Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Ingen studiefinansiering på 1930-tallet

Dette brevet er funnet i arkivet etter Skoledirektøren i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø. I kopien i arkivet er det ikke underskrevet, men trolig er forfatteren daværende skoledirektør Christen Brygfjeld.

Brevet viser hvor vanskelig det på den tida var å finansiere lærerutdanning eller annen utdanning utover folkeskolen. Fra nedlegginga av friplassene ved Tromsø lærerskole i 1904 og fram til opprettinga av Statens lånekasse for studerende ungdom i 1947 (Fra 1970 Statens lånekasse for utdanning) var de som ønska å ta videre utdanning avhengig av enten god familieøkonomi eller lån i private banker, noe som gjerne krevde at personer med god økonomi kausjonerte. Brevet viser også den negative og arrogante holdninga en potensiell lærerskoleelev blei møtt med av skoledirektøren. Vi har ikke funnet søknaden, og kjenner ikke søkerens bakgrunn, men ut fra adressa og at han spør om Finnefondet, kan man anta at søkeren hadde samisk bakgrunn, og slike søkere var uønska i skolen under Brygfjeld si tid som skoledirektør.

Når Skoledirektøren hevder at "det eksisterer ikke noe Finnefond", er det en sannhet med modifikasjoner. Formelt blei Finnefondet i 1921 erstatta med "Særbidrag til folkeskolen i Finnmark landdistrikter". Det var skoledirektøren som sjøl hadde tatt initiativ til denne navneendringa. Det synes som det da blei slutt på ordninga med at lærere individuelt søkte om lønnstillegg fra Finnefondet, men forøvrig fortsatte bevilgningene som før, og over ti år etter denne søknaden opererte "Særbidragskassereren" med et stempel der det sto: "Særbidragene (Finnefondet)". Særbidragene blei først avvikla rundt 1953.

Fra
Skoledirektøren i Finnmark
nr. 1716/1932

Herr Anton Moen,
Rafsbotn

Som svar på Deres brev av 29.f.mnd. hvori De spør om De kan få lån av Finnefondet til ophold på lærerskolen meddeles, at det eksisterer ikke noe Finnefond. Det som engang gikk under det navn var en særbidragspost på statsbudsjettet, hvorpå der blev gitt forskjellige bevilgninger til folkeskolen i Finnmark.

Der har engang vært bevilget av Stortinget friplasser til elever ved Tromsø lærerskole på betingelse av at de skulle ta tjeneste i Finnmark fylke i 5 år. Disse friplasser er ophevet. Der er ikke adgang til å låne ut av den bevilgning som er gitt til særbidraget.

Forsåvidt De ønsker å komme inn på lærerskolen, må De søke til sparebanker eller andre institusjoner som driver lånevirksomhet.

Finnmark skoledirektørkontor den 15. juli 1932.

Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4