Sámegillii

Svein Lund:

Samisk skolehistorieforsking

Utgreiing for Samisk høgskole,

Publisert 04.03.2009, oppdatert 07.04.2011

Nedsnødd skole, utmarksskole eller gjenbruk av gammelt skoleutstyr? Guovdageaidnu 03.03.2009.
(Foto: Svein Lund)

Forord

Rektor ved Samisk høgskole har bede meg å skrive ei utgreiing om samisk skolehistorieforsking. Der skal det vere med bl.a. "Kva manglar? Kva skal ein legge vekt på? Kva kjelder finst? Korleis kan ein organisere?"[1] I dette skrivet forsøker eg å svare på desse spørsmåla. Eg vonar at dette kan vere eit nyttig grunnlag for vidare diskusjon og planlegging.

Grunnlaget mitt for å kunne skrive dette er arbeidet med boka Samisk skole eller Norsk Standard? og bokserien Samisk skolehistorie. Eg takkar alle som har bidratt til desse bøkene, dei har og bidratt til å legge grunnlaget for framtidig forsking på samisk skolehistorie. Denne utgreiinga vil uunngåelig bli prega av denne bakgrunnen, og av at eg reknar med å arbeide med dette vidare nokre år framover. Eg har derfor full forståing for det dersom nokon meiner eg er ein smule inhabil til å utgreie dette, så eg kan like godt seie det sjølv.

Takk til alle som har bidratt til dette skrivet med å svare på spørsmål og kome med innspel.

Innhald

Samandrag
1. Innleiing - Bakgrunnen for dette arbeidet
2. Kvifor er samisk skolehistorie så viktig?
3. Mål for forskingsprogram
4. Kva inneheld samisk skolehistorie?
5. Kva er gjort til no?
6. Kva arbeid er igang eller planlagt?
7. Kva fag og institusjonar gjeld eit slikt program?
8. Kva for kompetanse krevjast?
9. Finansiering av forskingsprogram
10. Organisering og inndeling
11. Tid og budsjett
Litteratur

Samandrag

I denne utgreiinga blir det foreslått å sette igang eit større forskingsprogram om samisk skolehistorie i Noreg, Sverige, Finland og Russland, i samarbeid mellom forskingsinstitusjonar i alle fire landa og med samordningsansvar hos Samisk høgskole.

Samandraget viser til dei nummererte kapitla i utgreiinga, slik at ein kan gå dit for å lese meir.

1. Denne utgreiinga er skrive på oppdrag frå Samisk høgskole. Bakgrunnen for arbeidet er prosjektet "Samisk skolehistorie" og kontakten som har vore mellom Samisk skolehistorie og Samisk høgskole om vidareføring av dette arbeidet.

2. Samisk skolehistorie er viktig både i eit historisk / samfunnsmessig og pedagogisk perspektiv.

3. Mål for forskingsprogrammet er å utvikle kunnskap og forståing av skolepolitikken som har vore ført overfor samane, striden om denne og den verknaden den har hatt for einskilde samar og for det samiske samfunnet. Forskinga bør gjelde både makro, mellom og mikro-nivå. Det er satt opp tre problemstillingar som bør vere sentrale i forskingsprogrammet:
- verknader av assimilasjonsprosessen
- skolen sine vilkår for bevaring og revitalisering av samisk språk og kultur
- likskapar og forskjellar i skolepolitikken mellom dei ulike landa
Resultata av forskingsprogrammet bør publiserast etterkvart i bøker, artiklar og på internett, på samisk, nasjonalspråk og internasjonale språk.
Programresultata bør utnyttast i arbeidet med å skape ein betre skole for samiske elevar.

4. Samisk skolehistorie kan inndelast etter tidsperioder / fasar, geografisk / språklig, skoleslag og fag, synsvinklar, vilkår og hjelpemiddel.

5. Ei (ufullstendig) kartlegging av kva som er gjort innafor samisk skolehistorieforsking, prosjektet Samisk skolehistorie og kor ein kan finne kjelder i arkiv, bibliotek og museum.

6. Ei kartlegging av kva relevant forskingsarbeid som er igang eller planlagt, planene til prosjektet Samisk skolehistorie og planer og idear innafor arkiv, bibliotek og museum

7. Ein oversikt over fagområde og institusjonar innafor høgare utdanning og forsking som kan vere aktuelle som deltakarar i eit program for samisk skolehistorieforsking

8. Kva for kompetanse krevjast? Ein oversikt over kompetanseområde som trengst i arbeidet med forskingsprogrammet: Dokumentasjons-, sak-, forskings-, språk- og formidlingskompetanse. Behov for kompetanseheving og korleis denne kan bli del av programmet. Ut frå dette ein oversikt over kor ein kan finne folk med saks- og forskingskompetanse. Kor ein kan finne informasjon om aktuelle forskingsmetodar og teoriar

9. Ein oversikt over moglege finansieringskjelder for forskingsprogram, internasjonalt, på nordisk og nasjonalt plan

10. Korleis kan forskingsprogrammet organiserast og inndelast slik at vi både får ei samordning og stor grad av sjølvstende for einskilde programdelar og prosjekt. Det er foreslått og skildra korleis ein kan dele inn i fem hovuddelar: Dokumentasjonsprosjekt, Arkivsøking, arkivering og digitalisering, Læremiddelhistorie, Forskingsprosjekt etter emne og Heilheitlig kronologisk skolehistorie. For dei einskilde programdelane er det forsøkt å seie noko om publisering, aktuelle deltakarar og finansiering. Deretter er det drøfta korleis ein kan samordne desse og organisere ei samla programleiing.

11. Til sist er det drøfta kva ein vil trenge pengar til, og kva vilkår som vil påverke tidsplan og prioritering.

1. Innleiing - Bakgrunnen for dette arbeidet

A. Samisk høgskole

Denne utgreiinga har ein dobbel bakgrunn. Den eine delen er undervisning, forsking og utgreiing ved Samisk høgskole frå starten i 1989. Her er gjennomført mye verdfull skoleforsking, blant anna i samband med evalueringa av det samiske læreplanverket av 1997. (Sjå oversikt over skoleforsking ved Samisk høgskole). Undervisninga og utviklingsarbeidet innafor blant anna tospråkligheitspedagogikk, læremiddelpedagogikk og fjernundervisning gir eit godt grunnlag for å forske på skoleutviklinga på desse områda.

To lærarar ved Samisk høgskole, Asta Balto og Aimo Aikio, har for ganske lenge sidan skrive korte hefte om samisk skolehistorie, og Anton Hoëm, professor 2 i pedagogikk ved Samisk høgskole, er blant dei som mest har forska på samiske skoleforhold i historisk perspektiv.

Likevel har enno ikkje Samisk høgskole som institusjon gjennomført noko forskingsprosjekt med samisk skolehistorie som hovudtema. Det kan vere mange årsaker til dette, blant dei liten kapasitet og avgrensa historiefaglig kompetanse. Når no høgskolen frå 2008 har tre tilsette med historie på master- eller doktorgradsnivå, er grunnlaget mye bedre enn tidligare.

B. Prosjektet Samisk skolehistorie

Den andre bakgrunnen er arbeidet som er gjort i prosjektet Samisk skolehistorie. Arbeidet starta hausten 2002, og i 2003 blei det oppretta ein redaksjonskomite i samarbeid med forlaget Davvi Girji. Med i redaksjonskomiteen har vore Siri Broch Johansen, Elfrid Boine og Svein Lund, frå 2006 også Siv Rasmussen. Planen var frå starten å samle informasjon om samisk skolehistorie og publisere ein bokserie som skulle ha to delar:
A. Forteljingar, artiklar og dokument som kunne vise samane sine skolerøynsler.
B. Ei samla kronologisk skolehistorie

Til no er resultatet at det er publisert 4 bøker og 22 avisartiklar. På internett er det i tillegg publisert litteraturliste og læremiddelliste, som begge er under stadig oppdatering. Bind 5 skal komme ut hausten 2011 og planen er å utgi 6 bøker om skolehistoria på norsk side.

Under arbeidet med dette har det blitt klart at emnet og oppgåvene er mye større enn det eit par personar kan nå over. Det er viktig å samle forteljingar og dokument, redigere og publisere desse, men det er ikkje nok for å forstå og forklare hovudlinjene i den samiske skolehistoria. Da trengst det meir systematisk arbeid, det trengst eit engasjement frå forskingsinstitusjonar.

Samisk skolehistorie gjeld samar i fire land, men dei bøkene i serien Samisk skolehistorie som er publisert til no gjeld bare historia på norsk side. Det er igang arbeid med å utvide til eit nordisk og all-samisk perspektiv.

C. Kontakt Samisk skolehistorie / Samisk høgskole

Forlaget Davvi Girji sende allereie i 2003 brev til forskingsinstitusjonar og inviterte til samarbeid om samisk skolehistorie. Eit par høgskolar ga pengestøtte og nokre få høgskolelærarar skreiv at dei ville skrive artiklar. (Pr. 14.02.2009 har enno ingen av dei levert noko.)

I 2004 ønska Samisk høgskole å delta i arbeidet med skolehistoria. Det blei da sendt ein søknad til Norges forskningsråd om finansiering til å fullføre Samisk skolehistorie 2. Ifølge søknaden skulle Nils Øivind Helander vere prosjektleiar og Svein Lund prosjektmedarbeidar. Søknaden blei avvist, bl.a. med argumentet at dette etter forskingsrådet si oppfatning var dokumentasjon, ikkje forsking. Da vi ikkje fikk pengar, blei heller ikkje Samisk høgskole med i dette arbeidet i den omgang. Året etter blei søknaden endra, blant anna blei det skilt mellom dokumentasjons- og forskingsdel og vist samanhengen mellom desse. Men denne gangen ønska ikkje høgskolen å sende søknaden, da det var svært lite pengar i denne utlysinga og ein hadde mange andre søknader.

