Tilleggsartikkel til boka Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Anders Larsen: Finnefondssøknad fra Kvalsund

Finnefondet I flere tiår på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet søkte så godt som alle lærere som hadde samiske og/eller kvenske elever om lønnstillegg av Finnefondet. Det gjorde også de lærerne som sjøl var motstandere av fornorskingspolitikken og Finnefondet. Et eksempel på det er Anders Larsen, som var lærer i Kvalsund kommune 1902-18 og redaktør av den samiskspråklige avisa Sagai Muittalægje 1904-11. I Statsarkivet i Tromsø har vi funnet Larsens søknad til Finnefondet av 1905. Det hører med til historia at som redaktør lå ofte Larsen i hard strid med den samme skoledirektøren som han her skriver "ærbødigst" til.

Hr. Skoledirektøren i Finmarkens Amt

Undertegnede tillater sig herved ærbødigst at andrage om at komme i betragtning ved uddeling av ordinært finnefondstillæg for indeværende skoleaar. I den anledning oplyses, at jeg er født 1870 og har virket hele tiden i blandede sprogdistrikter, derav 4 1/2 aar i Kvalsund kommune, hvor jeg ogsaa for tiden virker. Av 47 børn i mine kredse er 30 av finsk herkomst. I enkelte krædse er kun finske børn og skolearbeidet yderst tungvindt, men norsk læres efter haanden.

Næverfjord, 15.mai 1905.
Ærbødigst
A. Larsen

Ovenstaaende andragende tillader Skolestyret sig at anbefale til bedst mulig imødekommen.

Kvalsund Skolestyre, 17. mai 1905
Hammerfest
... (uleselig)
Formand


Samisk skolehistorie 3