Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Avskrift av parole fra hjemmefronten 1944, "Lovboka"

Dette er Hjemmefrontens oppfordring til norske lærere om hvordan de skal oppføre seg overfor forsøka på å nazifisere skolen.

Dokumentet har vi funnet i arkivet til Kirke- og undervisningsdepartementet, Riksarkivet.

1. Norges Lærersamband.
Ingen må ha noe med Norges Lærersamband å gjøre. Krav om erklæringer avvises. Kontingent betales ikke. Trekkes kontingenten i lønn, kvitteres a konto. Alle møter i Norges Lærersamband er blokert. Ingen må motta tillitshverv i Norges Lærersamband. Skolestyrere må ikke sende fortegnelse over skolens lærere til Norges Lærersamband. Alt som angår Norges Lærersamband er oss uvedkommende. Bladet "Den norske skole" returneres.

2. Undervisning, lærebøker,
Alle forsøk på NS propaganda i skolen avvises ved at en unnlater å etterkomme eventuell ordre, uansett fra hvem ordren kommer. Tilsendt propagandastoff legges til side. Ingen lærer må undervise etter NS lærebøker. En lar seg heller arrestere. Sørg for å ha beholdning av gamle lærebøker (spesielt katekisme og tyskbøker)

3. Blokade.
Alt arbeid etter avsatte og suspenderte lærere er blokert. En må heller ikke etterkomme en tvangsutskriving til disse poster. (Stillingene etter lærere som er forsvunnet og offiserene i Tyskland er ikke blokert. Selvsagt heller ikke poster etter avsatte NS lærere.

4, Ledige poster.
Ingen må søke faste stillinger, forfremmelser, konstitusjoner eller vikariater. Derimot må vikariater, og i folkeskolen også konstitusjoner, ordnes underhånden ved avtale mellom overlærer eller rektor og vikarene. Hvor skolelederne er NS eller stripet, vil saken måtte ordnes gjennom den lærer som skal ha permisjon eller annen pålitelig lærer. Kandidater må ikke levere inn søknad til skolestyre eller andre høyere instanser. Poster averteres ikke.

5. Møter og kurser.
Møter arrangert av NS myndighet er blokert. Folkeskolelærere i byene og lærerne i den høgre skole er ikke forpliktet til å gå på noen møte uansett hvem som innkaller. Folkeskolelærere på landet er ikke forpliktet til å gå på kombinerte møter med politisk program. Ingen må delta i noen slags kurser som NS myndigheter setter i gang. Gymnastikk- og idrettsstevner skal en sabotere. Finn helst en utveg til å unngå slike stevner. Idrettsmerker skal ikke taes.

6. Sensur.
Som alminnelig rettningslinje må gjelde at sensuren skjer i lovlige former etter gammelt reglement, og at den er upolitisk.

7. Skoleråd.
Alle skoleledere stiller seg lojale overfor sitt skoleråd, uansett om det ved ny forordning har fått makt til å avgjøre saken mot skolerådets flertall.

8. Skolestyreoppnevninger.
Ingen lærer må være ordinært eller rådgivende medlem av skolestyre o.l.

9. Kompetansen.
Ingen må adlyde ordre som kommer fra inkompetent hold. Dette er fastsatt ved lov og reglement hvem som er ens overordnede, og hvilke pålegg han kan gi. (Innenriksdepartementet er f.eks. ikke vår overordnede.)

10. Spørreskjemaer.
En besvarer ikke spørsmål fra noen myndighet som gjelder personlige eller politiske forhold og fyller heller ikke ut noe skjema som innehlder slike spørsmål.

11. Ungdomstjenesten.
Lærerne må støtte all motstand mot ungdomstjenesten. Foreldre må nekte sine barn å møte. Ingen skoleleder eller lærer leverer lister over elevene og deres adresse til bruk for ungdomstjenesten, uansett hvorfra ordren kommer. Foreldrene må nekte sine barn å møte, og lærerne må gjøre alt de kan for å støtte foreldrene i deres motstand.

12. Kampen mot A.T. og annen mobilisering.
Støtt Hjemmefronten i dens arbeid i kampen mot A.T., Nasjonal Arbeidsinnsats og annen mobilisering (registrering). Skolene må ikke utlevere elevfortegnelse til noen som helst myndighet som kan tenkes å ville bruke den for registreringen.

13. Loyalitet mot Hjemmefronten.
Skolefronten er upolitisk. Avvis politiske skriv. Vær loyal mot Hjemmefronten.

Studer denne lovbok. - Lær den. - Gjem den.Samisk skolehistorie 5