Da desse søknadene blei skrive var planen for Samisk skolehistorie å gi ut 5 bind, av dei skulle 1.-3. bind vere forteljingar og artiklar, 4. bind gamle dokument og 5. bind kronologisk samisk skolehistorie i Noreg. I 2006 blei planen endra. På eine sida var det klart at ein trengte minst 5 bøker bare til forteljingar, artiklar og dokument. På andre sida såg redaksjonskomiteen at dei ikkje aleine kunne skrive den samla skolehistoriske delen, det måtte gjørast på grunnlag av forskingsarbeid. Derfor blei det prioritert å ta kontakt med forskingsinstitusjonar.

I november 2007 var det eit møte mellom representantar for Samisk skolehistorie (Svein Lund) og Samisk høgskole (Steinar Pedersen, Jelena Porsanger og Nils Øivind Helander). Der blei det blei semje om å planlegge eit forskingsprogram og søke pengar frå Forskingrådet. Likevel skjedde det ikkje så mye meir da, ettersom høgskolen i første omgang måtte prioritere andre forskingsprosjekt.

I februar 2008 arrangerte redaksjonskomiteen for Samisk skolehistorie i lag med Samisk høgskole eit ope seminar i Guovdageaidnu. Der presenterte redaksjonen arbeidet som var gjort og tankar om arbeidet vidare. Anton Hoëm la fram eigne røynsler med skoleforsking og representantar frå Tana fortalte om ideen om skolemuseum og dokumentasjonssenter i internatet i Vestertana.

Hausten 2008 var det igjen eit par møte mellom rektor og redaktør og ut frå det ba høgskolen underteikna om å lage denne utgreiinga. Etter at denne blei levert høgskolen har det ikkje skjedd så mye. På eine sida har Samisk høgskole hatt liten kapasitet til å sette igang nye større forskingsprosjekt ved sida av dei store prosjekta Ealát og Árbediehtu, og det har vore vanskelig å finne folk med kompetanse på dr.grads nivå til å leie det. På andre sida har underteikna hatt nok av arbeid med andre sider ved skolehistorieprosjektet, samt oppdrag for Samisk høgskole.

2. Kvifor er samisk skolehistorie så viktig?

A. Historisk / samfunnsmessig perspektiv

Den tradisjonelle opplæringa i samiske samfunn har foregått i familiar / siidaar, utan formell skoleorganisering, opplæringa har vore munnlig og praktisk. Det har aldri vore organisert noko formell skoleopplæring som samiske samfunn sjølv har hatt full styring med.

Det er dei norske, svenske, finske og russiske statane som har sett igang og gjennomført opplæring for samar, som har gitt samiske barn og ungdommar den kunnskapen og dei haldningane som dei etter styresmaktene sitt syn hadde behov for i samfunnet, eller som styresmaktene hadde interesse av at samane hadde. Men statane har aldri sjølve gjort noka evaluering av resultata av denne prosessen og heller ikkje engasjert forskarar for å gjøre ei slik evaluering.

Samane er eitt folk i fire land og samane sine skolerøynsler i eitt av landa er del av det samiske folket sine felles røynsler. Samisk historie i kvart av landa er ein del av den samla samiske historia. Derfor bør samisk skolehistorie, som ein sentral del av den samiske historia, skrivast som ei all-samisk historie.

Samisk skolehistorie er ein viktig del av skolehistoria i Noreg, Sverige, Finland og Russland, da denne viser at minoriteten i stor grad har fått opplæring under heilt andre vilkår enn det majoriteten har fått.

Skolerøynsler og utdanning som samar har fått, eller ikkje har fått, har forma livet deira, stillinga deira i arbeidslivet og identitetsutviklinga deira. Dette har påverka både det samiske samfunnet og forholdet mellom samane og majoritetsbefolkninga. Ein grundig dokumentasjon av denne historia og av verknadene av skolepolitikken er avgjørande i forhold til å avgjøre kva tiltak som bør gjørast for å reparere skadane, i den grad det er mogleg, og avgjøre i kva grad det bør bli gitt erstatning for den behandlinga elevar har fått i skole og internat.

Skolepolitikk og skolerøynsler er sentralt for å forstå samane si stilling i storsamfunnet. Korleis skolen har behandla samiske spørsmål har påverka og påverkar enno både storsamfunnet og ikkje-samane sitt syn på samar og samiske spørsmål og samar sitt syn på seg sjølve. Forståing og tolking av skolehistoria er også eit viktig grunnlag for dagens diskusjon om samiske rettar. Det blir argumentert med forskjellige oppfatningar av fornorskingshistoria, og diskusjonen er full av påstandar som ikkje har vitskapelig grunnlag.

Skolen har og generelt hatt stor betydning i samfunnsutviklinga og bygging og bevaring av lokalsamfunn.

B. Pedagogisk perspektiv

Frå samisk skolehistorie er det mulig å trekke ut verdfull informasjon om dei pedagogiske metodane som er brukt i opplæringa av samiske elevar. Det gjeld både opplæringsspråk, første og andrespråksopplæring og utvikling av tospråkligheit, skolen sitt innhald, som har endra seg mellom framandgjøring og identitetsutvikling, og pedagogiske metodar i samsvar med eller i motsetning til samisk barneoppsedings- og læringstradisjon. Desse røynslene er viktige både for utviklinga av skolen for samiske elevar, for andre minoritetar, for majoritetsbefolkninga og for urfolk i andre land.

3. Mål for forskingsprogram

Måla som er satt her, og planane som er foreslått for gjennomføring av dei, gjeld eit forskingsprogram som i prinsippet omfattar alle sider ved samisk skolehistorie. Hovudtanken er å få fram heilskapen i denne historia. Det kan innvendast at dette blir svært omfattande, men løysinga på dette bør ikkje vere å kutte ut verken land, skoleslag eller tidsperiodar, men heller å bruke meir tid og ressursar på oppgåva, og ta nokre delar av gongen.

Dette kapitlet tar opp dei generelle måla for eit forskingsprogram, for å gi ei retning for arbeidet. Meir konkretisering av måla kjem seinare i skrivet, særlig i kapittel 11.

A. Kunnskap og forståing

Målet for forskingsprogrammet skal vere å utvide kunnskapen og forståinga vår av spørsmål som:

Desse kunnskaps- og forståingsmåla vil vere vanskelig å måle direkte. Indikatorar på at måla er oppnådd vil derfor vere publisert materiale, formell kompetanseutvikling og i kva grad samisk skolehistorie blir undervisningsemne i skoleverket på alle plan.

Forsking på fleire nivå

Forskinga må ikkje avgrense seg til eitt nivå, men sjå skoleutviklinga i fleire perspektiv; internasjonale trender, nasjonal politikk, gjennomføring på fylkes-, kommune-, skole- og klassenivå, organisering av tiltak for å gjennomføre eller motvirke politikken, samt opplevingar og verknadar for den einskilde aktør (lærar, elev, osv.) Dette kan grovt delas i tre nivå[2]:
Makronivå: Statane sin skolepolitikk overfor samar og minoritetar (korleis denne har vore i forhold til generell skolepolitikk)
Mellomnivå: Praktiseringa av styresmaktene sin politikk på regionalt og lokalt nivå. Mobilisering blant samar i forhold til skolepolitikken, anna organisert påverknad på styresmaktene sin politikk.
Mikronivå: Personlige røynsler, samhandling, identitetsdanning

Sentrale problemstillingar

Grunnleggjande for alle delar av programmet vil vere å samle, skildre og analysere utviklinga av skoleverket for samar. I analysefasen bør ein legge vekt på tre sentrale spørsmål:
1. Kva verknader har assimilasjonsprosessen hatt på enkeltpersonar sin identitet, sjølvkjensle og haldningar, på den samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utviklinga i samiske og blanda busettingsområde og på samane si stilling i storsamfunnet?
2. I kva grad har skolen dei siste 20-30 åra gitt vilkår for å bevare og gjenopplive samisk språk og kultur?
3. Likskapar og forskjellar i skolepolitikken mellom dei ulike landa og kva konsekvensar det har fått.

B. Publisering

Resultata av forskinga skal publiserast slik at det blir lett tilgjengelig for alle. Publiseringa må tilpassast til forskjellige målgrupper og nivå, og også forskjellige språk, slik at det kan nå fram både til samar, majoritetsbefolkninga i dei fire landa og internasjonalt.

Publiseringa skal omfatte både personlige opplevingar, lokal historie, samla samandrag og konklusjonar, samt kjelder for vidare arbeid.

Forskingsprogrammet skal legge grunnlag for å publisere eit generelt samisk skolehistorieverk, som omfattar alle dei fire landa og samanliknar samane sine skolerøynsler i desse fire landa. Dette verket bør vere det fremste konkrete målet for forskingsprogrammet.

Vilkår for å skrive ei slik historie er at det finst god dokumentasjon frå kvart land og område. I den grad det manglar, skal det vere del av forskingsprogrammet å samle, redigere og utgi slik dokumentasjon.

Hovudpubliseringsmåtane bør vere som bøker, på internett og som artiklar, men ein kan og vurdere andre publiseringsmåtar, som f.eks. film, utstillingar, mm.

Resultat av forskingsprogrammet bør presenterast på seminar og konferansar, og tilbydast som kurs for lærarar og gjesteførelesingar i høgskolar og vidaregåande skolar.

Det bør vere eit mål at resultat av forskinga etter kvart blir innarbeida i lærebøker og undervisning i skoleverket på alle nivå og innafor forskjellige fag.

C. Mål å endre skolen?

Målet med forskinga er sjølvsagt at denne skal bli brukt i arbeidet med å skape ein bedre skole for samiske elevar - og at skolen skal gi bedre opplysning om samiske forhold til andre elevar. Ved å lære av fortida sine feil kan vi gi framtidige generasjonar ein skole som er bedre enn den som tidligare generasjonar har opplevd. Også det å trekke fram positive sider ved skolehistoria kan brukast til å spreie idear til god skoleutvikling. Framtidig skoleutvikling vil vere ein viktig drivkraft for mange av dei som deltar i programmet på forskjellig nivå. Derfor er det viktig at resultata av programmet blir presenterte slik at dei kan utnyttast i arbeidet med skoleutvikling.

