Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 3. Davvi Girji 2009.

Ole Andersen:

Finnebarn

Denne artikkelen sto i boka Finnmarken for Kristus – En hilsen til finnemissionsvennerne, utgitt av Det norsk-lutherske finnemissionsforbund i 1915. Vi har så langt ingen opplysninger om forfatteren Ole Andersen, utover det som kommer fram i teksten.

Vi gjengir bildene fra boka. Det er ikke oppgitt hvem som har fotografert.

I denne artikkelen er det brukt «finner» i betydninga samer og «finsk» om samisk.

Naar jeg skal skrive litt om barn i Finmarken (finnebarn); maa jeg la mine tanker gaa tilbake til mit barndomshjem. Jeg mindes da bestandig den gamle lave tømmerhytten langt nord, hvor der bodde en enke efterlatt med 6 smaabarn — 5 piker og 1 gut, hvis far døde eller bortkom paa sjøen 14 dage før gutten fødtes. Denne kvinde som saa mange andre, visste hvad det vil si at være igjen med saa mange smaa. Men dog var hun en av de lykkelige mødre, idet salme 68,6 var hendes: «Faderløses fader og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.» Og hun blev ikke beskjæmmet, skjønt hendes tro blev prøvet mere end engang. Spørsmaalet blev ofte: Hvorledes skal hun nu kunne greie sig? Hendes eneste rigdom i verden var hendes friske mand i hans bedste aar, men havet maatte ha sit offer. Skulde fattigkassen undgaaes, maatte familien splittes. 2 av barnene maatte bortsættes som «pleiebarn» (for senere at tjene pleien igjen). Disses lod blev nedbrutt helse for fremtiden, de drages med sygdom den dag idag. Ældste datteren maatte nu være den som passet de yngre, mens moren maatte være borte at tjene til livsophold om dagene. Hun kunde om vaaren tjene 3 kr. pr. dag. Men arbeidet var ikke let. Hun var nemlig med at grave mak (lineagn) til fiskere, og den slags arbeide er ikke let. Om sommeren kunde hun gaa efter kreaturene til sæteren med «komsen» (gietka), hvor det mindste barn laa, paa ryggen. «Komsen» eller «gietka» som det heter paa finsk, er en slags seng for nyfødte barn; den bruktes meget før blandt finnerne, brukes fremdeles blandt fjeldfinnerne og er aldeles uundværlig for flyttefolk. Men morshjertet banket varmt for denne lille søn der var et minde efter den bortkomne far, som lukket sine øine i det kolde hav 1885 i april maaned.

Hun bar sin lille gut med glæde, skjønt hendes ryg blev bøiet under byrden og det haarde arbeide. Den gang hadde man ikke saa mange barmhjertighetsanstalter som nu, ei heller saa mange varmhjertede missionsvenner som tok sig av de fattige og hjælpeløse. Var hun skyldig til nogen, det maatte betales med rente istedetfor at eftergis. Næstekjærligheten var langt borte den gang — og broderkjærligheten ukjendt. Men Gud hadde dog ikke glemt hende og hendes smaa. Hendes mange bønner blev hørt, og med ihærdig arbeide og omsorg kom hun lykkelig gjennem alt.

Dog var det ikke værst for denne mor og hendes 6 smaa. Jeg har selv set mange flere i værre stillinger.

La os se bort til den lave torvgamme overføket av sne, saa man kun ser røken som trænger sig frem av jorden. Ja, — det er jo en fællesgamme (folk og kreaturer sammen). Vi gaar ind og møtes av røk, som gjør det vanskelig for os at skille folk og dyr ad. Barneskrik og lammeskrik fortæller os veien. Det er et nyfødt barn som ligger i sin syke mors favn; hendes leie er et torvgulv med ris til seng og madras og en gammel feld over.

Hvor gammel er dette lille? Like gammel som det lille lam som titter frem gjennem kasseaapningen, eller den kalven som staar i kassen. Det vil si med andre ord: beregn selv. Har jordmoren været her? Nei, her er for langt til jordmoren, og vi er gode jordmødre selv, lyder svaret.

— Der brukes sjelden jordmor blandt finnerne. Hver ældre finnekone «greier det godt». Barnet ser kjækt ut og moderen like lykkelig i sin risseng som sauen i baasen paa andre side av samme gamme. Gammene er ikke saa kolde, saa barnene lider netop ikke av kulde. Vi gaar rundt i den store fællesgamme, hvor lammene og barnene skriker av fuld hals, og gamle bedstemor eller bedstefar hoster omkap. Er de syke naar de har saadan hoste? — Aa, det er bare «brystsygdom»; men vi kalder det for tæring, som trives udmerket godt i de mørke, store fællesgammer. Vi synes synd paa de lidende gamle, men mest paa de smaa som skal nødes til at opvokse i slik en atmosfære. — De smaa, spæde planter maa smittes, og om ikke ret længe kan man finde de smaa lidende av en tærende sygdom. Dette tilfælde forekommer saa ofte blandt sjøfinner. Litt anderledes er det med fjeldfinnerne.

