Tilleggsmateriale til boka Samisk skolehistorie 4. Davvi Girji 2010.

Nils Collett Vogt:

Ett sprog i Finmarken!

Nils Collett Vogt
(Tegning: Christian Krogh)

Nils Collett Vogt (1864-1937) var født i Oslo og bodde for det meste der, samt i Sverige og nedover det europeiske kontinentet. Han var i sin tid en av Norges mest kjente forfattere og han var leder for Den norske forfatterforening. Vogt ga ut ei rekke diktsamlinger, flere skuespill og andre skjønnlitterære bøker og erindringsbøker. Han kom fra et borgerlig miljø, men blei sosialist og skreiv sanger som har vært mye brukt i arbeiderbevegelsen.

Mindre kjent er ei lita bok han ga ut på Aschehoug forlag i 1918: Smaa breve fra Finmarken. Der forteller han fra ei reise han nettopp hadde gjort i Finnmark. Her har han i første rekke besøkt Pasvik. Der bodde opprinnelig østsamer (skoltesamer), men området blei etter hvert dominert av finske og norske innvandrere. men etter massiv innvandring var befolkninga i denne tida dominert av kvener og nordmenn. Vogt bygger ganske ensidig på opplysninger fra skoleledelse og annen øvrighet. På dette grunnlaget argumenterer han kraftig for fornorsking av både kvener og samer, og oppfordrer til å sette inn større krefter i arbeidet for å nå målet: «Ett sprog i Finmarken!»

Vi gjengir her hele kapittel 2 av boka. (I papirutgava er det bare med et utdrag på knapt halve kapitlet.) Alle uthevinger er forfatterens egne. Fotnotene er satt til av redaksjonen.

Kapittel 2

For godt og vel tyve aar siden hadde jeg anledning til at høre paa en samtale mellem stortingsmændene Ullmann og Wexelsen[1].

«Hvad det gjælder om for os», sa Wexelsen, «det er at bygge kirker og skoler langs grænsen mot Rusland. Kirker og gode, norske skoler vil danne et festningsverk, som er uindtagelig.»

Det var da ogsaa paa biskop Wexelsens initiativ og med kyndig bistand av skoledirektør Thomassen[2], at i løpet av de siste femten aar de saakaldte internater er blit oprettet rundt om i Finmarkens vide land. Det eneste, jeg har imot dem, er navnet. Hensigten med disse skoler, er jo dog at verge om norsk sprog; hvorfor da et fremmed lydende navn? Kostskoler klinger bedre.

Der gives nu i Finmarken omkring 11-12 «internater», og snart kommer flere til. Den gjerning, de siden 1903 har øvet her i grænsebygderne, er altfor litet kjendt og værdsat hos os sydpaa. Vi vet langt mer om Askovs folkehøiskole for eksempel og dens betydning for dansk kultur mot tysk fremtrængen end om vore egne folkeskolers kamp for norsk sprog og norske interesser under strenge, meget vanskeligere forhold. En forpost har vi heroppe at forsvare, og slaaende mangel paa nationalt omsyn er det, at det arbeide, som utføres, ikke i høiere grad kalder paa norske sind.

Fire og firti tusen indbyggere har Finmarken. Av disse er 9000 lapper, omtrent 4500 kvæner[3]. Nordmændene er altsaa i avgjort overvegt, og naar de allikevel ikke gjør sig kraftigere gjældende, er grunden den, at i regelen er de indflyttere, eller deres forældre eller bedsteforældre var indflyttere. Den norske befolkning i det nordligste Norge er for en stor del uten traditioner, rotløs, bevægelig, ikke hjemstavnsbunden. Efterhaanden mistet den forbindelsen med norsk kultur, et tap for os, som vi ikke minst har vore egne myndigheter at takke for. Disse har, som vi alle er vidende om, vanrøgtet Finmarken. Derav befolkningens minimale fædrelandskjærlighet. At vække denne, idet man gjør nordmænd, kvæner, lapper delagtig i norske kulturgoder, det er i korthet internaternes maal. Opgaven blir den at samle de tre nationaliteter under samme skoletak og for nordmænds vedkommende at knytte forbindelsen paany og holde den ved like. Samlingen sker og maa nødvendigvis ske gjennem norsk sprog frem til norsk kultur, en samling, som altsaa bevisst leder til fornorskning, dog uten tvang. Jeg gjentar det: Uten tvang.