Likevel vil eg spørre: Skal dette forskingsprogrammet lage konkrete forslag til kva som bør endrast og korleis? Etter mi meining nei. For det første vil utvalget av forskarar som vil arbeide med dette bli gjort ut frå andre kriterier enn dersom styresmaktene og/eller samiske organ skulle sette ned eit utval for å vurdere skolepolitikken. For det andre er forskingsprogrammet eit arbeid over mange år. Diskusjonane om korleis betre skoletilbodet kan ikkje vente til heile programmet er avslutta og forskarane har samla seg om ein konklusjon om kva som bør gjørast. Derimot bør forskingsresultata offentliggjørast undervegs etter kvart, slik at dei kan komme til nytte i den stadig løpande debatten om samisk opplæring.

D. Kva skal barnet heite?

Eit forskingsprogram bør ha eit namn. Namnet bør fortelje noko om kva forskinga gjeld, og skilje det klart ut frå andre aktivitetar slik at det ikkje er tvil om kva det er snakk om. Namnet bør og vere kort, det kan heller ha ei forklaring etterpå.

I dette arbeidet har eg vist til fleire relevante forskingsprogram som meir eller mindre gjeld samiske forhold, og som er aktuelt å samanlikne med. Tre av dei har veldig gode og korte namn; Fávllis, Sarvvis og Ealát, og prosjektpresentasjonen startar med å forklare ordet og kvifor det er vald. Dette er eksempel til etterfølging. Som eit negativt eksempel vil eg derimot nemne "Globaliseringsprogrammet", som etter mitt syn er lite eigna som namn på eit forskingsprogram.

Ut frå dette har eg forsøkt å finne eit namn som har med skolegangen for samar å gjøre. Namnet bør vere på samisk, det bør dekke emnet, og det bør helst vere eit opprinnelig samisk ord, ikkje eit låneord som "skuvla", "távval" eller "peanna". Det bør vere dekkjande for heile programmet og for forskjellige tidsepoker. Eg har da funne eit ord som eg syns eignar seg som programnamn: Čujonas. Det er nordsamisk for peikestokk, og er ei avleiing av čujuhit = å syne/vise. Peikestokken er ein reiskap som vel har vore i alle skolar til alle tider. Han var meint først og fremst som ein reiskap i undervisninga, med han skulle læraren, eller eleven som blei hørt på tavla, vise kva ein snakka om, f.eks. på kart eller på tavla. Men peikestokken blei og ofte brukt som eit middel til straff, og det er mange historier om elevar som har fått slått peikestokken over fingrane, blant anna fordi dei snakka eit forbode språk. Slik symboliserer peikestokken dei to sidene ved skolen for samiske elevar: opplæring og undertrykking.

Eg foreslår derfor at programmet heiter: Čujonas - Sámi skuvlahistorjádutkanprográmma / samisk skolehistorieforskingsprogram.

4. Kva inneheld samisk skolehistorie?

Samisk skolehistorie omfattar eit svært vidt område, både med omsyn til tid, stad, skoleslag og emne. Eg har her forsøkt å systematisere dei viktigaste hovudemna og stilt nokre spørsmål som kan vise korleis ein kan undersøke og samanlikne dei forskjellige delane av dei.

A. Etter tidsperioder / fasar

Vi kan grovt dele inn den samiske skolehistoria, i alle fall i nokre av landa, i fire fasar:

(Her kan ein spørre om revitaliseringsfasen er ein reell fase i praksis i skolen, eller mest ønsketenking. Eg meiner likevel det er relevant å ta med denne ut frå at kva som er det erklærte målet for samisk skolepolitikk i seinare år.) Kva har vore mål, middel og resultat i kvar fase?
Har alle landa hatt dei same fasane?
Har desse fasane vore i klare tidsperiodar, eller har fleire fasar vore samtidig?
Kva har i kvar fase vore dei viktigaste drivkreftene og motkreftene?
Kva har ført til at politikken har blitt endra frå fase til fase? (Samfunnsendringer, politisk påverknad, parti, samiske organisasjonar osv.)

B. Geografisk / språklig


Kva er felles, kva er særeige ved kvart område?
Har mangfaldet i Sápmi kome fram i læreplanar og læremiddel?

C. Skoleslag og fag


Utanom skolen:

D. Synsvinklar

I kva grad har det vore samarbeid og strid mellom folk og institusjonar med forskjellige perspektiv?
Kven har mest påverka og avgjort den skolepolitikken som har blitt satt ut i livet overfor samiske elevar?
Kva middel har dei brukt for å avgjøre / gjennomføre / motverke skolepolitikken?

E. Vilkår og hjelpemiddel

I kva grad har vilkår og hjelpemiddel stått i samsvar med styresmaktene sine vedtak og mål?

5. Kva er gjort til no?

A. Samisk skolehistorieforsking

Ingen forskingsinstitusjonar har til no hatt særlig ansvar for samisk skolehistorieforsking. Alt arbeid som er gjort har vore på initiativ av den einskilde forskar eller forfattar.

Det er få kjelder som har vore lett tilgjengelig. Det er gjort svært lite med all-samisk perspektiv. Det næraste er to små hefter med samanfatting av samisk skolehistorie (Asta Balto 1995, Aimo Aikio 1999).

Det er gitt ut tre relativt små bøker om norsk-samisk skolehistorie generelt, samt to enno mindre i Sverige. For Finland synest det ikkje å vere noko tilsvarande, eg har enno ikkje oversikt for Russland. Det er ikkje skreve noko samanlikning mellom skolepolitikken overfor samane i dei fire landa i lengre historisk perspektiv, men det er skrive ei bok som samanliknar samane sin skolesituasjon i Finland, Sverige og Noreg i nyare tid (Ulla Aikio-Puoskari 2001). Det er skrive nokre vitskapelige avhandlingar som behandlar avgrensa delar av denne historia.

Det er ikkje tidligare gjort noko samla bibliografisk arbeid på dette feltet, og derfor har det vore vanskelig å finne ut kva som er skrive.

Noreg

Generell litteratur om landet si samiske historie
Samisk skolehistorie er behandla i nokre bøker om generell samisk historie (bl.a. Gutorm Gjessing 1973, John Gustavsen 1989, Aage Solbakk 1996). Forfattarane har i liten grad sjølv gjort sjølvstendige undersøkingar i skolehistoria.

Generell litteratur om landet si skolehistorie
Nokre bøker om generell norsk skolehistorie fortel og om samiske skoleforhold spesielt, da gjerne særlig om misjonen, fornorskinga og prosessen da samisk igjen kom inn i skolen. (Liv Kari Tønnesen 1995, Tove Baune 1995/2007, Gro Hagemann 1992). Andre skolehistoriske bøker har svært lite eller ingenting om samiske forhold. Forfattarar som har behandla samiske forhold har i svært liten grad sjølve forska på disse spørsmåla.

Generell litteratur om landet si samiske skolehistorie
Det er utgitt tre bøker som har landsomfattande samisk skolehistorie som hovudemne og som omfattar heile perioden frå byrjinga av 1700-talet til slutten av 1900-talet (Eivind Bråstad Jensen 1991 og 2005, Svein Lund 2003).

Misjonsfasen
Denne tida er behandla i mange skrifter, bl.a. av Baard Tvete 1955 og Anton Hoëm 2007.

Assimilasjonsfasen
Det er skrive nokre bøker og hovudfagsoppgåver som særlig behandlar fornorskinga. Desse bøkene tar særlig opp forholda før 1940: (Baard Tvete 1955, Helge Dahl 1957, Anton Hoëm / Arild Tjeldvoll 1980, Regnor Jernsletten 1986, Bjørg Larsson 1989, Bente Martinussen 2004) Frå 1960-talet er det forska på opplæringsvilkåra for samiske elevar i samtida og nær fortid, særlig Anton Hoëm (1971, 1976), som viser forholda i dei siste tiåra av fornorskingsperioden.

Bevarings- og revitaliseringsfasen
Nokre bøker tar opp vilkåra for skoleutvikling i tida etter at fornorskingspolitikken offisielt er avskaffa (Asle Høgmo 1989, Einar Bergland 1999). Det er og skrive mye om skolereformene på 1990-talet (NSI 2000, Arild Røkeland 2000, Sissel Movik 2000, Lone Hegg 2000, Vuokko Hirvonen 2003, Svein Lund 2003).

Særskilte skolar eller skoleslag
Om dei samiske vidaregåande skolane er det skreve i skolane sine jubileumsskrift. (Kárášjohka 1994, Guovdageaidnu 2002). Om historia til samiske barnehagar finst det eitt hovudfagsarbeid og eitt doktorgradsarbeid (Marianne Storjord 2000, 2008). Frå sørsamisk område finst det tre arbeid som ser opplæringa i eit historisk perspektiv. (Bjørn Devik 1980, Berit Uhre 1984, Leif Elsvatn 2001).
Om Nesseby skolehistorie er det skrive ei stor bok, som og fortel mye om generell skolehistorie, særlig frå eldre tid. (Anton Hoëm 2007)

Sverige

Generell litteratur om landet si samiske historie
Det er skrive nokre bøker om svensk samisk historie generelt, der også skolehistorie er med. (Kajsa Larsen 1994, Per Guttorm Kvænangen 1996, Sunna Kuoljok 1998, Björn Forseth 2000)

Generell litteratur om landet si skolehistorie
Det fins eit fleirtal verk om svensk utdanningshistorie, både med kortare og lengre tidsperspektiv. (bl. a. G. Richardson 2004, P.-J. Ødman 2006) Desse har minimalt eller ingenting om samiske forhold. Om eldre tid kan ein finne noko i verket Svenska folkskolans historia, som kom i 5 bind i tida 1940-50.

Generell litteratur om landet si samiske skolehistorie
Det er skrive to små hefte eller bøker om svensk samisk skolehistorie: (Carl-Henry Johansson 1986, Henning Johansson,1977).