La os ta en tur til en fjeldby hvor vi finder telter. Dette liv minder os saa meget om den gamle pakts folk som bodde i telter. Her finder man de smaa telte staaende paa sneen, og op paa taket kan man se røken som stiger tilveirs.

I et saadant telt kan man finde en stor familie liketil spædbarn som er født i disse telte. Man kan finde barnet og moren liggende paa snegulv. Det lille er født i et saadant hus paa en kold vinternat kanske, og man skulde næsten tro at et saadant litet væsen maatte fryse ihjel, men nei. Renskind har en eiendommelig beskyttende evne. Og det viser sig som oftest at fjeldfinbarn er meget friskere og sundere end de som fødes i usunde gammer blandt sjøfinner.

Fjeldets sønner og døtre bærer bestandig friskere præg end sjøfinnerne. Mens sjøfinnerne maa opvokse under usunde forhold i fællesgammer, saa er fjeldfinnerne under friskere forhold omringet av fjeldets friske luft i sine telte. Vi forlater nu finnebarnets indtræden i verden under de forskjellige vanskelige forholde og betragter en stund dets opdragelse i hjemmet.

Som bekjendt er finnerne et meget religiøst folk, og det ligger saaledes paa en stor del av forældrene at opdra sine barn med kristelig opdragelse, særlig da naar barnene er smaa. Otte kan man se hvorledes moren sitter ved barnesengen og lærer sine smaa at be til Jesus, eller ligger paa knæ ved vuggen og synger en vuggesalme eller sang for sit lille barn. Men denne gode skik følges ikke altfor længe; naar barnet er blit større, vil det ofte glemmes, og barnet blir snart overlatt til sig selv, baade med matskikken og ellers. Mammas tid er altfor meget optat med andre gjøremaal. Barnet faar snart vokse vildt. Særlig fjeldfinbarn. De kan springe ut og ind og spise likegodt. Nogen fast spisetid praktiseres ikke hverken for voksne eller barn. Enhver kan spise naar de kjender sult, saa man kan se at der spises altid. Kokt mat brukes som oftest til kvelds.

Hjemmeundervisning av barn blir det mindre av, da de fleste er av den formening at dette er kun lærerens pligt og arbeide. Dog findes undtagelser her.

Skolen og sprogvanskeligheterne.

Som tænkelig møter finnebarnene mange vanskeligheter naar de skal begynde at gaa paa skolen, og en av de værste er vel sproget. Størsteparten av dem har sjelden hørt andet end sit morsmaal, naar de var hjemme, særlig da fjeldfinbarn, hvor der kun brukes finsk baade hjemme og ute. Men der forlanges at de maa greie at følge med i undervisningen selv om alt foregaar paa et for dem fremmed sprog. Og kundskapene som da erholdes, blir ogsaa derefter. Hvad kan man vel vente av de smaa? Der maa jo medgaa en tid før barnene kan lære saa meget norsk at de kan følge med i undervisningen i boklige fag. Jeg tror at barnene — de fleste da — trænger at gaa mange aar før de kan følge med i undervisningen og lære noget. De kan nok lære at læse norsk, men forstaa alt hvad de læser gjør de ikke. — Jeg hørte engang en opvakt 10-aars finnepike læse sin bibelhistorielekse paa norsk saa flytende som et norsk barn. Saa kom hun til ordet Gud. Jeg spurte hende om hun visste hvad det betydde paa hendes morsmaal. Efter lang betænkningstid svarte hun nei! Jeg maatte atter spørre hende, men hun svarte bestemt nei. Har du ikke faat forklaring paa dette ord i dit morsmaal? spurte jeg. Nei, lærerinden kan ikke finsk, svarte piken troskyldig. Nei, det er en ting at lære at læse et fremmed sprog, men det er værre at forstaa.

Den gamle undervisningsmaate var dog bedre. Da hadde man bøker med begge sprog — norsk og finsk. — Og det lille man da kunde, forstod man rigtig, men det er anderledes nu. Fornorskningstanken er skjøn, men den er vist tat litt forkjert. At finnerne maa lære norsk er en selvfølge. Men jeg tror det norske sprog blir altfor kostbart for manges vedkommende nu tildags. Og det viser sig ganske klart for manges vedkommende, at naar de har lært norsk saa nogenlunde, saa har de glemt sit eget morsmaal — ialfald at læse og skrive. — Jeg mener det er absolut et stort tap for en at miste sit eget morsmaal, hvor ringeagtet det end er. Det er tap av «nationalformue». Det hænder vel sjelden med de andre nationers folk. Om de studerer aldrig saa mange sprog, saa beholder de likevel sit eget morsmaal. Og den slags oplysningsarbeide bringer et menneske den motsatte vei — agterover istedetfor fremover, sænker istedetfor løfter.

