Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Rektor Qvigstad utnævnt til kirkeminister

Denne artikkelen sto i den samiske avisa Waren Sardne 26.02.1910. Det er en gjengivelse eller referat av en artikkel i Norges Finnemisjons blad Lappernes Ven, og vi har ikke funnet ut hvem som har skrevet det.

Just Knud Qvigstad (1853-1957) var født i Lyngen. Han var utdanna i språk og teologi. Lærer ved Tromsø lærerskole fra 1878, rektor 1883–1910 og 1912–20. Kirke- og undervisningsminister 1910–12. Qvigstad gjorde et stort forskningsarbeid innafor samisk språk og kultur, bl.a. ga han ut Nordische Lehnwörter im Lappischen, Kildeskrifter til den lappiske mythologi, Lappiske eventyr og sagn. De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker.

Artikkelen viser at samiske miljø hadde stor tillit til Qvigstad og venta seg endringer i skolepolitikken. I praksis skjedde det imidlertid svært lite endringer, og fornorskingspolitikken fortsatte som før. I boka Samiske nasjonale strateger av Ketil Zachariassen blir det drøfta årsakene til at Qvigstads tid som minister ikke førte til videre endringer i politikken. Det kan dels forklares med at fornorskingspolitikken var svært fast forankra i stortingsflertallet og resten av regjeringa, dels med at Qvigstad sjøl ikke hadde noen tro på at samisk språk og kultur ville overleve. Han så sitt arbeide i første rekke som en vitenskapelig dokumentasjon av en utdøende kultur. I motsetning til flere andre av de store "lappologer" (Nils V. Stockfleth, Jens A. Friis og Konrad Nielsen) har vi ikke funnet noe skrift av Qvigstad der han åpent utfordrer den rådende politikken overfor samene.

Rektor Qvigstad er 1ste februar utnævnt til kirkeminister i det nye ministerium.

Det tør trygt siges, at av nulevende nordmænd er der ingen, som har et saa grundig kjendskab til det finske (samiske, red) folks historie og livsvilkaar som han. Han er født i Lyngen blant finnerne (samene) og hele hans livsarbeide er knyttet til Tromsø, hvor han har arbeidet ved lærerskolen dels som lærer, dels som bestyrer like siden 1878. Ved siden av dette arbeide har han ofret sine rike evner til et overordentlig iherdig studium av finnefolket. Han har utgit en række videnskapelige verker over det finske språk og over folkets historie, og hans samlinger om dette emne vil vistnok i sin tid bringe meget nyt for dagen.

Han var hovedmanden for arbeidet med den finske bibel, der utkom i 1895.

Han var medlem av den departementale komite, der bragte paa bane at faa en egen skoledirektør for Finmarken og oprette internater for finnebørn. Av disse internater er der nå reist 3, og disse er blevne forbilleder for det skolehjem ved Namsos, som netop blev indviet samme dag, hr Qvigstad blev utnævnt til statsraad.

Som medarbeider i renbeitekommisjonen har han utarbeidet den historiske oversigt over disse beiteforhold i tidligere tider.

Hn har været medlem av Norsk finnemissions styre siden 1888 og har med stor offervillighet stillet sin kyndighet til tjeneste for denne sak. Han har utgit et litet skrift: "Historisk oversit over oplysningsarbeidet blandt finnerne", som jeg indstændig vil opfordre missionsvennerne at læse. Det er det greieste og paalideligste vi har om den sak,

Nordmænds og finners indbyrdes forhold vil i den nærmeste fremtid komme paa bane og da kan finnerne glæde sig over, at de nu har faat en kyndig talsmand i Kongens raad.

Vi vil med mange andre ønske den nye statsraad Guds velsignelse til det ansvarsfulle arbeide, skriver Lappenes Ven.Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4