Misjonsfasen
I Sverige er det skrive ganske mye om eldre samisk skolehistorie. Umeå universitet har utgitt mange skrifter i serien Scriptum, om forskjellige skolar og tidsperiodar (bl.a. av Sölve Anderzén, Sten Henrysson, Carl-Henry Johansson og Daniel Lindmark).

Assimilasjonsfasen
Sten Henrysson (1992, 1993) har skrive analyser av nomadskolereformene i denne perioden. Ellacarin Blind har samla ein del materiale frå nomadskolar, men dette er enno i liten grad publisert. Det er skrive mest om nomadskolar / sameskolar, ikkje om samar som har gått i vanlig svensk skole.

Bevarings- og revitaliseringsfasen
Det er ikkje skrive noko oversiktsverk over stoda i svensk samisk skole etter at nomadskolane blei omdanna til sameskolar og samisk igjen blei undervisningsemne og delvis undervisningsspråk. Noko kan vere å finne i Elisabeth Utsi Gaup 2006 og Asta Balto 2007.

Om særskilte skolar eller skoleslag
Det er skrive ganske mange artiklar om Samernas folkhögskola/utbildningscentrum og ei bok om skolens rektor 1947-72 (Nordrå/Olsson 2004).

Dei fleste som har skrive om skolestoda for svenske samar er svenske forskarar. Samar har sjølv skrive nokså lite, det er nokre som har skrive artiklar, bl.a. Israel Ruong, Nils-Eric Spiik, Mikael Svonni og Lars Thomasson. Nokre samar har fortalt om eigne røynsler som elev eller lærar. (bl.a. Sigrid Rutfjäll 1969, Daniel Lindmark 1990, Per Idivuoma 1990)

Finland

Generell litteratur om landet si samiske historie
Det er skrive forholdsvis få bøker spesielt om samane si historie i Finland. Ein kan nemne Jakob Fellman: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken 1-4, bøker av Tuomo Itkonen, Toivo I. Itkonen og Karl Nickul. The Sami culture in Finland (Samuli Aikio, Ulla Aikio-Puoskari, Johannes Helander) Ei bok er under arbeid (Veli-Pekka Lehtola). Samar på finsk side er behandla i fleire bøker om samisk historie generelt. Blant dei som har skrive slike bøker er ein forfattar frå finsk side, Samuli Aikio, men boka hans, Olbmot ovdal min, går bare fram til 1700-talet, og har derfor bare den aller eldste skolehistoria. Frå nyare tid kan ein finne litt i Aage Solbakk: Sámi historjá 2.

Generell litteratur om landet si skolehistorie
Det finst ein del bøker om generell finsk skolehistorie. Desse inneheld minimalt om samiske forhold. Ein del av desse bøkene er omtalt i Minna Rasmus: Bággu vuolgit, bággu birget, og står i litteraturlista der. Også bøker om Lappi lens skolehistorie har lite om samenes utdanning, dette gjelder f.eks.:
Juhani Lassila: Lapin koulutushistoria, kirkollinen alkuopetus, kansa-, perus- ja oppikoulut osat 1-2. Oulu 2001
Juhani Lassila: Lapin koulutus 1630-2001. Oulu 2005

Generell litteratur om landet si samiske skolehistorie
Saamelaiskulttuuritoimikunnan mietinto 1985, 66. Helsinki 1987
Esko Korkeakoski (red): Saamelaisten koulutuksen tila peruskoulussa ja lukiossa. Opetushallitus 1997.
Riikkabeivviid cuvgehuslávdegoddi sámiid skuvlenáššiidrádi guossis : raporta = Eduskunnan sivistysvaliokunta saamelaisten...Raportti 1993.

Misjonsfasen
Ritva Kylli: Kirkon ja saamelaisten kohtaaminen Utsjoella ja Inarissa 1742-1886. Nákkosbargu Oulu 2005.
Bill Widen: Kristendomsundervisning och nomadliv. Åbo Akademi 1964
Bill Widen: Kateketinstitutionen i Finland och Sveriges Lappmarker 1744-1820 (1964)

Assimileringsfasen
Frå internattida er det skrive heile 5 hovudoppgåver (Pro gradu). 4 av dei er skrive på finsk, bare ei på samisk. Her er to av dei:
Sini Valle: Hän ja asuntola. Viiden saamelaisen kokemuksia asuntolasta. Lapin yliopisto 1998
Minna Rasmus. Baggu vuolgit, baggu birget. Oulu 2006

Bevarings- og revitaliseringsfasen
Ulla Aikio-Puoskari har skrive mye om skoleutviklinga i seinare år, både på finsk, samisk og engelsk.

Særskilte skolar eller skoleslag
Ohcejoga girkostobut (Ohcejohka 2004)
Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari 2003
Riitta Jouhki-Junttila: Saamelaisen kristillisen kansanopiston perustaminen ja toiminta Inarissa. 1983.
Juhani Liukkonen: Katekeettakoulu Suur-Sodankylässä 1837-1950. Oulu 1993
Det er igang arbeid med å skrive historia til Sámi oahpahusguovddáš i Enare.

Russland

Generell litteratur om landet si samiske historie:

Generell litteratur om landet si skolehistorie:

Generell litteratur om landet si samiske skolehistorie:

Særskilte tidsperiodar:

Særskilte skolar eller skoleslag:

(Har ikkje fått undersøkt, treng hjelp til dette.)

B. Prosjektet Samisk skolehistorie

Bøkene Samisk skolehistorie 1-4

Bøkene er publisert både i bokform og på internett. Dei fire bøkene har til saman omlag 160 artiklar (1200 s. tekst á 2000 teikn) og vel 600 bilde. Alle tekstar er parallelt på samisk og norsk og det er register i kvar bok. I internettutgåva er det med alt som er i bøkene med unnatak av register, og i tillegg ein del tilleggsartiklar og ganske mye anna informasjon. Bøkene er til no bare om forholda på norsk side..

Avisartiklar

På grunnlag av Samisk skolehistorie-bøkene og hittil uprenta manus er det skrive 22 artiklar som er publisert i Min Áigi / Ávvir. Artiklane er lagt på internett både på samisk og norsk.(http://skuvla.info/minaigi1.htm ...) I artiklane er sitat frå bøkene samla emnevis. På det viset fungerer dei som eit trinn frå forteljingane sin spreidde informasjon i retning av vitskapelig samanfatting.

Litteraturliste

Lista er publisert på internett, http://skuvla.info/ssh-kilde.doc. Lista består av 5 delar; frå kvart land og skrifter som gjeld fleire land. Innafor kvart land kan ein sortere etter kommune eller skoleslag/emne. Det er svært mye frå Noreg, ganske mye frå Sverige, noko mindre frå Finland og lite frå Russland.

Læremiddelliste

Lista er publisert på internett, http://skuvla.info/ssh-middel.doc. Det er ei felles liste for læremiddel utgitt i alle fire land, men svært lite frå Russland. Lista må framleis forbetrast og oppdaterast mye.

C. Arkiv, bibliotek og museum

Arkiv

Noreg
Det finst ei rekke arkiv som har materiale om samisk skolehistorie. Blant dei viktigaste kan nemnast:
- Riksarkivet (Bl.a. Utdanningsdepartementet, Misjonskollegiet)
- Statsarkivet i Tromsø (Bl.a. skoledirektørane i Troms og Finnmark, Samisk videregående skole og reindriftsskole med forgjengarar)
- Statsarkivet i Trondheim (Bl.a. biskopen i Nidaros, skoledirektørane i Nordland og Trøndelag)
- Samisk arkiv (bl.a. NRL, Samisk utdanningsråd, Guovdageaidnu kommune sitt skolearkiv, privatarkiv etter Thor Frette, Hans J. Henriksen, Alfred Larsen, Bjørn Aarseth og snart også Lydolf Lind Meløy)
- Interkommunalt arkiv Finnmark og Troms (Arkiv for dei fleste kommunar i fylka)
Ingen av arkiva har gjort noko spesielt med skolespørsmål, ein må sjølv leite i arkivkatalogane og i arkiva. Nokre arkiv har katalogar på internett, men for å få lese sjølve dokumenta må ein oppsøke arkiva.
Det finst og ein del private arkiv som trulig ingen idag har full oversikt over.

Sverige
Riksarkivet (bl. a. Ecklesiastikdepartmentet, Skolöverstyrelsen)
Landsarkivet i Härnösand (Nomadskolinspektörens arkiv, lappfogdarnas arkiv)
Landsarkivet i Østersund (Lappfogdens arkiv)
Folkrörelsearkivet i Umeå (Erik Bergströms personarkiv)
Ája – Arkiv och Bibliotek (Ájttes bibliotek og Sametingets bibliotek er no samlokalisert.)

Bibliotek

Noreg
Det finst mye materiale i bibliotek, særlig Samisk spesialbibliotek, Universitetsbiblioteka i Tromsø og Oslo og Nasjonalbiblioteket. Det gjeld både bøker, tidsskrifter og aviser.
Nasjonalbiblioteket har arbeida spesielt med registrering av samisk litteratur, og der kan ein finne denne emnevis på internett på http://nb.no. Her kan ein finne mye ved å søke på f.eks. "samisk skole" eller "skuvla".
Sametinget har ved sida av Samisk spesialbibliotek ei omfattande utstilling av samiske læremiddel ved opplæringsavdelinga i Guovdageaidnu.

Sverige
Ája – Arkiv och Bibliotek

Finland
Universitetsbiblioteka i Rovaniemi og Oulu

Museum

Noreg
Mange museer har materiale som kan illustrere samisk skolehistorie, men ingen museer har så vidt eg kjenner til noko permanent utstilling av samisk skolehistorie som tema.
Det finst ei rekke skolemuseer i Noreg, men ingen i Finnmark og skolemuseet i Troms er nedpakka i esker i Midt-Troms Museum. Det er derfor vanskelig å seie kor mye materiale som finst her. Nokre samiske museer og samiske utstillingar ved norske museer har utstilt nokre gamle skolebøker. Ei oversikt over norske skolemuseer og museer med skolehistoriske samlingar finst på http://skuvla.info/ssh-abm-n.htm.
Porsanger museum hadde i 2005 ei skolehistorisk utstilling. Denne er no pakka ned, men grundig dokumentert i bilde.