Vor tids finske ungdom som nu har lært litt norsk, skjæmmes av sit morsmaal og av sin nation. Er det oplysning? Jeg ser det motsatte her. Den sande og sunde oplysning bringer vistnok et menneske til at elske sit eget morsmaal og folk mere. Og her møtes de to svære motsætninger: finnerne maa lære norsk og nordmænd finsk for at forkynde evangeliet blandt finnerne. Der lægges nu al vegt paa at finnerne skal glemme sit morsmaal.

En gammel finnekone besøkte engang sin lille gut paa skolen. Hun, som mor, talte selvfølgelig sit morsmaal til sin lille gut, som stod utenfor i fritimen. Læreren trampet i trappen og forbød moren at tale finsk til sin lille søn, som vistnok kun forstod sit morsmaal. Et barn kan ikke længer skrive et finsk brev til sin mor, han kan ikke skrive sit morsmaal, og moren kan ikke forstaa hans fremmede sprog. Et fremmed sprog er nyttig at lære, men det bør paa ingen maate fortrænge og dræpe morsmaalet og nationalfølelsen. Det bør man altid ha i erindring.

Naar man forbigaar sprogvanskeligheterne i vore skoler, saa maa det sies, at skoleforholdene er storartet forbedret nu, takket være de store skoleinternatene som er opsat for at fremme og lette skolegangen for barnene i Finmarken. Skoledirektør Thomassen har her utført et godt arbeide. Ikke alene det, at barnene faar det godt paa alle maater ved internatene, men de faar ogsaa anledning at komme mer ind i sproget, da de stadig omgaaes med Norske.

Det viser sig ofte at mange av finnebarnene har gode evner og kan erhverve sig gode kundskaper. I den senere tid er der mange som er blit lærere og har overtat lærerstillinger. Men mange gode evner maa begraves, da forældrene har liten sans for at gi sine barn anledning til at utdanne sig, samtidig som det ogsaa kommer av litet raad. Det gamle ordsprog benyttes endda, naar det gjælder oplysning for barnene: «Vi har maattet greie os med liten og ingen utdannelse, saa maa ogsaa vore barn greie sig.»

En stor fare for barnene i Finmarken er, at de i en meget tidlig alder blir tat til fiskeværene for at tjene, snart med ægning, snart med noget andet. Forholdene ved de fleste hjem kræver det. Og fiskeværlivet er ikke det bedste for barn, ti der samles alle slags folk, og deres slette liv sætter snart sit daarlige stempel paa barnene. De taper interessen for leksene og skolen og utvikles snart til at bli voksne. Hjemmet og skolen blir som oftest for trangt for dem, og det har farlige følger med sig for fremtiden. Det har man et klart bevis for fra de mange unge «mødre og fædre», som bringer til verden de ulykkelige smaa. Barnene utvikles snart paa den maaten til at bli voksne, og ungdommen kommer snart til at forføres av verdens barn.

Værst har de barn det, som fødes utenfor egteskap, de maa som oftest være far- og hjemløs. Hvor det kommer vel med at der findes barmhjertige mennesker, som tar sig av disse smaa som lider ondt. Her har barnehjemmene en stor opgave og er paa sin rette plads. Kan man faa barnene ret opdrat og faa dem bevaret fra denne farlige tidsaand som nu raader, saa faar ogsaa samfundet mennesker, som det vil ha hygge og glæde av, og da vil der ikke bli saa mange daarlige mennesker samfundet til byrde som det nu er. Barnehjemsarbeide burde saaledes være nr. 1 paa missionsprogrammet, dernæst ungdomsskolen og siden kunde der tænkes paa gamlehjemmene. Kan vi bare faa bevare barnene sunde og friske, da gaar det godt.

Lysere utsigter

Det arbeide som missionen har faat utført i Finmarken har bragt lyse utsigter med sig aar for aar. Søndagsskolearbeidet har faat en stor plads i barnenes hjerter, og menighetssøstrene har her en fremskutt plads og et stort virkefelt. Deres arbeide baade timelig og aandelig har baaret en velsignet frugt ogsaa blandt barnene, da barnenes sjælepleie har været svært forsømt i Finmarken hittil. Maatte Gud gi Finmarken mange helhjertede kvinder og mænd, hvis sjælsopgave var at bringe mange av Finmarkens forsømte smaa til bedre livsvilkaar og til et skjønnere maal!


Samisk skolehistorie 3