Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Finmarkslærer:

Fra Finmarken – Skoleskyss for lærere

I Norsk Skoletidende nr. 21-1907 har en "finmarkslærer" dette innlegget under tittelen "Fra Finmarken". Vi vet ikke mer om forfatteren enn at han var lærer i Finnmark.

Innlegget gir et inntrykk av problema for lærere med flere skolekretser. Skolestedene kunne ligge langt fra hverandre og ofte var båt eneste framkomstmiddel. Lærerne, som i regelen kom utafra, hadde gjerne ikke egen båt, og var avhengig av å bli skyssa. Som vist i innlegget var det strid om hvem som skulle dekke utgiftene til denne. Samtidig gir innlegget et bilde av avstanden mellom lærerne og lokalbefolkninga og lærerens syn på de sosiale og helsemessige forholda.

Ordningen med hensyn til lærerskydsen her i Finmarken har i de senere aar utviklet sig slik, at det paa sine steder er vanskelig at være lærer. Baade skydsfolk og lærer levde før i den tro, at naar skoleloven bestemmer, at en lærer skal ha fri skyds mellem sine kredse, naar skyds trænges, saa var det selvsagt, at han ogsaa maatte faa frit med sig det tøi, som han trængte, enten det nu var klær eller mat. Ikke saa nu længer. Det høie departement har gjort folk saa «oplyste» og «sagførermæssige», at de nu godt forstaar at skjelne mellem læreren og hans tøi. Ham tar de nok med; men tøiet – nei takk! Den ting er vi ikke pliktige at skydse; den faar du la bli hjemme.

Jeg kommer til at tænke paa, hvordan det vilde ha været, hvis jeg nu hadde været lærer paa det sted, hvor jeg virket for 10 aar siden. Et distrikt med milevis sjøvei mellem kredsene. Indbyggerne bestod av lapper, som næsten utelukkende bodde i torvgammer. Stak en hodet ind i gammene, møttes en av en saadan stank – kreaturene var ogsaa ofte under samme tak – at en snart maatte ut i frisk luft igjen. Det var ikke tale om at nyte noget hos folk eller bo hos dem.

Men det var ikke saa farligt likevel, for de huse, som skolen holdtes i, var da av tømmer. Der bodde jeg, spiste mit smørrebrød kokte min kaffe selv, naar jeg var færdig med skolen om eftermiddagene, og sov om natten i mine egne sengklær. Og jeg selv og folk tænkte ikke saa meget paa, at det skulde være anderledes. Det var ingen av skydsfolkene, som var saa klok, at de sa, naar de skulde skydse mig: «Dig selv tar vi med, men ikke maten og klærne», heller ikke nogen, som sa: «Du selv kan faa være med gratis; men maten og klærne maa du betale for». Men nu. Man holdt for en tid siden paa at lage det slik, at ikke engang læreren selv skulde faa fri skyds mellem kredsene. Det gik heldigvis ikke. Og jeg haaper, den tid aldrig oprinder, da en lærer skal være nødt til at betale av sin egen pung for at komme frem mellem sine kredse, paa samme tid som skolestyret har det i sin makt at bestemme, hvor ofte han skal reise mellem dem. For da tænker jeg, at de lærere, som virker paa de værste steder i Finmarken, ikke vilde føle sig videre lykkelige i sit kald.

Det kunde kanske ikke være av veien at «se i aanden» ind i en saadan tid. Det kan gjøres ved et eksempel fra det sted, hvor jeg nu virker. Skal i parentes bemerke, at skydsen her ydes saaledes, at kredsenes indvaanere skydser efter tur. Jeg maatte engang betale to personer 8 kr. tilsammen for at faa dem til at skydse mig og tøiet til næste kreds. Den tredje skydset gratis; for han var pliktig. Men hvis jeg hadde maattet leie ham ogsaa, vilde der sandsynligvis ha gaat 7 á 8 kr. De har vet paa at ta sig betalt for umaken, folk her, naar det gjælder en lærer. «Han har stor løn; han kan gjerne betale,» siger de. Og jeg tænker, der fmdes andre steder, hvor det muligens er likedan. Lat os saa gaa ut fra, at en lærer har 40 ukers skole for aaret. Saa bestemmer skolestyret, at han skal reise ofte mellem sine kredse, fordi skolen trives bedst, naar børnene ikke har lang fritid mellem hver tur. Skydsen betaler jo læreren. Den kommer ikke kommunen ved, Han faar bli 2 uker ad gangen i hver kreds - jeg kan nemlig ikke tænke mig til en kortere tid, endda skolestyret selvfølgelig har det i sin makt at sætte tiden til 1 uke, ja endda mindre. Regn saa ut, hvad det blir i skydsutgifter for læreren hvert aar. Ja, lat os si 8 kr. x 20 = 160 kr. En pen skat attaat herredsskatten og statsskatten. Nei, jeg tror ikke, nogen lærer ønsker en saadan tid.

Derfor vender jeg mig bort fra den og tar den nu bestaaende ordning for mig. Men først maa jeg faa lov at si, at hvis en skal være lærer i Finmarken, maa en nok være beredt paa «at føre egen husholdning.» For du kan komme i et distrikt, hvor du ikke kan gaa i kost hos nogen av den simple grund, at ingen vil holde kost. Og det kan ogsaa hænde, at hvis du efter lang «dividering» endelig faar løfte om kost, og den saa præsenteres for dig, blir du mæt av den bare ved at se den og kjende lukten av den. Og lægger du dig til at sove om aftenen f. eks. i en skindfeld, hvilket plagg ikke er saa ganske ualmindelig her, kan det nok hænde, at du vaakner om natten med følelse av, at du ikke er alene i sengen. Du faar nok et «levende indtryk» av dikterens ord: «Ak, hvor bide kunde de hunde» o.s.v Jeg taler av en smule personlig erfaring. Du maa nok ha egen kost og egne klær med, naar du reiser. Det er bedst.