6. Kva arbeid er igang eller planlagt?

A. Forskingsarbeid

Det er vanskelig å finne kva slags arbeid som er igang, men her er nokre prosjekt:

Noreg

Universitetet i Tromsø:
- Henry Minde: Samisk historie etter 1750. Boka skal komme ut i 2009. Eg veit ikkje i kva grad denne vil bringe ny informasjon om skolehistoria. Senter for samiske studier opplyser at dei ikkje kjenner til at noko anna arbeid er igang om samisk skolehistorie ved UIT pr. desember 2008
- I denne samanheng bør nemnast eit forskingsprosjekt om verknader av internatliv for samane. Dette var planlagt i 2002, men blei ikkje satt i gang pga. manglande finansiering. [3]

Høgskolen i Vestfold:
- Norsk lærebokhistorie.
Her er enno ikkje gjort så mye om samisk lærebokhistorie, men dei seier at i prinsippet skal det vere med. I den neste boka deira (planlagt 2009) skal det komme ein artikkel om samiske lærebøker.

Sverige

Umeå universitet[4]:
- Patrik Lantto: "Den kontroversiella kunskapen. En komparativ studie av frågan om urbefolkningarnas utbildning i Sverige, Kanada och Australien 1850-2000". Dette er eit prosjekt som starta i 2008.
- Patrik Lantto: ”Lapparnas förmyndare”. Om det statliga lappväsendet, där skolfrågor har ett visst utrymme.
- David Sjögren: ”Kampen om minoriteters medborgarskolning 1918-1980”. Avhandlingsprojekt som behandlar hur minoritetsgrupper – samer, tattare och zigenare – fostrats till att bli svenska medborgare genom det obligatoriska skolväsendet och andra praktiker för fostran.

Finland

Oulu universitet:
Veli-Pekka Lehtola: Finsk-samisk historie. Skal etter planen vere avslutta i 2010.
Minna Rasmus: Internat (Held fram arbeidet frå eiga hovudfagsoppgåve)

Russland

Murmansk pedagogiske universitet:
Her er noko på gang, det må undersøkast nærare.

B. Prosjektet Samisk skolehistorie

Samisk skolehistorie 5 er nesten ferdig som råmanus. Forutsatt finansiering er planen å utgi bind 5 hausten 2011 og bind 6 hausten 2012.
Litteraturlista og læremiddellista er under stadig oppdatering.
I dette prosjektet er det også samla mange artiklar og dokument som ikkje får plass i desse bøkene, store delar av dei blir etter kvart lagt ut i internettutgåva.

C. Arkiv, bibliotek og museum

Det er svært få eldre skolebygg og internat som er bevart i samiske område. I Finnmark kjenner eg bare til Strand internat, som no er ein del av Sør-Varanger museum, og Vestertana internat. Av skolebygg utan internat finst det nokre få i Aust-Finnmark, bl.a. Vardø skole, Fuglåsen skole i Nesseby og Andersby skole i Vadsø.
Deanodat siidda (Bygdelaga i Vestertana) ønsker å bruket internatbygget i Vestertana til å lage samisk skolemuseum og arkiv. Bygget er eigd av kommunen, som har bestilt og fått ei utgreiing om dette (Ragnhild Sandøy 2007). Kommunen har no overlatt neste skritt til Tana og Varanger museumssiida, som vil behandle saka i løpet av 2011. Riksantikvaren har nå tatt initiativ til å frede bygget.

I samband med bygginga av vitskapsbygget i Guovdageaidnu har Samisk arkiv fått ei kraftig utbygging både i areal og bemanning. Dette kan legge grunnlaget for at meir samisk skolehistorie blir tilgjengelig her.

Eg kjenner ikkje til andre aktivitetar som er på gang for å styrke formidling av samisk skolehistorie i arkiv, bibliotek eller museum.

7. Kva fag og institusjonar gjeld eit slikt program?

A. Fag

Det finst inga utdanning som kvalifiserer spesielt for å forske på samisk skolehistorie. Samisk skolehistorieforsking bør derfor vere eit tverrfaglig program der det deltar både folk med forskjellig fagbakgrunn og folk med røynsle og realkompetanse, sjølv om dei ikkje skulle ha formell forskarutdanning .

I første rekke gjeld skolehistoria faga pedagogikk og historie, og ein bør legge vekt på å få med folk med utdanning i desse faga, men også fag som samisk, sosialantropologi, urfolkskunnskap og andre samfunnsfag. Når det gjeld psykologiske og samfunnsmessige verknader av assimilasjonspolitikken og internata, kan dette og vere forskingsfelt for folk med både samfunnsfaglig og helsefaglig utdanning.

B. Institusjonar

Samisk høgskole bør vere sentral i samisk skolehistorieforsking, både fordi skolen har samisk lærarutdanning og fordi ein har samar frå alle dei fire landa som tilsette og/eller studentar. Høgskolen har no lærarar/forskarar som har både god realkunnskap og formell kompetanse innafor faga pedagogikk, samisk og historie.

Likevel er Samisk høgskole ein liten høgskole og emnet er stort. Derfor bør også andre forskingsinstitusjonar delta i dette arbeidet. Det er viktig å få med folk som kjenner skoleforholda i dei forskjellige landa. Derfor bør det delta minst eit forskingsmiljø i kvart land.

I Noreg bør i tillegg til Samisk høgskole også delta eit universitet, som har eit større forskingsmiljø. Her skil Universitetet i Tromsø seg klart ut som mest aktuelt. Der er Senter for samiske studier og der er både pedagogar, historikarar og andre fagfolk som har arbeida med samiske spørsmål.

I samband med etableringa av Samisk lærerutdanningsregion og eige forskingssamarbeid innafor dette, kan det vere aktuelt å trekke inn skolehistorieforsking her. Det omfattar da SH, UIT, UIN, HINT og HIFM. Det er også fleire forskingsinstitusjonar i Noreg der det kan vere einskildpersonar som kan delta, bl.a. Høgskolen i Nesna samt NTNU i Trondheim.

Dei mest aktuelle institusjonane i andre land synest å vere Umeå universitet, Oulu universitet og Murmansk pedagogiske universitet. Ved alle desse universiteta er det interesse for å delta i arbeidet med samisk skolehistorie. Det kan vere aktuelt å inkludere forskarar frå andre institusjonar i desse landa, som universiteta i Luleå og Rovaniemi.

Samisk skolehistorieforsking er viktig både for det samiske samfunnet og for skoleverket i kvart land. Derfor bør dette arbeidet vere eit samarbeid med sametinga og andre samiske institusjonar og med skolestyresmaktene i alle dei fire landa.

8. Kva for kompetanse krevjast?

For å gjennomføre eit program for samisk skolehistorieforsking trengst det mye samla kompetanse. Det finst ikkje noko einskild menneske som har all denne kompetansen. Derfor er dette bare mogleg å gjennomføre i samarbeid mellom folk med forskjellige kvalifikasjonar. Nokon kan f.eks. ha god sakkunnskap, men mangle forskingskompetanse og røynsle. Andre kan ha forskingskompetanse og røynsle frå liknande arbeid, men mindre kjennskap til nettopp dette feltet.

Vi kan grovt dele inn kompetansebehovet i dokumentasjonskompetanse. sakkompetanse, forskingskompetanse, formidlingskompetanse og språkkompetanse.

Dokumentasjonskompetanse

Ein stor del av arbeidet består i å finne fram i den store mengden dokumentasjon som er lagra i offentlige og private arkiv, bibliotek, museer og media. Dette stiller krav både til forskarane, til dei som arbeider i desse institusjonane og til samarbeidet mellom dei. Det kan det ofte vere vanskelig å tolke gamle dokument. I tillegg til å forstå språket og terminologien som er brukt, krevjast det og i ein del tilfelle at ein kan lese gotisk handskrift.

Sakkompetanse

Det er behov for folk med god kjennskap til forskjellige sider ved samisk historie, samiske skoleforhold, pedagogikk og skolesystem i kvart land. Her er både utdanning i fag som pedagogikk, historie, samisk kulturkunnskap og eigne røynsler viktig.

Forskingskompetanse

Det er behov for folk med utdanning og røynsle i å planlegge, styre og gjennomføre forskingsprosjekt. Dette gjeld både kompetanse i prosjektstyring, rettleiing og gjennomføring av eiga forsking. (Denne kompetansen kan evt. vere fordelt på fleire personar.)

Minst ein av deltakarane må ha doktorgrad, helst ein ved kvar deltakande institusjon. Elles trengs det folk som har hovudfag/mastergrad eller studerer på eit slikt nivå.

Språkkompetanse

Det er behov for kjennskap til forskjellige språk både for søking i skriftlige kjelder og radio/film, kommunikasjon med munnlige kjelder og mellom medarbeidarar i programmet, og for publisering av funn og konklusjonar.

Skriftlige kjelder er vanligvis på riksspråket, til ein viss grad på nordsamisk, svært lite på anna samisk. Nokre kjelder er skrive på engelsk, kanskje og på tysk, eldre norske kjelder på dansk, dels med innslag av latin. Når ein intervjuar folk er det ein fordel om dei får snakke sitt eige morsmål og at forteljinga også blir skrive ned på dette språket.

Alle resultata av dokumentasjons- og forskingsarbeidet bør publiserast på samisk og minst eitt riksspråk. For lokalt stoff bør ein normalt bruke den næraste samiske hovuddialekten som har ei skriftlig norm. Stoff som gjeld fleire land bør vere tilgjengelig på dei respektive riksspråka. I alle fall ein del av arbeidet bør publiserast på språk som også folk i andre land kan lese, f.eks. engelsk og/eller spansk.