«Skolekredsen», sier bestyreren av Strands internat[4], hr. Olai Bjørlykke, «er av omfang større end tredjeparten av hele Smaalenenes amt[5] med omkring 420 indbyggere. Den strækker sig fra syd til nord i en længde av 130 kilometer. Halvdelen av indbyggerne er kvæner, den anden halvdel nordmænd, væsentlig indflyttet fra Gudbrandsdalen og Østerdalen, en indflytning, som fandt sted i syttiaarene. Skolens elever er altsaa av blandet race. At opdra disse i norsk sprog og norske traditioner, det er det, vi vil. Her kommer børn til skolen, lad mig si halvparten, som ikke kan et norsk ord. Det gjælder nu gjennem anskuelsesundervisning at lære dem norske navn og uttryk for tingene, idet jeg dog lægger til, at utenfor undervisningen tillater vi eleverne i første og anden klasse frit at anvende sit kvænske morsmaal. Andet vilde være baade uretfærdig og ukjærlig. Jeg har den erfaring; at litt efter litt glir de over i norsk sprog, og i femte klasse er det utelukkende norsk, som barnene bruker mellem sig.

Skolen er «internatskole», det vil si, at skoleberettigede børn i kredsen, som bor mere end fire kilometer fra skolestedet, faar frit ophold ved skolen - mat, seng, tilsyn, pleie, vask, ved og undervisning. Tidligere klædte ogsaa skolen børnene op; i de senere aar er imidlertid velstanden øket saa pas, at det ikke længer er at anse for nødvendig.

Jeg la merke til, at i min første lærertid gik kvænske og norske børn hver for sig. De norske holdt sig for finere, gud bedre det, end dem med kvænsk blod i aarerne. Dertil kom, at kvænske børn gjerne var daarligere klædt end sine norske skolekammerater.

Det blev da skolens pligt at skape god kammerataand og efter evne utrydde spirerne til overmot. Jeg vover at si, at resultatet er blit et tilfredsstillende. I de sidste aar er de to nationaliteter uten indgripen fra vor side smeltet sammen. Nu hænder det aldrig mer, at en norsk gut skjælder sin kvænske kammerat ut for «kvænlugg» eller «kvæntamp», hvilket saa ofte var tilfældet før. Samme gode forstaaelse merkes ogsaa tydelig her i bygden mellem de voksne av de to nationaliteter.

Et vidnesbyrd om at norsk sprog har trængt seierrikt frem, er den omstændighet, at i 1911 kom til Langfjorddalens postaapneri otte eksemplarer av forskjellige aviser, derav fire eksemplarer i det kvænske sprog. Ved optælling i. mars 1918 viste det sig, at nu kom til bygden 211 aviser. Av dem tre i det kvænske sprog — jeg tilføier, at abonenterne samtidig holdt norske blade.

Et andel vidnesbyrd: De brever, som skrives her i bygden, blir nu utelukkende avfattet paa norsk.

Befolkningen behersker som regel begge sprog, Dog gives der undtagelser for den yngre generation. Vi har nu eksempler paa nordmænd her, som ikke taler eller forstaar kvænsk.

Hele tiden har vi hat jevn skolesøkning. Internatet blir set paa med velvilje overalt, av kvæner saavelsom av nordmænd. Alle vil de gjerne ha sine børn paa skolen. Det er gaat op for folk, at kundskap er magt, en forstaaelse, som er blit mer og mer levende aar for aar. Tidligere var der vel dem, som følte skolegangen som unødig byrde. De dage er for længe siden talte.

Strand

Strand internat var et av de første statsinternatene i Finnmark
(Foto: Bernt Thomassen / Ulf Jacobsens fotosamling)

Sandnes1911

På Sandnes skole i Sør-Varanger var det mange samiske elever. Bildet er tatt i 1911.
(Foto: Bernt Thomassen / Ulf Jacobsens fotosamling)

I 1911 var skolen tre-delt og omfattet omkring 50 skolesøkende børn. Nu er den fem-delt; i aar hadde vi alt i alt 73 elever. Undervisningstiden er utvidet til atten uker pr. barn.

