Sámegillii

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Johannes Hidle:

Talemaalet i barneskolen

Sammenligning mellem landsmaalets og finskens stilling,

Johannes Hidle

Johannes Hidle på sine eldre dager
(Kilde: Finnøy. Gard og ætt IV)

Denne artikkelen blei offentliggjort i 1917 i boka Fornorskningen i Finmarken. Forfatteren Johannes Hidle redigerte denne boka sammen med Jens Otterbech.

Johannes Hidle (1879–1970) vokste opp på øya Nord-Hidle i Rogaland. Han gikk Volda lærarskule, lærerhøgskole i København og studerte teologi i Uppsala. Han var lærer ved flere skoler i Rogaland. I mange år var han medlem av hovedstyret i Finnemisjonsforbundet og ei tid ansatt der som sekretær og kasserer. Ei tid var han og forkynner. Seinere var han klokker på Nord-Hidle. Her samla han mye lokalhistorie og skreiv Kyrkja i Sjernarøy og Sjernarøy bygdebok.

Artikkelen er gjengitt på originalspråket. Her er brukt «lappisk» og «finsk» om samisk og «landsmaal» om nynorsk.

Den første skoledag er en merkedag i et barns liv. Før har det mer eller mindre levet hjemmets liv. Der har det faat sin undervisning, teoretisk og praktisk, og der har dets lille verden hat sit centrum.

Ved skolegangen aapnes kredsen for det, verden blir større, saasnart det flytter utenfor hjemmet med endel av sit liv og sin interesse.

Hvem husker ikke med hvilken forventning han første dag satte sin fot indenfor skolens dør? Hvad vilde skolen bringe?

Det tillidsfulde barn ventet sig noget godt og stort. Med store aapne øine saa det paa læreren, paa sine kammerater, paa skoleværelset og dets utstyr, og det spørsmaal laa saa tydelig derinde hos det: Hvad har du at fortælle mig? For alt det det ellers hadde møtt, hadde fortalt det noget, gjort det rikere.

Men som det kom ind i skolen og saa alt dette fremmede, blev det stille og høitidelig. Her var saa langt anderledes end hjemme, ikke bord og stoler som der, men pulter og kateter og meget andet underlig. Her var noget saa koldt og stivt: hver skulde sitte stille paa sin plads, ingen fortrolig springen fra den ene til den anden, som det var vant til hjemme, ikke engang snakke til hverandre maatte de. Nei dette var vist ikke hyggelig, her var trist. Og barnesjælen lukket sig inde, stængte godt for sig og lot blot et litet kikhul være aapent for at holde vakt.

Hvem kan uten at bli blot i sit sind tænke tilbake paa de første timer paa skolen og de stemninger det førte med sig? Og kan nogen se paa en barneflok som første gang kommer i skolen, uten at føle deres spænding og forundring?

Læreren som ser og læser i de smaa barneansigter, forstaar dem saa godt. Han ser hvorledes de lukker sig inde, og han vet at skal der bli samarbeide maa barnet aapne sig. Og uten samarbeide vil der ingen vekst bli for barnet. Skal barnesjælen vokse, maa lyset og varmen faa trænge ind til den.

Hvorledes skal læreren faa barnet til at aapne sig og vise fortrolighet? Han maa begynde at snakke med det om det som barnet har interesse for. Begyndte han at tale om det han som voksen er fyldt av eller fandt nyttig, f. eks. talte om nytten av skolegang, om hvor gavnlig det var at kunne regne godt, skrive pent o.l., saa hørte nok barnet paa ham, men det kunde ikke rigtig følge med i og interessere sig for dette endnu, — det skulde jo lære. Nei læreren tar saavidt mulig barnet paa det standpunkt det staar og prøver at snakke med det om kjendte, hjemlige ting. For skal noget løftes, maa det tas paa det sted hvor det staar.

En stor mand, er der uttalt, skal først vokse til han er et hode høiere end folket, men saa skal han bøie sig ned og løfte folket op til sig.

