæringer, samt melding om de lærere som nekter å underskrive, må sendes Norges Lærersamband, Oslo. Liste over de folkeskole- og framhaldsskolelærere som har underskrevet erklæringen, må sendes 4. skolekontor gjennom skoledirektøren.

Departementet forutsetter at vedkommende kasserer tilstilles et eksemplar av dette rundskriv.

R. Skancke

J. Norvik

Rett avskrift.
6/4-1942
J. Eriksen
Ola Aarseth (lærer)

Samisk skolehistorie 5