Men nu har som bekjendt departementet uttalt, at matvarer, som en lærer trænger at ha med, ikke er gjenstand for fri skyds. Dermed er selvfølgelig sagt, at skydsfolkene ikke behøver at bry sig det ringeste om dem, og at de ikke er nødt til at ta dem med for betaling engang. Men naar læreren ikke kan faa med matvarerne, som jo efter omstændigheterne er det nødvendigste av alt, saa kan han vist heller ikke gjøre krav paa at faa med ting, som er mindre vigtige. Det synes at være en selvsagt ting. Skydsen behøver ikke at bry sig om andet end den nakne mand. Departementets uttalelse synes derfor at være urimelig. Og hvis skoleloven indeholder den mening, er det visselig paakrævet, at den forandres. For da er den urimelig. Den paafører de lærere, som den rammer, forholdsvis større utgifter end nogen anden i kredsen og sætter dem i en saadan stilling, at de let kan komme i knipe. Og den rammer haardest de lærere, som virker paa de værste steder og ofte er daarligst stillede i økonomisk henseende. Jeg skal søke at vise dette.

Det har, saavidt jeg vet, været almindelig praksis til denne tid i Tromsø og Finmarkens amter, at en lærer har faat med sig gratis en liten forsyning av det, som han har trængt i den kreds, hvortil han har flyttet for at skole. Man har hat den opfatning, at denne gratis skyds har været i overensstemmelse med loven. Nu, da loven er fortolket saa ugunstig for læreren, er kreds og kommune i sin gode ret, naar de begynder at «tappe» av hans forholdsvis magre indtægter saa meget som mulig. Og der er god anledning til det. En lærer kommer til et distrikt, hvor der er lang sjøvei mellem kredsene. Skyds maa han ha, kost ogsaa med. Men baat har han ikke. Saa maa han se efter, om pungen er dyp, naar han skal til næste kreds. Og det kan gaa ofte paa. Men værst blir det, naar turen til at skydse kommer til ham selv, fordi han er indvaaner av kredsen. Da maa han først leie sig baat, dernæst istedenfor ham selv en mand, som kan ro baaten tilbake, fordi læreren selv ikke kan være med, og endelig maa han betale ekstra for den skarve kosten, som han maa ha med, og som han selv skydser.

Er ikke dette urimelig, og er det ikke at lægge forholdsvis tyngre byrde paa ham end paa andre? Likere blir det ikke, om skydsen ordnes i overensstemmelse med lovens § 40. For ogsaa da maa han betale; først den vanlige skyds i form av skat og dernæst ekstra for det private tøi, som han maa ha med sig.

Jeg kommer uvilkaarlig til at spørre: Var det virkelig slik, de mente det skulde være, de, som laget skolelovens § 39 og bestemte: «Udgifterne ved -- lærernes reise,hvor saadan paakræves, udredes af kredsen».

Men om nu læreren finder sig i alt dette, saa er gjenvordigheterne ikke dermed endt. Skydsfolkene kan si som saa: «Vi tar ikke under nogen omstændighet dit private tøi med; for vi er ikke pliktige, selv om du betaler». Det kan nemlig være med hensigt, de siger saa for at slippe fra skydsen. For de vet, at læreren maa til næste kreds, og at han maa ha tøi — mat — med sig.

Saa maa han faa en skyds, som er villig til at ta med ogsaa hans matvarer — leie den naturligvis for sine egne penge. Men hvis han nu ikke kan faa en saadan skyds? Vrangheten kan nemlig være grænseløs, naar anledningen dertil er given. Hvad skal han saa gjøre? Ja, jeg vet ikke; for vi er da kommen op i umulige forhold. Men slike forhold kan man komme i oppe i Finmarken.

Nei, der maa visselig en forandring til i skydsspørgsmaalet. En lærer, som er en saa inderlig avhængig tjener i kommunen, at han efter dens bestemmelse uten indsigelse maa reise, hvorhen han faar ordre, maa visselig være berettiget til at kræve, at utgifterne til de reiser, han saaledes maa gjøre, utredes av andre end ham selv, hvad enten han nu maatte trænge at ha mat eller klær med sig. Jeg tror, her er noget at rette paa for dem, som har makt og myndighet.

Den 10-4-1907.

Finmarkslærer.

Kommentar fra redaksjonen i Norsk Skoletidende

Den ærede indsender skildrer her forhold, som kræver alvorlig opmerksomhed. Hvis disse ting ikke snarest mulig rettes og reguleres, kan det blive en ligefrem fare for skolen. Vi skulde tillade os at henstille til hr. skoledirektør Thomassen som den, der er bedst kjendt med disse forhold, at tage under overveielse, hvad der helst burde gjøres og bringes i forslag for at faa vanskelighederne fjernet. Kunde der findes en tilfredsstillende ordning for denne del af landet, vilde den antagelig være tjenlig ogsaa andensteds, ligesom vi tror, at spørgsmaalet hos ham vilde være i de bedste hænder.

Red.Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4