Til no har ein i arbeidet med Samisk skolehistorie forholdt seg til 7 skriftspråk, og ved ei utviding til dei andre landa vil det bli minst 6 språk til.

Leiinga for forskingsprogrammet må derfor ha ein språkstrategi, legge vekt på språkkunnskap i rekruttering av medarbeidarar og i tillegg knytte til seg folk som kan gjøre omsetjingsarbeid.

Formidlingskompetanse

Resultata av forskinga skal formidlast til publikum på forskjellig nivå, på ein slik måte at det er lett tilgjengelig og at mange ønsker å tileigne seg resultata av arbeidet. Det vil seie både pedagogisk og journalistisk tilrettelegging og at ein beherskar dei aktuelle media, i første rekke trykte publikasjonar (inkl. bildebehandling) og internett, evt. også film. Det må informerast kontinuerlig om framdrifta av programmet frå starten av, gjennom internett og andre media.

Kompetanseheving

Programmet bør også brukast til å utvikle deltakarane sin reelle og formelle kompetanse. Det bør utlysast mastergrads- og doktorgradsstipend gjennom programmet. Det bør i tillegg vere andre middel for kompetanseheving ut frå dei behova ein ser undervegs. Dette vil bl.a. vere avhengig av kva kompetanse dei som blir å delta i programmet har og kva dei manglar.

Kven kan arbeide med dette?

Som nemnd trengst det mange slags kompetanse, og ein må søke etter folk ut frå dette behovet, ikkje bare frå formell utdanning.

Ei kjerne i forskingsprosjektet bør likevel vere folk med høgare utdanning innafor pedagogikk, historie, samfunnsfag og/eller samisk språk. Eg har forsøkt å orientere meg om personar med slik kompetanse, som samtidig kan forventast å ha god kjennskap til samiske forhold. Så langt har eg funne omlag 60 slike, men det finst sikkert fleire. I denne omgang vil eg ikkje foreslå konkrete personar ved namn, da ein bør først samlast om prinsippa for forskingsprogrammet før ein søker etter medarbeidarar.

Her er ei samanfatting delt inn etter institusjon, fag og utdanningsnivå:

Etter institusjon:
Samisk høgskole: 18, Universitetet i Tromsø: 16, Høgskolen i Finnmark: 3, NIBR: 1, Finnut: 1, Árran: 1, Umeå universitet: 4, Oulu universitet: 8, Murmansk ped. univ.: 3. Utanom forskingsinstitusjonar: 8

Etter fag:
Pedagogikk: 21, Historie: 15, Samisk: 10, Andre fag: 17

Etter utdanning:
Doktorgrad/lisensiat: 25, doktorgradsstipendiat: 13, hovudfag/master/fil.mag.: 25

(Desse tala er skrive i 2008 og ikkje oppdatert. Den viktigaste endringa er at fleire av stipendiatane har blitt ferdig med doktorgraden, slik at det er fleire kandidatar som kan vere prosjektleiar.) I kapittel 11 forsøker eg å fordele kompetansebehovet på dei forskjellige programdelane.

Forskingsmetodar og teoriar

Samisk skolehistorieforsking omfattar eit vidt område og vil og kreve fleire forskingsmetodar, både kvalitative og kvantitative.

Teoriar som kan vere nyttig for denne forskinga kan ein og finne frå mange kjelder, innafor fag som historie, pedagogikk, psykologi, antropologi og andre samfunnsfag.

Det er spesielt verdt å studere teorikapitla i bøker og avhandlingar som analyserer samiske skoleforhold (Bl.a. Anton Hoëm 2007, Minna Rasmus 2008)

Det kan og vere nyttig å studere internasjonal litteratur innafor tospråkligheits- og skoleforsking. (Bl.a. Tove Skutnabb-Kangas sine bøker og bøker på litteraturlista hennar.

9. Finansiering av forskingsprogram

A. Korleis burde ein kunne finansiere?

Elles i samfunnet er det gjerne slik at ein institusjon som har satt igang og gjennomført eit program eller ein prosess også sjølv evaluerer denne eller engasjerer forskarar for å gjøre ei slik evaluering. Men dei norske, svenske, finske og russiske statane, som har sett igang og gjennomført opplæring for samar, har verken sjølve evaluert resultata av denne prosessen eller engasjert forskarar for å gjøre det. Derfor ville det vere naturlig at statane, i første rekke ved departementa for utdanning, sette igang eller i det minste finansierte ei slik evaluering.

Sidan samar er eitt folk i fire land, er samane sine skolerøynsler i eit land del av heile det samiske folket sine røynsler. Samisk historie i kvart land er del av den samiske historia og det gjeld og for skolehistoria. Alle samar bør få opplysning om kva som har skjedd med samane i dei andre landa. Derfor bør samisk skolehistorie skrivast som ei all-samisk historie. Derfor igjen skulle det etter retten vore ein institusjon som hadde ansvar for å løyve pengar til felles samisk skolehistorieforsking, slik at utvikling og resultat ikkje ville vere avhengig av løyvingar eller manglande løyvingar i kvart land. Men det synest ikkje å vere nokon slik institusjon i dag.

Kva er da neste alternativ? Det må vere å sette igang eit felles program, som kan søke pengar frå både nasjonale og internasjonale kjelder, og fordele desse mellom dei forskjellige delane av programmet etter behov. Noko av pengane kan sjølvsagt vere bunde til delprosjekt eller arbeid innafor eit bestemt land, men det er viktig at ein også søker om frie middel som ein kan bruke til å hjelpe dersom ein for forskinga i eitt land ikkje får tilstrekkelig finansiering frå nasjonale kjelder.

B. Internasjonale kjelder

Eg ser så langt 4 moglege internasjonale kjelder.

Nordisk plan

Nordisk ministerråd har forskingsorganet Nordforsk. Her kan kanskje vere mogleg å få støtte bl.a. til samordning og felles administrasjon av forskingsprogrammet. Viser til følgjande: "NordForsk deler ut mer enn 100 millioner NOK i nordiske forskningsstipender over de neste tre årene. Alle akademiske felt kan søke om støtte til ulike nettverk, forskerkurs, kursstipend, veilederkurs og såkornmidler." (Kjelde: NordForsk)

Barentsområdet

Det er mogleg å søke prosjektmiddel frå det norske Barentssekretariatet. For søknader over kr. 400000 er det søknadsfrist 2 gonger i året, mindre søknader kan behandlast fortløpande. Prosjektet må ikkje vere starta før søknaden sendast. Reglane seier dei ikkje gir pengar til forsking. Likevel kan ein søke til dokumentasjon, for eksempel til å samle informasjon og skrive ei bok om russisk samisk skolehistorie i serien Samisk skolehistorie. Ein må da før ein søker planlegge og avgrense dette prosjektet heilt klart.

EU / Interreg

Interreg IIIA er eit EU-program for samarbeid mellom nordområda i EU-landa Sverige og Finland og tilgrensande område i Noreg og Russland. Interreg IIIA består av tre delar, Interreg Nordkalott, Interreg Sápmi og Interreg Kolarctic. Her er mest aktuelt å søke frå delane Sápmi og Kolarctic. Det er eit svært komplisert regelverk, bl.a. må ein først få finansiert halvparten av utgiftene nasjonalt før ein søker Interreg-middel. I Interreg Sápmi-programmet må hovudsøkjaren vere frå Finland eller Sverige, i Kolarctic-programmet kan søkjaren vere frå Noreg. Merk desse reglane: "Prosjektet kan ikke startes før søknaden er sendt. Her skal tidspunkt for start og beregnet slutt-dato for prosjektet oppgis. Prosjektperioden skal ikke overstige 3 år."

UNESCO / SN

UNESCO har tidligare gjennomført undersøkingar som gjeld utdanning for urfolk, bl.a. deltok NSI i ei undersøking om vaksenopplæring. Ein bør undersøke om det er mogleg å samordne noko av arbeidet med UNESCO-program. Dette bør ein kunne undersøke gjennom den norske UNESCO-komiteen.
Det bør også undersøkast om det frå ILO eller nokon annan stad i FN-systemet kan vere interesse for samarbeid om forsking om i kva grad samane får oppfylt dei krava dei har på utdanning etter internasjonale konvensjonar.

C. Noreg

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er den viktigaste finansieringskjelda for forskingsprosjekt i Noreg. Dette er også det einaste nasjonale forskingsrådet som har eigne middel til samisk forsking. Det samiske forskingsprogrammet har likevel så lite pengar og så mange søknader, at ein også bør søke frå andre program. For tida synest programmet Utdanningsforsking å vere mest aktuelt. Her er ikkje noko eige program for historieforsking.

Programmet for samisk skolehistorieforsking som er foreslått her synest å passe godt inn i målsetjinga for forskingsrådet sitt samiske program:
"Programmet sitt hovudmål er å få igang og motivere forsking som kan gi ny forståing og nye perspektiv, og motivere til tverrfaglig og fleirinstitusjonelt samarbeid i samisk forsking. Programmet skal ta omsyn til og utvikle fagområde, forskingsfelt og -miljø som i nokon grad har dårligare forskingsskikkar enn dei tradisjonelle og etablerte. Samtidig skal programmet hjelpe til å bygge kunnskapsgrunnlag som kan vere til nytte for samiske og norske styresmakter."[5]

Desse emna er prioritert for perioden 2007-2017;
Språk, tradisjonell kunnskap, muntlige tradisjoner og litteratur
Kulturuttrykk
Demografi og befolkningsutvikling
Levekår og livskvalitet
Barn og ungdom – oppvekstvilkår og selvartikulering
Den moderne samiske samfunnsbyggingen
Ressurser og rettsforhold

Kunnskapsdepartementet

Som nemnd over har Kunnskapsdepartementet med forgjengarar vore ansvarlig for skolepolitikken overfor samane og departementet skulle derfor ha ansvaret for evaluering av denne. Derfor bør ein søke finansiering av forskingsprogrammet direkte frå Kunnskapsdepartementet og tilsvarande i andre land.