For barnet er læreren en stor mand. Og nu skal han gjøre den store mands gjerning: bøie sig ned og løfte dem op. Det nytter ikke for ham at sitte oppe i sin høide og si til dem: kom op til mig. For hvor er veien? Og veien er det læreren skal vise, han skal ta barnet ved haanden og føre det fremover. Hvad hjælper det barnene, hvad hjælper det et folk naar deres store mænd sitter der oppe i ensom storhet, saa der sies om dem: de var forut for sin tid, naar de ikke hjælper folket fremover? Det blir saa ufrugtbart.

Læreren maa stige ned til barnets standpunkt, vinde dets tillid og til en viss grad ogsaa dets fortrolighet.

Veien frem til dette, hvor er den? Først maa læreren finde den nøkkel som laaser ham ind i det lille barnehjerte, vinde dets interesse eller vække den. Skal det ske, maa han komme som en kjærlig ven.

Læreren vil snakke med barnet om noget det kjender, og han maa snakke saadan at barnet forstaar det og kjender det igjen. Har det da aapnet sig for læreren, kan han føre det fra det kjendte ind i det for barnet ukjendte; da er det ikke saa farlig: det vet veien tilbake til den trygge grund.

En voksen og et barn har ikke samme maate at uttrykke sig paa. Men de maa forstaa hverandre. Barnet maa forstaa læreren og læreren barnet. Barnets ordforraad er litet, lærerens større, derfor maa han finde de ord som ligger barnets hjemlige sprog nærmest for at bli forstaat.

Hvad blir følgen, hvis et barn ikke forstaar lærerens tale? Det lukker sig til. Det forstaar læreren har noget han sier, men det skjønner ingenting av det, og derfor blir det utenom det hele. Utviklingen et saadant barn skulde komme med i, faar det ikke tak i, det sitter igjen paa veikanten mens det store tog drar forbi. Er det at undres paa at et saadant barn blir mistroisk, indskrænket, fordummet? Hvor mange mennesker mon her er i vort land som i barndommen blev budt stene for brød og lider hele sit liv av det?

Nei barnet maa skjønne lærerens tale. Det er man enig om. Derfor sætter ogsaa skoleloven det op som et krav, at læreren saavidt mulig skal tale barnenes sprog saalangt han evner. Og læse- og lærebøker maa være skrevet i et sprog barnene har let for at fatte og med indhold som vækker barnets interesse.

Av den grund har man tillatt bruken av abc-boken paa landsmaal endog paa steder hvor det ikke er hovedmaal i skolen, fordi det ligger nærmere barnets eget maal. Og i land hvor der er altfor stor forskjel paa et sprogs skriftform og dets daglige uttale, ser man anbefalet en abc-bok helt efter barnets uttale og at de første skriveøvelser i morsmaal skal være helt dialekt og saa føre det videre frem til en normalform.

Over størstedelen av vort land brukes en dialekt som bryter mere eller mindre med skriftsproget. En tid blev det set som det ønskeligste at tale saa korrekt skriftsprog som mulig. Endnu kan man træffe enkelte ældre som er oplært i det, men saa stivt og høitidelig som det høres, kan man ikke undres paa at det ikke vandt tilslutning. Nu gjælder det mere at hver faar tale naturlig. Paa landsbygden faar barnene tale sin dialekt, og mange steder, hvor denne ligger nær landsmaalet, er landsmaalet tat som skriftsprog, og der blir fra myndigheternes side intet hinder lagt iveien for at dette kan ske, naar folk bare ønsker det. Der er endog bestemt i skoleloven at «ved den mundtlige undervisning bruker eleven sit eget talesprog, og læreren skal saavidt mulig tillempe det for ham naturlige talesprog efter dette.»

Landsmaalet er altsaa stillet frit, intet hindrer det fra lovens eller myndigheternes side at bli brukt i skolen.

Hvordan er saa den dialekt eller det sprog, som kaldes finsk, stillet i de skoler hvor finsktalende barn skal undervises? Venter man at finde fuld frihet for det ogsaa, tar man feil.