Hvad evner angaar, vet jeg ikke at gjore nogen synderlig forskjel. I intellektuel henseende holder kvænbørn fuldt maal. Jeg har slet ikke noget indtryk av overlegenhet hos de norske, ja, jeg er kommet til, at kvænerne ikke alene staar paa høide med disse, men endog mangen gang overgaar dem i evnen til at tilegne sig, fremfor alt i tankens gløgghet.

Foruten mig er der ved skolen to lærerinder. Den ene har 18 ukers undervisningstid; den anden 36. Selv har jeg 36 uker. Desværre er den fuldstændige lærerpost ubesat. Jeg beklager dette dypt. Skjønt posten gjentagne gange er blit averteret ledig, har ingen kvalificeret lærer meldt sig.»

Hr. Bjørlykke slutter slik: «Naar fremgangen er saa lykkelig, skyldes det ikke minst de gode arbeidsvilkaar, som er blit skolens og norskhetens arbeidere til del heroppe ved grænsen. I første række nævner jeg da som dens utrettelige venner skoledirektør Thomassen, ingeniør Lillejord i hans egenskap av skolestyrets formand samt sognepræst le Maire.»

Jeg sitter i kveldsolen paa verandaen foran hr. Bjørlykkes lille hus, mens han fortæller mig alt dette. En seig vilje, et hærdet sind, som tør være sig sin gjerning bevisst, sit slitende liv heroppe i ødemarkerne, hvor det er langt mellem mand og mand og endda længer frem til det norske folks øre.

Nedenunder mig Langfjorden i gyldent, glitrende lys, kranset av hjerk og furu. Foran huset et engstykke, som alt er slaat. Høi paa hesjer. I sy skimter jeg de russiske, fjelde, og i sydvest bak aas randen blaaner Finland, det nye Finland, med ukjendte kræfter og ung ærgjerrighet.

Og her tillater jeg mig paa egen haand at stille en appel: Der ivres saa mangt om national reisning og nationale idealer. Ikke minst av lærerne. Er det alvor med al denne vilje til norskhet, saa lad den prøve heroppe, hvor tre nationaliteter brytes, paa grænse trakterne mellem Finland og Rusland, hvor det frem foralt gjælder at holde de nationale instinkter orden. Let nok at præke «norskhet» nede paa flatlandet i fete, brede bygder. Ikke stort at tap ved det. Heller da noget at vinde. Tyngre, men ogsaa stoltere at øve norsk gjerning i Finmarkens barske veir, utakket og ukjendt, her hvor der i hver bygd ropes høit efter unge lærerkræfter. Her, om nogen steder, er skolens sak norskhetens sak.

I sydvest Finland. Nu som ingensinde før ulmer den gamle drøm om et «Storfinland» paa den anden side av grænsen. At finlænderne ikke har noget imot at ta landet øst for Tana, er utvilsomt. For tyskerne, Finlands nuværende og efter al sandsynlighet dets fremtidige herrer, byr Varangerfjord indlysende fordele. Hvilke ypperlige ubaatshavne vilde de ikke her kunne skaffe sig! Vel sandt, at de hvites blodige herredømme har blandt norske kvæner vakt uvilje mot finske autoriteter, men at slutte sig til, at de er blit norske patrioter av den grund, vilde være barnslig. I Kristiania hadde jeg hørt ymte om seperatistiske tendenser hos kvænerne. Da jeg i Tromsø nævnte dette, blev jeg ledd ut. Det var de vanlige hovedstadssyner. Man lo høit. Skoledirektør Thomassen, en ubestridt autoritet, hvor det gjælder forhold i Finmarken, saa noget anderledes paa tingene. «Det er slet ikke noget at le av,» sa han. «Der er og har altid fra kvænsk side været idel skadefryd, naar det trak op til uveir for os nordmænd. Da der ifjor skulde bygges ny kirke i Kirkenæs, hørte jeg selv kvæner ytre, at kirkebygning her paa stedet kunde saamen nordmændene spare sig. Snart blev Kirkenæs og mere til russisk eller finsk. Og godt var det. I Rusland og Finland der hørte de hjemme.»

