In English

Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Edvard Masoni:

Svar paa tiltale

Edvard Masoni og kullet hans på misjonsskolen i Stavanger, fotografert i 1896. Masoni foran litt til høyre i bildet.
(Foto: Misjonsarkivet)

Dette innlegget blei trykt i den norskspråklige sameavisa Waren Sardne 20.01.1912.

Ole Edvard Nilsen (1870-1930), som omlag 1897 tok etternavnet Masoni, var same fra Rana, foreldra kom fra Arjeplog i Sverige. Han var utdanna fra Misjonsskolen i Stavanger og reiste i 1897 som misjonær til Kina for Det Norske Lutherske Kinamisjonsforbund. Der grunnla han en misjonsstasjon i Yunyang. I 1902 gikk han ut av Kinamisjonsforbundet. Seinere utdanna han seg til lege i USA og arbeida som lege og misjonær i Kina. På 1920-talet var han forkynner på Vestlandet og de siste åra bodde han i Åkre i Sunnhordland, der han er gravlagt.

Masoni var aktiv i samisk organisasjonsarbeid på 1910-talet. I 1911 reiste han sammen med Elsa Laula Renberg rundt i Nord-Norge for å organisere samer. Masoni skreiv ei rekke artikler i Waren Sardne

Edvard Masonis gravstein på Åkra kyrkjegard, Kvinnherad i Hordaland.
(Foto: Sunniva Skålnes)

Presten G. Tandberg oplyser i «Finnernes Ven» («Lappernes Ven») nr. 22 for 1911, at «Waren Sardne» siden august for en betragtelig del har levet paa ham. Muligens presten finder sig at være baade tyk og fet: men det vilde allikevel bli sveltihjel for «W.S.» hvis ikke andre fødeemner end presten G. Tandberg stod til raadighet.

Presten har sig selv at takke for, at hans sande sind og væsen kommer i dagens lys. Han har ingensomhelst grund til at være rykende rasende paa «Waren Sardne» og la sin ilterhet gaa utover uskyldige folk. Ingen kan undres paa, at folk som altid blir nedrakket, vil engang hæve sin røst imot saadan skammelig og ugudelig fremgangsmaate. Som man reder sin seng faar man ligge, er et gammelt og sandt ord.

Naar presten saa uforbeholdent uttaler, at det «virkelig er for stor en ære» for ham at bli malt med de farver, som han selv, har sørget for, burde han ikke fegte om sig med ubeherskede ord og klandre «Waren Sardne». Han burde takke og være vel tilfreds. Men saken er nok den, at han føler sig sat i gapstokken, som han selv har reist med sine egne hænder. Og nu kjæmper han fortvilelsens kamp for at komme ut av klemmen.

Presten kunde gjerne la være at sminke sit ansigt med at skrive om sine «kjære finner». Der er ikke mange finner som ønsker hans kjærtegn. Ved forskjellige anledninger har han søkt efter sand, der kunde kastes paa finnerne. Saa med rette kan han ligne sig selv med «en hane, der søker efter korn». Finnerne vil ikke mere end andre folk sluke hvadsomhelst. Dette kan ingen med vet og forstand undres paa. De vil baade ha fred og gi fred. De vi! ikke nedrakke nogen, men vil heller ikke bli nedrakket av nogen. Frækheten kan gaa langt i vore dage. Man kvir sig ikke for at retfærdiggjøre sin lumpne adfærd med at dadle andre. Presten Tandberg «anser det for haapløst at indlate sig med «Waren Sardne» i en saklig forhandling.» Og det er ikke underlig. For prestens saklige side synes at være hans egen snævre synskreds. Kun hans egne paastande er den saklige grund, han finder mening i.

Hr. Tandberg sier: Jeg tar ikke et ord tilbake av det jeg har skrevet. Det er skrevet utav selvsyn og egen oplevelse, og enhver finn og andre som kjender min sterke og oprigtige interesse for finnerne og læser alt, hvad jeg har skrevet og ikke bare de godbiter, som «W. S.» serverer, maa forståa, at der bak mine ord intetsomhelst av ondsind ligger.»

En mand, som finder saa mange storheter i sig selv, kan selvfølgelig ikke være villig at ta livet av gamle Adam. Derfor kan intet ord tas tilbake. Selv om det skulde være tøis, saa faar ikke det hjælpe.

Det er ikke bare hr. Tandberg og hans likesindede, som kan skrive «utav selvsyn og egen oplevelse». Her er andre, som kan gjøre det samme. Og de har uten tvil likesaa sterk og opriktig interesse for finnerne som hr. Tandberg. Presten maa ikke indbilde sig, at han er den eneste, som kjender finnerne. Heller ikke er hr. Tandbergs skriverier om finnerne ukjendte saker. Prestens «interesse for finnerne» forekommer mig at være lik den interesse, som den gamle berømte hedning hadde for sin hund. Han blev berømt ved at hugge halen av hunden.

Finnerne er et gudfrygtig folk, som vil rette sig efter Herrens ord. Og hverken presten Tandberg eller nogen anden vil møte bebreidelser fra finnerne fordi synd og naade fremholdes efter Guds ord uten at gjøre skjel paa folk. Men finnerne vil protestere imot al nedrakning av det finske folk. De vil protestere i-mot den aand, som fremstiller finnerne som værre syndere end darroerne — nordmændene.