La os høre hvad instruksen til læreren om bruk av lappisk (finsk) og kvænsk som hjælpesprog sier.

§ l. Læreren i de distrikter, hvor lappisk og kvænsk er tillatt brukt som hjælpesprog ved undervisningen i folkeskolen, skal med yderste flid stræbe efter at utbrede kjendskap til det norske sprog og søke at fremme dets bruk i de kredser, hvori de virker.

§ 2. Samtlige lappiske og kvænske barn skal oplæres i at læse, tale og skriftlig anvende det norske sprog.

Undervisningen i norsk sker saavidt mulig paa grundlag av det i distriktet raadende norske talesprog; ved siden av at opøves i dette oplæres barnene efterhaanden tillike i at forstaa og skriftlig uttrykke sig i det norske boksprog.

§ 3. Skolens undervisning foregaar i det norske sprog. Det lappiske eller kvænske sprog brukes kun som hjælpemiddel til at forklare hvad der er uforstaaelig for barnene.

Ved benyttelse av lærebøker med dobbelt sprogtekst har læreren nøie at overholde denne regel; han bør derfor stadig holde barnene til at bruke den norske tekst og først da, naar denne er uforstaaelig for dem, ty til den lappiske eller kvænske.

Læreren maa under sin gjerning stedse ha for øie at ved skolens arbeide for utbredelse av kjendskap til det norske sprog søkes opnaadd at dette ialfald i den sidste del av barnenes skoletid udelukkende kan bli brukt ved undervisningen.

- - -

Som man ser er stillingen her en helt anden. Barnenes sprog for deres vedkommende som taler finsk, er helt forbudt. Læreren faar lov at bruke det som hjælpesprog og forklare hvad det norske ord betyr, men barnene skal snarest mulig læse og lære leksen paa norsk.

Situationen for myndigheterne er meget vanskelig, det skal villig indrømmes. Et litet folk med et sprog som brukes meget litet skriftlig, og hvis dette sprog skal opdrages maa utviklingen gaa gjennem norsk ser det ut for. Fra en side set har staten tat sig særlig av enkelte distrikter med spredt bebyggelse. Her er bygget skoleinternater, hvor barnene bor under skolegangen, og der er ansat særskilt skoledirektør for Finmarkens amt. Dette viser en god vilje.

Men fra den anden side set: Her kommer barn paa skolen, som litet har hørt norsk og endda mindre forstaar det og faar sig stukket en norsk bok i haanden. Norsk skal efter hvad sprogmænd sier, ligge længere fra finsk end f. eks. tysk fra norsk. Hvad vilde vore barn og vore forældre si, om folkeskolen sydpaa underviste bare paa tysk og med norsk som hjælpesprog til at forklare en enkelt eller nogen faa ganger, ordenes og meningernes betydning? Man husker at barn har vanskelig for at mindes meget med engang, og hvor let vil det ikke gaa at betydningen glemmes? Men selv om de husker betydningen av ordene, vil de kunne bære nogen følelse og stemning med sig, bringe bud til barnehjertet? Har vi hørt en som taler et sprog vi halvt eller gjerne mindre forstaar? Hvor meget av talen vil vi da kunne opfatte?

Intet under da at lærerne deroppe klager over, at de som har finsk til morsmaal, i undervisningen sitter likegyldige og uforstaaende, mens de som forstaar norsk godt, er levende interessert. Eller at elever som har gaat gjennem folkeskolen og lært sine bøker, sier; vi skjønte intet av det?

Hvad blir følgen av denne undervisning? Nogen faa med gode evner og anledning til at komme paa videregaaende skoler vil klare at lære norsk godt. Men de som ikke er saa heldig stillet vil først ingen utvikling faa paa folkeskolen og dernæst ingen anden skole. De vil da bli gaaende som uvidende og uinteresserte mennesker, en nok som staar utenfor den almindelige menneskelige dannelse, bli et lavere slags mennesker som ikke har agtelse for sig selv, ikke har agtelse av andre.

Er det værdig for os nordmænd at behandle finnerne saaledes?

Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4