Deltakande forskingsinstitusjonar

Nokre av dei aktuelle forskingsinstitusjonane har eigne forskingsmiddel, som kan brukast til dette. F.eks. har Senter for samiske studier strategimiddel til forskingsprosjekt innafor samisk- og urfolksrelatert forsking. Mindre prosjekt eller bidrag kan og finansierast ved at tilsette i undervisningsstilling i alle fall delvis brukar forskingsdelen av stillinga si til dette.

Museer

Det er ei rekke museer, både samiske, nasjonale og lokale, som har materiale om samisk skolehistorie, og som kan vere interessert i eit samarbeid som også kan bidra til finansieringa. I samarbeid med museum kan ein søke middel frå ABM-utvikling.

D. Sverige

Vetenskapsrådet Framför allt inom området Utbildningsvetenskap

E. Finland

(Ikkje undersøkt enno, sendt spørsmål)

F. Russland

(Ikkje undersøkt enno, sendt spørsmål)

10. Organisering og inndeling

A. Samordning og sjølvstende

Programmet bør delast inn i og organiserast slik at ein både tar omsyn til samordning og at forskjellige delar av programmet får arbeide relativt sjølvstendig. Forskjellige delar vil kunne dra nytte av forskjellige finansieringskjelder og ha forskjellig tilknytning til samarbeidspartnarar.

Det bør vere god løpande kontakt mellom forskjellige delar av programmet, slik at informasjon som blir funne av ein programdeltakar også kan utnyttast av andre.

Ei slik inndeling og samordning kan gjørast på fleire måtar. Ein kan ta utgangspunkt i dei viktigaste problemstillingane eller dele etter geografi, tidsperiode, skoleslag eller emne (sjå kap. 4.) Før ein endelig avgjør ein modell bør ein studere røynsler frå relevante program, som f. eks. Fávllis[6], Sarvvis[7] og Ealát[8]. Eit eksempel på ei inndeling for at dei einskilde prosjekta skal dekke ein overordna heilskap finn vi i forskingsprogrammet Ealát (http://arcticportal.org/en/icr/ealat/work-packages).

For skolehistorieforskinga er lista over potensielle forskingsområde og emne langt større enn ein når over. Utvalget av emne/prosjekt bør dels avgjørast i starten ved at ein prioriterer visse problemstillingar og set mål for publikasjonar, dels undervegs ut frå kva materiale som er tilgjengelig, kva aktuelle forskarar interesserer seg for og har bakgrunn for å jobbe med, og kva som lar seg lettast finansiere. Det er derfor ikkje mogleg i ei slik utgreiing å foreslå ei fullstendig inndeling i prosjekt.

Eg foreslår at det er ein hovudinstitusjon (Sámi allaskuvla, evt. UIT), som har faglig leiar og koordinator (daglig leiar). Det bør vere felles programstyre, der alle dei samarbeidande forskingsinstitusjonane og evt. andre institusjonar er med.

B. Inndeling i hovuddelar

Eg vil foreslå at ein først deler i fem delar, som alle gjeld for alle fire landa, og som bør ha medarbeidarar i kvart land.

# Čujonas - Muitu
Innsamling av minne, dokument, foto og artiklar og publisering av bøker av typen Samisk skolehistorie.

# Čujonas - Vuorká
Arkivsøkings- og arkiveringsarbeid, digitalisering.

# Čujonas - Áppes
Samisk læremiddelhistorie.

# Čujonas - Čuolbma
Forskingsprosjekt etter problemstillingar / emne, derunder master- og doktorgradsarbeid

# Čujonas - Divdna
Heilskapelig kronologisk skolehistorie

Det bør vere eit direkte samarbeid både mellom dei som arbeider med samme programdel i dei forskjellige landa og mellom dei som driv med forskjellige programdelar i samme landet.

Denne tabellen viser dei ulike delane av programmet:

ČujonasMuituVuorkáÁppesČuolbmaDivdna
Noreg
Sverige
Finland
Russland

Tabellen viser at dei som f.eks. arbeider med arkiv i Finland samarbeider på eine sida med dei som arbeider med arkiv i dei andre landa, på andre sida med dei som arbeider med andre programdeler i Finland.

I prinsippet kan kvar av dei 20 delane starte til forskjellig tid. Sjølv om det er ein fordel om dei går mye parallelt, skal ein kunne starte arbeidet i kva som helst av rutene utan å trenge å vente på dei andre. På samme vis vil dei forskjellige delane kunne bli avslutta til forskjellig tid.

Publisering

> Kvar programdel har ansvar for si eiga publisering, i form av bøker, internett og artiklar i aviser og tidsskrift. For nokre av programdelane vil publiseringa skje for eitt og eitt land, for andre samla.

Publisering av materiale frå programmet bør komme etter kvart og ikkje vente til alt er avslutta. Dei viktigaste publiseringsformene i prioritert rekkefølge:

Bøker
Programleiinga bør vurdere om ein skal ha ein felles mal for bøker utgitt under programmet, og om ein skal gjøre felles avtale med eitt eller fleire forlag. Forøvrig bør redigering og publisering av bøker bør vere ansvaret til den einskilde programdel, og er behandla under desse nedafor.

Internett
Frå starten av programmet bør det leggast ut informasjon om mål for programmet, deltakarar og deira prosjekt, litteraturliste og etter kvart resultat. Det bør vere ein sentral nettstad for heile programmet, men det bør organiserast slik at fleire kan legge ut materiale direkte. Dette kan enten knyttast til hovudinstitusjonen, som heilt sjølvstendig nettstad eller som ei utviding av Samisk skolehistorie si side http://skuvla.info.

Artiklar i aviser og tidsskrift
Artiklar undervegs er viktige både for kontakten med eit internasjonalt forskingsmiljø, og for kontakt med eit allment publikum, særlig i samiske miljø og i nasjonale skolemiljø. Det bør derfor planmessig arbeidast med å få artiklar i samiske aviser, lokalaviser, riksaviser, skoleblad og forskingstidsskrift.

C. Muitu - Dokumentasjonsprosjekt

Dokumentasjonsdelen vil gå på å samle oversikt over kjelder, intervjue og få folk å skrive minne og artiklar og redigere desse til bøker av typen Samisk skolehistorie 1-2, samt å gjøre kjeldemateriale tilgjengelig på internett. Eg viser her til måten dette er gjort på i desse bøkene, samt nettstaden http://skuvla.info. Det illustrerer både arbeidsmetode og resultat bedre enn ei lang utgreiing.

For kvart av landa bør det vere ei arbeidsgruppe/redaksjonskomite som har ansvaret for dette. Det bør vere ein ansvarlig for samordning mellom dokumentasjonsprosjekta. Det kan diskuterast om dette kan vere den samme som koordinator for heile forskingsprogrammet, eller om dette med fordel kan delast opp. Vedkomande kan uansett med fordel vere med i programstyret. I januar/februar 2010 blei det oppretta redaksjonskomitear for Finland og Sverige, med 4 personar i kvar. Det er og avklara kva institusjonar som vil vere ansvarlige for økonomi og administrasjon og at forlaget Davvi Girji ønsker å gi ut alle bøkene. Det har gått nokså seint med arbeidet fordi det manglar pengar. Det er enno ikkje oppretta redaksjon for Russland.

Publisering:
- Bøker, á ca. 600000 teikn pr. språk + ca.150 bilde: Noreg (5-6)[9], Sverige 2-3, Finland 2, Russland 1
- Internett: Innhaldet i bøkene + evt. materiale direkte i tilknyting til artiklane der.
- Artiklar: aviser og tidsskrift.

Deltakarar:
- Redaksjonskomite på 3-4 personar for kvart land + koordinator (kan vere med i ein eller fleire av redaksjonane) Kvalifikasjonar: God kjennskap til skolesystem, historie og geografi i landet. Evne til å formulere seg godt på samisk og/eller riksspråket. Utdanning: f.eks. lærar, journalist, samfunnsvitar. Minst ein i kvar redaksjon bør normalt ha hovudfag eller tilsvarande. Av omsyn til kommunikasjonen i programmet som heilskap bør minst ein i kvar redaksjon kunne nordsamisk. I dei tre redaksjonane som er starta kan alle nordsamisk.
- Omsetjarar og korrekturlesarar. Dei kan vere interne i prosjektet eller leigast inn etter behov, men bør i tillegg til gode språkkunnskapar også ha god kjennskap til emnet. (I arbeidet med Samisk skolehistorie har vi funne svært mye omsetjingsfeil som skuldast at omsetjaren ikkje kjenner saka godt nok.)

Samarbeidspartnarar:
Forlag (Davvi Girji, evt. andre)

D. Vuorká - Arkivsøking, arkivering og digitalisering

Arbeid med skriftlige kjelder, foto og lydopptak/film: Registrere kva som finst i prenta kjelder, arkiv og museum, samt i radio/TV-arkiv. Digitalisere informasjon om kjeldene, og til ein viss grad sjølve kjeldene.

Bygge opp eit samisk skolemuseum og dokumentasjonssenter, som bl.a. tar vare på alt materiale som er samla inn under i løpet av forskingsprogrammet, som papirkopiar og/eller digitale kopiar.

Når det gjeld idear for skolemuseum/dokumentasjonssenter, viser eg til Ragnhild Sandøy si utgreiing om dette for Tana kommune (2007), til oversikten min over skolemuseum (http://skuvla.info/ssh-abm-n.htm) og til brevet mitt til Tana kommune av 04.01.2011 (http://skuvla.info/skole/tanamuseum040111.htm).

