Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Anton Schøning Johnson:

Fornorskningen i Finmarken

Drives den nu paa rette maate?

Anton Schøning Johnson
(Foto: Lebesby menighet)

Dette innlegget sto i Oslo-avisa Tidens Tegn 31.07.1918. Som forfatter er oppgitt "sogneprest A. Johnson, Kristiania", og at han hadde vært i Finnmark 7 år tidligere.

Anton Schøning Johnson, (1879-1930) var født i Trondheim, prest i Lebesby 1905-10, Hornindal i Sogn og Fjordane 1910-17 og i Oslo fra 1917.

Sogneprest Le Maire skriver: "Fornorskningen her i Finmarken bestaar ikke i nogetsomhelst andet end at staten paa best mulige maate søker at dra omsorg for at alle barn heroppe faar adgang til at søke skolen den lovbefalte tid" det vil si - som det fremgaar av sammenhengen - ved ordningen med skoleinternater.

Mads le Maire
(Foto: Sør-Varanger museum)

Johnson viser til et innlegg av "sogneprest Le Maire". Mads Le Maire var født i Oslo 1870, og var sogneprest i Sør-Varanger. Han var ordfører i Sør-Varanger 1911-16. Sogneprest i Hole i Buskerud 1918-24. Le Maire var en ivrig forsvarer av fornorskingspolitikken overfor samer og kvener. Han skreiv boka "Fra Sydvaranger" som blei utgitt av Sør-Varanger museum 1982.

Dette er fuldstændig misvisende. At internatordningenn under Finmarksforhold er den eneste tilfredsstillende anordning av skolen, derom kan der ikke herske tvil og derom staar der saavisst heller ingen strid. Heller ikke staar der nogen strid om hvorvidt finske barn skal tvinges til at lære norsk; finnerne selv indrømmer fullt berettigelsen og nødvendigheten herav. Den "fornorskning" soim har vakt slik voldsom opposisjon - ikke bare hos finnerne selv - bestaar i det nu gjældende princip at norsk skal være skolens eneste sprog, mens opposisjonen hevder at hvor finsk er barna naturlige talesprog bør finsk være det egentlige undervisningssprog, idetminste i læsefagene - altsaa nærmest religionen, og ihvertfald indtil barna har lært saameget norsk at de kan følge med i undervisning paa dette sprog med nogenlunde lethet. Det nugjeldende er at norsk er det eneste tilladte sprog, finsk maa kun benyttes til at oversætte enkelte gloser, ikke til sammenhengende tale; undtagelser herfra kan kun tillates av - saavidt erindres - departementet, hvad der for tiden av flere grunde praktisk talt vil si: tillates ikke. Rent fra skolens standpunkt set blir det altsaa et lignende spørsmaal som det man har hatt sydpaa om dialektens stilling i skolen, og det maa da indrømmes at være mildest talt inkonsekvent,, naar man sydpaa gjør alt for at lægge undervisningssproget saa nære som mulig optil barnas eget, mens man nordpaa gjør det motsatte, og det skjønt der dreier seg ikke om dialektforskjel, men om totalt forskjellige sprog. Ganske visst volder det mindre ulempe end man skulde tro, dette at elev og lærer ikke forstaar hverandre; før internaternes tid blev jo rigtignok skolen ofte den rene farse, men nu med længre undervisningstid og nøiere samvær, utrettes der utvilsomt en del, men dog, pædagogisk set kan der vel ingen tvil være om at dette ikke er videre ideelt og at det beste er at barna alt fra først av kan forstaa lærerens sprog.

