Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

Knud Martin Ihle:

Lappiske og kvænske Lærebøger

Knud Martin Ihle i hans tid som sogneprest i Kistrand.
(Foto fra Kistrand kirkes prestegalleri, utlånt av Porsanger menighetskontor)

I 1880 hadde Stiftsdireksjonen i Tromsø [1] vedtatt en streng fornorskingsinstruks, som satte klare begrensinger på bruken av samisk og kvensk som hjelpespråk.
Instruksen falt ikke i god jord i mange «språkblandingsområder» og vi har mange eksempel på at skolestyrer og lærere forsøkte å tøye hjelpespråkbegrepet så langt som råd, og også stilte krav om lærebøker med samisk eller kvensk tekst ved sida av den norske.

Blant dem som reagerte var Knud Martin Ihle (1842–1917). Han var sogneprest i Kistrand (Porsanger) 1881–93 og seinere i Hyllestad i Sogn og Fjordane. Det er bevart flere dokumenter som viser at han talte den samiske og kvenske befolkningas sak både overfor lærerne i kommunen og overfor høyere myndigheter. I et brev til lærer P. Larsen i 1887 argumenterer han for bruk av dobbeltspråklige lærebøker, og skriver «Jeg skal minde om at Instruxen af 12de Oktober 1880 ikke maa gjennomføres med for stor Strenghed». Men på andre sida gir han den samme læreren attest til Finnefondet, der han bekrefter at denne læreren «altid bestræbe sig for at efterleve instruxen.»[2]
Brevet vi gjengir under her skreiv han til Kirke- og undervisningsdepartementet i 1891.

Fra Kistrand Skolestyre til Det Kongelige Kirkedepartement.

I Overensstemmelse med Kistrand Skolestyres Beslutning af 2den dennes i Henhold til den nye Skolelovs §73 tillader man sig herved at fremsætte følgende Forslag:

«Det lappiske og kvænske Sprog benyttes som Hjælpesprog ved Undervisningen i Folkeskolen inden Kistrands Skolekommune i den Udstrækning Skolestyret finder nødvendig for de lappiske og kvænske Børns frugtbare Tilegnelse af Undervisningsgjenstandene. Tillige anvendes Lærebøger med lappisk eller kvænsk Text ved Siden af den norske».

Det bemærkes, at Sagen har været behandlet i Kredsmøder i alle Skolekredse inden Kommunen, og samtlige disse Kredsmøder have med stor Enstemmighed fundet det nødvendigt, at det lappiske eller kvenske Sprog benyttes som Hjælpesprog i Skolen, samt at Lærebøger med dobbelt (norsk–lappisk eller kvænsk) Text anvendes.

Børselv skole 1866-1936
(Foto: Osvald Elvenes / Finmarksbiblioteket)

Kistrand Skolestyre 6te Januar 1891
Ærbødigst
K. M. Ihle
Formann

Skoleklasse fra Børselv.
(Foto Osvald Elvenes' samling / Finmarksbiblioteket)


[1] Stiftsdireksjonen var den tids kirkelige styringsorgan. Den besto av stiftsamtmannen og biskopen. I perioden 1861-89 deltok skoledirektøren i stiftsdireksjonen under behandling av skolesaker. Tromsø stiftsdireksjon omfatta i da hele Nord-Norge.
[2] Gjengitt etter Kaisa Maliniemi: Hva arkivene skjulte, s. 85.


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 5