Publisering:
Internett: Litteraturliste, læremiddelliste, oversikt over arkiv. Skanna dokument (samordnast med Muitu)

Deltakarar:
2-3 i kvart land
Kvalifikasjonar: Arkivkunnskap, språkkunnskap, datakunnskap (skanning, html)

Samarbeidspartnarar:
Arkivverket
ABM-utvikling
Tana kommune / Deanodat siida

E. Áppes - Læremiddelhistorie

Samle og publisere informasjon om utvikling og bruk av læremiddel for samiske elevar, samt samisk innhald i læremiddel for andre elevar. Ein bør bl.a. skrive om desse sakene:

Dette er langt på veg tenkt som ein parallell til forskingsprosjektet Norsk lærebokhistorie (Høgskolen i Vestfold). Dette inneheld no i første fase både bibliografisk arbeid / digitalisering, større og mindre forskingsprosjekt, og i neste faste er det planlagt ei samla lærebokhistorie. Eg viser til orientering om prosjektet på http://old.hive.no/adm/fou/larebokhistorie/ og mi innleiing på Norsk lærebokhistorie sin konferanse i Tønsberg hausten 2008: http://sveinlund.info/skole/lerebokhist.htm.

Denne programdelen vil ha element som kunne også passe inn under alle dei andre delane, men den er her foreslått skild ut, med tanke på å få ei heilskapelig samisk læremiddelhistorie og på å få til eit samarbeid med Norsk læremiddelhistorie både faglig og finansielt.

Publisering:
1 bok. For tidlig å avgjøre fordeling mellom kortare artiklar og samanhengande historieframstilling Internett: Digitalisering av lærebøker og anna materiale.

Deltakarar:
5 personar, 2 frå Noreg, 1 frå kvart av dei andre landa. Blant dei folk som er/har vore tilsette ved institusjonar for læremiddelutvikling og folk som har studert og/eller undervist i læremiddelpedagogikk.
Det er også aktuelt å gjennomføre dette som et forskingsprosjekt i første rekke innafor Samisk høgskole. Det kan evt. skilles ut som eget underprosjekt, som man søker egen finansiering for frå Norges Forskningsråd. I såfall må ein ha ein prosjektleiar med doktorgrad. Sidan Samisk høgskole har tilsette frå alle 4 landa, kan desse i stor grad utnyttast i dette prosjektet, men det kan og vere nødvendig å knytte til seg forskarar/forfattarar utanom høgskolen.

Samarbeidspartnarar:
- Norsk lærebokhistorie, Høgskolen i Vestfold
- Nasjonalbiblioteket
- Sametingets opplæringsavdeling i Noreg og Finland, Sameskolstyrelsen
- Forlag

F. Čuolbma - Forskingsprosjekt etter emne

Det er ei stor mengde emne og problemstillingar innafor samisk skolehistorie som kunne trenge å bli forska på spesielt. Å finne desse og foreslå ei prioritering er ikkje noko ein einskildperson kan gjøre. Til det trengst det innspel frå mange forskjellige miljø, og det trengst også ein gjennomgang av det materialet som er skrive. Eg har likevel som ein start trukke fram nokre aktuelle problemstillingar under her.

Mange av desse forskingsprosjekta vil kunne bygge vidare på det materialet som er samla inn av arkiv- og dokumentasjonsprosjekta, men forskarane må rekne med å måtte samle inn meir materiale i tillegg.

Dette kan vere mastergrads- eller doktorgradsoppgåver, eller det kan vere kortare arbeid innafor eit mindre område. Resultata av desse kan da publiserast i utdrag/samandrag i antologiar, slik som f.eks. bøkene frå globaliseringsprosjektet: http://www.sami.uit.no/globalisering/index.html

Her følger nokre aktuelle problemstillingar for slike prosjekt. (Denne lista kan utvidast kraftig.)

Publisering:
1-2 bøker, antologi med samanfatting av forskingsresultat. Det kan og vere aktuelt å utgi einskilde doktorgrads- og mastergradsoppgåver i sin heilskap, som delar av antologi eller som eigne bøker.

Deltakarar:
1 forskingsleiar / redaktør
X doktorgradsstipendiatar
Y mastergradsstipendiatar
Z interne og eksterne forskarar på avgrensa tid for bestemte emne.

Samarbeidspartnarar / finansieringskjelder:
NFR

G. Divdna - Heilheitlig kronologisk skolehistorie

Skrive ei samla kronologisk samisk skolehistorie, som omfattar alle 4 landa og samanliknar stoda i desse. Dette arbeidet vil i stor grad bygge på det som blir gjort i dokumentasjonsprosjekta og dei andre forskingsprosjekta, men dei som skal skrive denne historia må også sjølv drive kjeldegransking.

Deltakarar
Ein prosjektleiar/redaktør med ein hovudsamarbeidspartnar i kvart av dei andre landa.

Kompetanse
Prosjektleiar og helst også nokre av medarbeidarane bør ha doktorgrad i pedagogikk eller historie eller tilsvarande.

Publisering
1 bok, ca. 600000 teikn + illustrasjonar. Parallellutgåver på nordsamisk og riksspråka, samt engelsk (Nokre språk evt. bare på internett)

H. Programleiing

Programmet bør ha forankring i ein hovudinstitusjon (Samisk høgskole, eventuelt UIT). Her må vere ein faglig leiar, som har forskarkompetanse. I tillegg bør det vere ein koordinator (daglig leiar) som har ansvar for meir praktiske og økonomiske saker i programmet, samt for felles informasjon, bl.a. på internett.

Det bør vere eit felles programstyre der det deltar representantar for dei samarbeidande forskingsinstitusjonane, evt. også andre institusjonar. Folk som arbeider med kvar av hovuddelane av programmet bør og vere representerte i styret.

11. Tid og budsjett

I dette skrivet vil eg ikkje gjøre noko forsøk på verken å tidfeste dei einskilde prosjekta og programdelane, eller på å berekne kor mye pengar som trengst. Før ein gjør slike berekningar bør ein bli samde om hovudtrekka i programmet. Eg har heller ikkje no hatt tilgang på alle naudsynte opplysningar for å berekne bruk av tid og pengar på dei tiltaka som er foreslått.

Eg vil bare slå fast at det er behov for eit stort program, som vil vare lenge og kreve ein del pengar. Eg kan bare anslå at dersom ein skal gjennomføre mesteparten av det som er nemnd og oppnå hovudmåla, så vil det krevje omlag eit tiår, og til saman i dei fire landa i alle fall eit titals millionar kroner.

A. Kva treng ein pengar til?

For berekning av budsjett vil eg nemne nokre saker som må vere med, nokre av dei kan vere lette å gløyme eller undervurdere:
- Programadministrasjon: Forskingsleiar, koordinator, felles internettsider, programstyre med møte- og reiseutgifter
- Møte og administrasjon for samordning innafor kvar programdel
- Omsetjing, korrekturlesing og tolking
- Innleige av hjelp i arkiv, museum o.l. for å få fram materiale.
- Reise- og opphaldsutgifter for intervju og arkivsøking.
- Skolering av deltakarar
- Honorar til forfattarar, fotografar og andre rettshavarar

B. Litt om tidsplan og prioritering

Før ein kan lage tidsplan må ein ha ei meining om kva tiltak som skal prioriterast først. Det er mye som kan påverke prioriteringa. Her er nokre punkt ein bør ta omsyn til:
- Utviklinga av heilskapen i programmet. Er det slik at nokre delar må gjørast før ein kan gjennomføre andre?
- Det samiske samfunnet sitt behov på kort og lengre sikt.
- Finansieringsmuligheiter
- Forskarane sine kunnskapar og interesser
- Kva hastar - før kjeldene forsvinn?

Her vil rekkefølgen i arbeidet bli noko forskjellig i dei forskjellige land. I Noreg har dokumentasjonsarbeidet kome lengst, men her er i liten grad forskingsarbeid i gang. I Sverige og Finland er viktig forskingsarbeid i gang, som ein bør vurdere å inkludere i det samla forskingsprogrammet, eller i alle fall etablere eit samarbeid. Dokumentasjonsarbeidet er igang, men arbeidet går sakte pga. mangel på pengar. Det kan derfor vere nødvendig å skaffe middel til dette arbeidet som del av forskingsprogrammet, dersom det ikkje skal stoppe heilt opp.

Eg vil bare generelt foreslå at ein prioriterer:
- Å vedta ein programplan som grunnlag for å søke finansiering av programorganisasjon og utvalde prosjekt, med sikte på å kunne tilsette prosjektleiarar og utlyse stipendiatstillingar i løpet av 2011.
- Å styrke arbeidet med dokumentasjonsdelen av Samisk skolehistorie (programdelen Muitu) i Sverige, Finland og få igang eit tilsvarande arbeid i Russland.

Litteratur

Alle skrifter som er nemnde i denne teksten og andre kjelder som eg har funne om samisk skolehistorie er på denne litteraturlista: http://skuvla.info/ssh-kilde.doc


[1] Brev frå Steinar Pedersen 10.11.2008. Mi omsetjing frå samisk (SL)
[2] Denne inndelinga bygger delvis på Fredrik Barth sin artikkel Nye og evige problemer i studiet av etnisitet.
[3] Opplysningane om dette har eg frå Minna Rasmus (2008:16). Bak det planlagte prosjektet sto Astri Andresen, Siv Kvernmo og Vigdis Stordahl.
[4] Alle opplysningar her er frå Patrik Lantto. Gjengir det slik han har skrive det.
[5] http://forskningsradet.no. Desse programformuleringane har eg bare funne på samisk, dette er derfor mi eiga omsetjing til norsk (SL)
[6] Fávllis: Samisk fiskeriforskingsprogram, hovudinstitusjon er UIT.
[7] Sarvvis: Reindriftsforskingprogram, hovudinstitusjon er UIT.
[8] Ealát: Forskingsprogram om reindrift og klimaendringar, hovudinstitusjon er Samisk høgskole.
[9] Tallet på bøker i Noreg viser til serien Samisk skolehistorie. Her er bind 1-2 utgitt, bind 3 under utgiving, bind 4 under planlegging og det gjenverande materialet er allereie for mye til å rommast i eitt bind. Talet er sett i parentes fordi dette arbeidet allereie er igang uavhengig av forskingsprogrammet og det må vurderast i kva grad dei gjenståande binda skal integrerast i dette.


Samisk skolehistorie - startsida


Skriv til vevmesteren