Det som har virket bestemmende er naturligvis heller ikke hensynet til skolen men de nationale hensyn. Fra norsk synspunkt set bør jo naturligvis den finske nationalitet forsvinde og alle norske borgere føle seg som tilhørende norsk nationalitet; dette har man da ment lettest at opnaa overfor finnerne ved saaledes at ignorere deres sprog og særpreg. Det er ganske visst en ignorering, ikke egentlig undertrykkelse, men man kan dog forstaa at det paa finnerne virker som en saadan og at det netop reiser det beste i dem til strid for sin nationale eksistens. Naar hertil kommer denn saare aapenbare foragt hvormed finnerne betragtes - og ofte nok behandles - kan man ikke undres over at det for finnerne fortoner sig slik at hele den hardhændte fornorskningspolitik er et utslag av nordmandens foragt for finnen, en foragt som - foreløbig - kun kan gjengjældes med et hjertelig og bittert hat. Men det var vel ikke det som skulle opnaaes? Naturligvis kan der strides om de smaa nationaliteters ret, spørsmaalet fortoner sig forskjellig fra nationalistisk og fra liberalt synspunkt, og - endda mere - eftersom man selv i det givne tilfælde representerer den lille eller den store nation. Men et andet spørsmaal er: Er det klokt at skape fiender? Er det klokt særlig nu under saa kinkige forhold at drive en større del av befolkningen i et grænsedistrikt til at søge national støtte i nabolandet? Det som forlanges er ikke større indrømmelse end at finsk sprog skal behandles med samme hensyn som dialekt i skolen, med den indrømmelse kan man sandsynligvis endda vinde finnerne, men ganske visst, den maa ikke la vente for længe pa sig isaafald.

Jeg tror man maa indrømme at kravet er moderat; det gaar jo kun ut paa at finske barn skal undervises ut fra samme pædagogiske principer som de der er anerkjendt for norske barn, der bruker en fra skriftsprroget væsentligere avvikende dialekt; jeg tror videre det maa indrømmes at den nu fulgte kurs som sætter saken paa spidsen ikke er ufarlig - saameget mer som man neppe kan regne paa nogen særlig sterk nationalfølelse selv i store dele av den norsktalende befolkning: dels er nemlig en stor del av denne selv av blandet blod, dels er der andre forhold som virker, forhold som det kanskje her ikke er værdt at komme ind paa. Alt i min Finmarkstid - for omkring 7 aar siden - kunde dette gi sig rent forbløffende utslag endog hos folk som selv var indvandret sydfra, og jeg har grund til at tro at forholdet nu meget er forandret til det værre.

Men hvordan vil det gaa med fornorskningen hvis der først fires paa noget, maa man ikke paa trods av alt ut fra nationalt synspunkt holde fast? Det hævdes fra nu ledende hold, men er det ret? Enhver politik der føles som uretferdig skaper motstand, det faar man huske, og det har gaat slik her, der er skapt et nationalt finsk parti - det som i sin tid satte Saba paa stortinget - dets indflydelse er ikke liten og læser man "Sagas muittalægge" faar man et ganske levende indtryk av den aand som der raader. Finnerne (lapperne) var i sin tid nationalt sett helt ufarlige, nu er de det neppe længer, og de blir farlige hvis de drives helt over i alliancen med kvænerne (de indvandrede finlændere). Men i meget høi grad idetminste er dette resultat frembragt ved fornorskningspolitikken paa den maate den har været drevet. Finnerne selv ønsker naturligvis ingen egentlig fornorskning. De skjønner at de maa lære norsk sprog og norsk kultur, men tror at de under indflydelse fra denne vil kunne skape en relativt selvstendig finsk kultur. De nordmænd som støtter dem har vist for det meste liten tro herpaa, selv om de kanske oftest anser det for retferdigst og klokest - at la dem faa prøve. Den fornorskning, som de i almindelighed tror paa som nødvendig og uundgaaelig, menes at burde komme av sig selv ved den norske kulturs kraft.

Forskjellen i fornorskingspolitikken er altsaa nærmest den at oppositionen ikke anser skolen som det rette forum for en tvangsfornorskning; i skolen bør barna lære paa best mulig maate og idet der tages udelukkende pædagogiske hensyn, det som de har bruk for i livet - deriblandt norsk - ; selve fornorskningen derimot vil foregaa - som den ubestridelig hittil har foregaat der hvore den er gjennemført - ved at livet i handel og vandel tvinger dem til norsk sprog og norsk tænkesæt; i fiskevær og paa handelsplasser, i konkurranse og samarbeide med nordmænd, der blir finnen fornorsket, mens det er faafengt og uretfærdig at prøve det i skolestuen. Det hele spørsmaal er ganske visst værdt eftertanke, og det er for alvorlig nu til at feies tilside eller drukne i de rene personspørsmaal, slik som man har forsøkt.

A. Johnson


Samisk skolehistorie 4