Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Innberetning for Lakselv skoleinternat for året 1941/42

Denne innberetninga har vi funnet i arkivet til Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø. Den var ikke underskrevet, men ut fra innholdet virker det som den må være skrevet av daværende internatbestyrer.

Lakselv internatskole har også dette skoleåret vært opptatt av tropper fra Deutsche Wehrmacht. Tross alt hvad jeg har gjort, har jeg dog ikke kunnet få skolen frigitt. Vi har heller ikke kunnet finne brukelige lokaler i distriktet, så kretsen har vært så godt som uten skole i året. I Skoganvarre klarte vi å få til 8 vekers skole for denne krets i et elendig lite lappehus med grue.

Som det går fram av rapporten for 1940/41 holdt vi 10 vekers skole på Karenhaugen barakker ca. 17 km fra Lakselv. Etter at vi slutta skolen i slutten av juni md. 1941 lot jeg alt det innbo bli stående der oppe i barakkene. Det var tryggest der. Men så blev det gjort innbrudd i barakkene, og så kunne jeg ikke la sengeklærne og dekketøiet ligge der. Måtte leie kløvhest for å frakte ned det aller meste. Bare litt krustøi og senger står igjen. Denne kløvingen blev dessverre litt kostbar for oss.

Til regnskapet vil jeg anmerke at jeg fra skoledirektøren har mottat kr. 1600 til utv. panel samt maling av styrerboligen. Det har ikke vært mulig å oppdrive materialer, så reparasjonen er ikke blitt utført. Da jeg antok at det skulde spesielt regnskap for denne rep. har jeg ikke ført beløpet som inntekt i dette regnskap. Det er dog anmerket til obs.

Fra de sengeklær jeg oppdaget var fjernet fra kottene, fikk jeg refundert fra Deutsche Wehrmacht kr, 906,05. Heller ikke dette beløp er ført til inntekt i regnskapet av samme grunn, men er anmerket i regnskapsboken til obs.

Skole- og internatbygningen er veldig ramponert nå. All linoleum på gulvene er utslitt, gulvbordene oppfliset og opptråkket, så de ikke kan vaskes. Likeså er alle trappene så slitt at trinnene er gjennomsiktige! Det elektriske materiel er også meget beskadiget og forringet og lysmotoren er nå snart ferdig. Den er sprengt. Hydrofonanlegget1 i kjelleren er også så sprengt at det bare så vidt fungerer. Der tas jo vann til et par barakker, ortslassarettet, vannklosett, kjøkken m.v. så pumpen går så og si dag og natt.

Det meste av innboet er borte. På grun av forholdene har det av lett forståelige grunne ikke vært anledning for meg til å komme inn på alle kottene på kvisten, men jeg vet med sikkerhet at alt er fjernet. De sengeklær som ble tatt av et bestemt kompani, kunne jeg påføre dette kompani, og det blev betalt. Cfr. foregående bemerkning. Som før meldt er en 110 liters kobbertank fjernet, uten at det har vært meg mulig å få greie på hvem som har tatt den. Den store flaggstanga ved internatet er fjernet og satt opp ved kasino ca. 200 meter borte.

Den jordeiendom som var tillagt internatet og som bestyreren skulle dyrke opp, er nå helt bebygd med barakker. Gjerdstolpene er oppbrendt og all streng fjernet. Oppdyrkningen av denne eiendom har kostet meg kr. 2.875,- idet jeg så godt som bygget 25 dekar nytt land, Jordsmonet bestod bare av sand. Nå hadde jeg 25 dekar fin kunsteng og fikk år om annet 15 sekker poteter. Jeg har avkrevd rette vedk. erstatning, men er blit avvist med den begrunnelse: Jorda hører staten til, og for statseiendom betales intet. - Hvor skal jeg henvende meg for å få erstatning for alle mine utgifter med oppdyrkningen?

Forøvrig vet jeg intet og bemerke.

Lakselv den 11 aug. 1942.Samisk skolehistorie 5