Barnesnak, som vel neppe er at ta for alvor. Ialfald har vi - det tør vel paastaaes - ingen svorne venner i kvænerne. Og ett kan vi være tryg paa: Naar krigen er slut, blir arbeidet med de finske stambaner i nord paabegyndt og gjennemført med øket kraft, ikke minst hvis tyskerne beholder magten der. Likesaa sikkert er det, at disse baner vil trække trafik, økonomiske og nationale interesser østover, hvad der selvsagt ikke blir til vor fordel. Vi er jo desværre ikke saa rappe paa det. Naar vi faar en Nordlandsbane, for ikke at tale om en Finmarksbane, er et spørsmaal i det glade lyseblaa.

Uten baner i Nordland og Finmarken vil disse landsdele bli skilt fra Norge. Finland, Rusland og Sverige erobrer dem - ialfald økonomisk.

Og en fjerdedel av lærerposterne i Finmarken er ikke besatte! Det er ikke mulig at faa dygtige lærere hitop. En fjerdedel av lærerposterne!

Og nu spør jeg: Er der ikke en eller anden ung satan av en lærer, som har mot paa at ta posten ved Strands internatskole, den, som har været averteret ledig saa mange ganger, uten at nogen har meldt sig?

Selvfølgelig er det ingen ønskepost. Klimaet er hvast heroppe. De fleste aar fryser potetgræsset. Det sikre er engbruket. Havren anvendes bare til grøntfor. I tidligere tider dyrkedes vel ogsaa bygg en smule, men ikke nu mere. Kaalrabi og næper er derimot saa temmelig aarsikre.

I slutten av september fryser jord og vand. Isløsningen foregaar i midten av juni. En kort sommer, som det gjælder at nytte. Til gjengjæld er den intens drivende. Sol nat og dag og en lugt av blomster som ingensteds: Gule smørblomster, røllik, baldersbraa, syre, linnea, finmarkspors, og frodigere vokser græsset, end jeg har set det sydpaa. I begyndelsen av september, naar endelig myggen er borte, kommer den sidste, gode tid. En farvepragt uten like. Myrerne blodrøde av dvergbjerk og lyng.

Saa sætter vinteren ind med nordveststorm og sne. En svart, lang nat. Ikke uvanlig, at man i januar og februar har over 50 gr. kulde. Som sagt: Ikke er det ønskeposter, de har at by heroppe . . .

Ett sprog i Finmarken! Det er maalet. I de sidste ti aar, og særlig da efter internaternes oprettelse, har fornorskningsarbeidet heroppe for alvor tat fart. Saa langt er man nu kommet, at de fleste av den yngre generation taler norsk med lethet, og gaar utviklingen i samme spor som hittil, vil inden tyve aar kanske maalet være naadd. Under disse forhold at ville indfore lappisk og kvænsk i norske skoler er intet andet end forloren sentimentalitet, opalet i feminine hjerner sydpaa.

En finmarking så til mig: De snakker sydpaa saa ivrig om manglende oplysning hos os. Det kunde være paa tide, at de snart skaffet sig litt oplysning om os.


[1] Vilhelm Andreas Wexelsen var kirke- og undervisningsminister da den strengeste fornorskingsplakaten blei vedtatt i 1898. Denne fikk derfor navn etter han og blei kalt «Wexelsen-plakaten». Seinere blei han biskop. (red.)
[2] Bernt Thomassen var Finnmarks første skoledirektør, 1902-20. (red.)
[3] Disse talla tilsier at samer og kvener til sammen utgjorde bare 30 % av befolkninga i Finnmark. Forfatteren oppgir ikke hvor han har talla fra, men som flere forskere har vist, har flere folketellinger blitt gjennomført på en slik måte at de har gitt alt for lave tall på samer og kvener. (red.)
[4] Strand internat i Sør-Varanger var den første statlige internatskole som blei bygd i Finnmark Den sto ferdig i 1904. Bygningen er nå del av Sør-Varanger museum. (red.)
[5] Smålenenes amt tilsvarer nåværende Østfold fylke. (red.)


Flere artikler fra Samisk skolehistorie 4