Efter prestens egne ord er hans «opgave at skrive for sine norskfødte landsmænd om finnerne og deres kaar». Vi andre trodde, det var hans opgave at være hyrde i den menighet, hvor han nu virker som prest. Vi trodde ikke, hans opgave som prest var at skrive misvisende stykker for sine stammefrænder om finnerne. Som prest maa han da ha arbeide nok med at føre sine menighetsmedlemmer til Gud i Kristus Jesus. Hvorfor bruke finnerne som springbræt?

Videre sier hr. Tandberg: «W. S.» skriverier er imidlertid ikke bare et personlig utfald mot undertegnede (og for en del pastor Otterbech), da vilde man kunne ta den med stor ro. Men det er i virkeligheten en aapen krigserklæring mot alt som heter finnemission i vort land. Dette er ikke sandt. Og presten faar selv svare for sine ord.

«Waren Sardne» har paatalt og gjendrevet presten Tandbergs farvelagte skildringer av finnerne og har forsvaret det mishandlede folk mot vedvarende forkleining. Bladet vil efter fattig leilighet støtte alt, som er sandt, rent og retfærdig. For at bruke prestens uttryk blir det da en «aapen krigserklæring mot alt som heter» usandhet, uretferdighet, livsløgn, men ikke mot noget arbeide, som «med ren hu» vil kalde mennesker til Jesus Kristus. Det bør alle retsindige mennesker være opmerksom paa. Presten burde ikke brændemærke sin samvittighet med at mistænkeliggjøre «Waren Sardne».

Hr. Tandberg oplyser nu, at finnerne «har for megen sund sans og for meget av religiøst liv til ikke at forstaa» at skille det egte og uegte. Men hvorfor har han da av al sin magt fremstillet finnerne for sine læsere som «lavere i alle ting» end nordmændene?

Nordmændene eller darroerne søker efter bedste evne at fabrikere finnerne til darroer. Dette kan ingen motbevise, hvor fræk han end maatte være. Og den saakaldte finnemission har uttalt sig i samklang med darrofiseringsarbeidet.

Dette er ingen presteskrøne, men en urokkelig kjendsgjerning. Og «Waren Sardne» slaar ikke sine læsere blaar i øinene ved at peke paa denne uhyggelige virkelighet. Men sandheten har altid været ond at høre.

Biskop Bøckman lægger ikke skjul paa darrofiseringen. I et foredrag om finnerne sier han saaledes: «Der arbeides jo som bekjent paa at fornorske vore finner, og det er et prisværdigt foretagende naar det tages med forstand, ti finnernes eneste redning er at gaa op i nordmændene. Finnerne kjæmper nok herimot av al kraft, der er som bekjendt blandt finnerne for tiden en reisning, for at bevare det finske sprog og finske eiendommeligheter, og det er et utslag herav, naar de i de senere aar har samlet sig om en av sine egne ved stortingsvalget. Det er dog kun et tidsspørsmaal naar finnerne helt er gaat op i det norske folk.» Der er ingen tvetydighet i dette sprok.

Men hr. Tandberg klager over, at «W. S.» «paa en uforsvarlig maate fører sine tilhørere bak lyset», naar sandheten kommer frem. At presten Tandberg og andre skriver nedsættende artikler om finnerne, er ikke galt, men at «W. S.» gjør opmerksom paa dette, er en stor misgjerning.

Disse folk, som har dannet det saakaldte «finnemissionsforbund», har sat en unødig sprængkile ind i «Norsk finnemission». «Finnemissionsforbundet» har visselig ikke meget syn for Luthers lære i ord og handling. Derfor har disse folk gjort aapent oprør mot den gamle «Norsk finnemission». Og nu vil de ikke gaa sammen med dem, som holder paa skriften. Men de vil bare føre krig og slaas med alle, som paataler deres usunde og ubibelske færd.

Det er hr. Tandberg selv, som «paa en uforsvarlig maate fører sine tilhørere bak lyset» naar han nu søker at indbilde folk, at han har ikke skrevet noget utilbørlig om finnerne, og at «finnemissionsforbundet» bør møte tillid og agtelse. Hans naragtige sprel er dømt av sig selv. Tilslut denne bemerkning: «Waren Sardne» er et finsk eller samisk blad og arbeider for det hele finske folks vel og ikke som presten Tandberg paastaar bare for «grænsefinnerne» i Trondhjems stift og for en del Nordlands amt.

Hr. Tandberg oplyser, at hverken han eller presten Otterbech er kjendt i nævnte trakter. Men de har dog allikevel git det utseende av, at de kjendte nærsagt hvereneste fin. Prestemanden vil nu smigre finnerne sydpaa med, at de muligens «staar høiere» end finnerne nordpaa i Tromsø og særlig i Finmarken. Men denne smiger faar gaa tilbake. Finnerne sydpaa tar ikke imot den.

Finnerne er ikke hedninger og hylder saaledes ikke kastevæsen. Finnerne i Trondhjems stift og Nordlands amt føler sig ikke hævet over sine brødre i Finmarken. Finnerne nordpaa staar fuldt ut paa høide med finnerne sydpaa.

Hr. Tandberg og hans staldbror hr. Otterbech har al grund til at rødme over sin optræden. Og disse herrer bør først dra bjælken ut av sin egen ætgrens øie, og da kan de dra splinten ut av finnernes øie.

Edvard Masoni.


Samisk skolehistorie 4